Page:Akta Hak Cipta 1987.pdf/25

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.
25
Undang-Undang Malaysia

(3) Walau apa pun subseksyen (1) dan (2), hak cipta wujud, tertakluk kepada Akta ini, dalam tiap-tiap karya yang layak mendapat hak cipta jika karya itu telah dibuat di Malaysia.


Kelayakan bagi perlindungan pelaku

10A. Hak pelaku hendaklah wujud dalam tiap-tiap persembahan yang pelakunya itu ialah—

(a) warganegara atau pemastautin tetap Malaysia; atau
(b) bukan warganegara atau pemastautin tetap Malaysia tetapi persembahannya—
(i) diadakan di Malaysia;
(ii) telah digabungkan dalam rakaman bunyi yang dilindungi di bawah Akta ini; atau
(iii) belum lagi ditetapkan dalam rakaman bunyi tetapi termasuk dalam suatu siaran yang layak untuk dilindungi di bawah Akta ini.


Hak cipta mengenai karya Kerajaan, pertubuhan Kerajaan dan badan antarabangsa

11. (1) Hak cipta wujud bagi tiap-tiap karya yang layak mendapat hak cipta dan yang dibuat oleh atau di bawah arahan atau kawalan Kerajaan dan mana-mana pertubuhan Kerajaan atau badan antarabangsa sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri melalui perintah.

(2) Seksyen 10 tidaklah boleh dikira sebagai memberi hak cipta kepada karya yang kepadanya seksyen ini terpakai.


Pentadbiran hak cipta Kerajaan

12. Jika hak cipta bagi mana-mana karya adalah terletak hak pada Kerajaan, Kementerian atau Jabatan yang berkaitan dengan hak cipta itu hendaklah bertanggungjawab atas pentadbiran dan kawalan hak cipta tersebut bagi pihak Kerajaan: