Page:Abbes ja Låkkam-girje.djvu/12

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

12

ʒot, oaǯ-ǯot; luob⹀ma⹀nid boaʒ⹀ʒot, ad⹀dal⹀da⹀ǥaid oaǯ⹀ǯot.

c, č; åc⹀cat, åč⹀če; mån å⹀cam a⹀čam; gåc⹀cet, gåč⹀čot; ib⹀mel vaib⹀mo min a⹀la gåc⹀ca, ja su ra⹀kis⹀vuot⹀ta min gåč⹀čo.

s, ʒ; ras⹀sat, gaʒ⹀ʒat; vel⹀lja her⹀gi guim ras⹀sa ja oab⹀ba miel⹀ke gaʒ⹀ʒa.

š, ǯ; vaš⹀še, oaǯ⹀ǯe; i åf⹀ta⹀ge a⹀ne oa⹀ǯes va⹀šest; viš⹀šat, vieǯ⹀ǯat; go dam maŧk⹀kai viš⹀šim de viǯ⹀ǯim fiev⹀ro.

ʒ, c; va⹀ʒam, å⹀cam; gaʒ⹀ʒe, gac⹀ce; gaʒ⹀ʒe dai⹀he joåvk⹀ko, gac⹀ces jav⹀re, go guo⹀le⹀tes⹀vuot⹀ta læ jav⹀rest.

ǯ, č; gaǯ⹀ǯar, gåč⹀čot; go gaǯ⹀ǯa⹀res ol⹀muš, goč⹀ču⹀juv⹀vo mai⹀de⹀gen dak⹀kat, i sån gu⹀la.