Page:Anchaman Komunis kapada Persekutuan Tanah Melayu.djvu/6

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.
TIPU MUSLIHAT KOMUNIS

7. Tujuan jangka panjang Komunis itu tidak pernah berubah, tetapi tipu muslihat dan chara2-nya, baik yang di-pegang mahu pun yang di-pakai-nya. ada- lah berubah2 dan kerap kali teramat lichin. Di- Persekutuan Tanah Melayu, Parti Komunis Malaya dengan sifat-nya sa-bagai perwakilan tempalan Per- gerakan Komums Dunia ada-lah merupakan ikhtiar yang utama yang boleh di-dapati oleh Komunis2 itu untok menggalakkan faham Komunis di-sini. Perkara ini bukan-nya-lah ikhtiar yang tungal kerana ada juga badan2 luar yang sama bekerja. Semenjak di-adakan Congress yang ke-20 Parti Komunis Soviet Union pada tahun 1956, empat chara yang ada berkaitan ada-lah di-gunakan untok mengembangkan pengaroh Komunis di-negeri2 yang bukan Komunis dan juga di-Perseku- tuan Tanah Melayu:

(a) Mendirikan Alat2 Parti.

8. Suatu perishtiharan yang di-terbitkan dalam Persidangan Komunis di Moscow pada bulan Novem- ber, 1957 telah menegaskan peranan penting Parti2 Komunis kebangsaan dengan berkata "Parti Komunis ada mempunyai tanggong-jawab yang mustahak ter- hadap kapada untong nasib peratoran socialis* dunia dan pergerakan Komunis antara bangsa."

9. Sa-bagaimana 'di-dalam semua Parti Komunis yang tulin, diri persa-orangan ahli2 Parli Komunls Malaya ada-lah terikal satu sama lain pada fahaman- nya dengan jalan menerima ajaran2 theori faham Marx- Lenin dan kewajipan menyebarkan theori2 sa-umpama itu. Perishtiharan Moscow pada bulan November, 1957, itu berkata: “ . . . .pelajaran pegawai2 Parti2 dan ra‘ayat sakalian mengikut faham Marx-Lenin ia-lah suatu tugas yang mustahak bagi Parti2 Komunis." Parti Komunis adalah‘ berdasarkan kapada susunan dan tatatertib Parti Komunis Soviet Union; maka sa- panjang yang mengenai diri persa-orangan ahli2,ini ber- ma‘ana ia telah menerima penoh bukan sahaja ajaran Komunis bahkan juga tatatertib Parti yang keras, dan ____________________________________________________

*Komunis2 menggunakan perkataan “faham sosialis" itu dalam erti kata yang Istimewa untuk manggambarkan chara susunan Kerajaan yang ada di-negeri2 Komunis. Tafsiran Komunjs itu, jangan-lah di-kelirukan dengan erti perkataan itu dari segi demokrasi.