Page:Ang Matandang Tipan.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
2
1. 26
GENESIS.

umuusad, na umuusad sa ibabaw ng̃ lupa. 27At nilalang ng̃ Dios ang tawo ayon sa kaniyang sariling larawan, ayon, sa larawan ng̃ Dios siya nilalang; nilalang niya sila na lalaki at babaye. 28 At sila'y binasbasan ng̃ Dios, at sa kanila'y sinabi ng̃ Dios: Kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at inyong supilin; at magkaroon kayo ng̃ kapangyarihan sa mg̃a isda sa dagat, at sa mg̃a ibon sa himpapawid, at sa lahat ng̃ mga hayop na gumagalaw sa ibabaw ng̃ lupa. 29At sinabi ng̃ Dios: Narito, ibinibigay ko sa inyo ang lahat ng̃ pananim na nagkakabinhi na nasa ibabaw ng̃ balat ng̃ boong lupa, at ang lahat ng̃ punong kahoy na kinaroroonan ng̃ bung̃a ng̃ punong kahoy na nagkakabinhi; ito'y magiging pagkain ninyo: 30 at ang lahat na ganid sa lupa, at ang lahat ng̃ ibon sa himpapawid, at ang lahat na hayop na umuusad sa ibabaw ng̃ lupa na may buhay ay binigyan ko ng̃ pananim na sariwa na pinakapagkain; at nagkagayon. 31 At nakita ng̃ Dios ang lahat ng̃ kaniyang nilikha; at, narito, napakabuti. At nagkaroon ng̃ hapon at nagkaroon ng̃ umaga ang ikaanim na araw.

21At nayari ang lang̃it at ang lupa, at ang lahat ng̃ hukbo noon. 2At ng̃ ikapitong araw ay nayari ng̃ Dios ang kaniyang gawang ginawa; at nagpahing̃a sa ikapitong araw, at itingit ang lahat ng̃ kaniyang gawang ginawa. 3At binasbasan ng̃ Dios ang ikapitong araw at kaniyang ipinang̃ilin, sapagka't siyang ipinagpahing̃a ng̃ Dios sa lahat ng̃ gawang kaniyang nilikha at ginawa;

4Ito ang pinangyarihan ng̃ langit at ng̃ lupa, ng̃ mg̃a likhain ng̃ araw, na gawin ng̃ Pang̃inoong Dios ang lupa't langit. 5 At wala pa sa lupang kahoy sa parang, at wala pang ano mang pananim na tumutubo sa parang, (sapagka't hindi pa pinauulanan ng̃ Pang̃inoong Dios ang lupa) at wala pang tawong magbukid ng̃ lupa; 6ng̃uni't napaitaas ang isang ulap buhat sa lupa at dinidilig ang boong balat ng̃ lupa. 7At nilalang ng Pang̃inoong Dios ang tawo sa alabok ng̃ lupa, at hining̃ahan ang kaniyang mg̃a butas ng̃ ilong ng̃ hininga ng̃ buhay; at ang tawo ay naging kaluluang may buhay. 8At naglagay ang Pang̃inoong Dios ng̃ isang halamanan sa Eden, sa dakong silang̃anan: at inilagay niya doon ang tawong kaniyang nilalang. 9At pinatubo ng̃ Pang̃inoong Dios sa lupa ang lahat na punong kakoy na nakalulugod sa paning̃in, at mabubuting kanin; gayon din ang punong kahoy ng̃ buhay sa gitna ng̃ halamanan, at ang punong kahoy ng̃ pagkakilala ng̃ mabuti at masama. 10At nagbubuhat ang isang ilog sa Eden na dumidilig sa halamanan; at mula doo'y nagkakahiwahiwalay at nag-aapat na sang̃a 11Ang pang̃alan ng̃ una ay Pison na siyang lumiligid sa boong lupain ng̃ Havila, na doo'y may ginto; 12at ang ginto sa lupang yao'y mabuti; mairoon din naman doong at batong onix. 13 At ang pang̃alan ng̃ ikalawang ilog ay Gihon: na siyang lumiligid sa boong lupain ng̃ Kush. 14At ang pang̃alan ng̃ ikatlong ilog ay Tigris, na siyang umaagos sa tapat ng̃ Asiria. At ang ikaapat na ilog ay ang Eufrates. 15At kinuha ng̃ Pang̃inoong Dios ang tawo at inilagay sa halamanan ng̃ Eden, upang kaniyang alagaan at ing̃atan. 16At iniutos ng̃ Pang̃inoong Dios sa tawo na sinabing: Sa lahat ng̃ punong kahoy sa halamanan ay makakakain ka na may kalayaan 17datapua't sa kahoy ng̃ pagkakilala ng̃ mabuti at masama, huag kang kakain; sapagka't sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang mamamatay ka.

18 At sinabi ng Pang̃inoong Dios: Hindi mabuti na ang tawo ay magisa; siya'y ilalalang ko ng̃ isang marapat na katulong niya. 19At nilalang ng Pang̃inoong Dios sa lupa ang lahat ng̃ hayop sa parang, at ang lahat ng̃ ibon sa himpapawid; at mga dinala sa tawo upang makita kung anong itatawag niya sa kanila: at ang bawa't itinawag ng̃ tawo sa bawa't kinapal na may buhay ay yaon ang naging pang̃alan noon. 20At ng̃inalanan ng̃ tawo ang lahat na hayop, at ang mga ibong sa himpapawid, at ang lahat na ganid sa parang; datapua't sa lalaki ay walang nasumpung̃ang marapat na maging katulong niya. 21At hinulugan ng̃ Pang̃inoong Dios ng̃ mahigpit na antok ang lalaki, at siya'y natulog: at kinuha ang isa sa kaniyang mg̃a tadyang, at pinapaghilom ang laman sa kaniyang lugar: 22at ang tadyang na kinuha ng Pang̃inoong Dios sa lalaki ay ginawang isang babaye at dinala niya sa lalaki. 23At sinabi ng̃ lalaki: Ito ng̃a'y buto ng̃ aking mg̃a buto at laman ng̃ aking laman; siya'y tawaging Babaye sapagka't sa Lalaki siya kinuha. 24Kaya't iiwan ng̃ lalaki ang kaniyang ama at ang kani-