Page:Abbes ja Låkkam-girje.djvu/11

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

11

go ga-đam de ga-dam an-da-gas-si oaǯ-ǯot.

t, ŧ; dat-to, raŧ-ŧe; čait-ne, maŧk-ke; faŧ-me, noŧ-kut.

đ, ŧ; rađ-đe, raŧ-ŧe; ol-muš ad-da ra-đe mield, ra-ŧe mield sån vuo-gja; gæđ-ge, gæŧ-ke.


ng, ŋ.

ng, ŋ; an-ger, sa-ŋas; ran-ga-štam, sa-ŋar-dam; man-na æd⹀nes ma-ŋest ging-go; vuåiŋ, vuåi-ŋa-det; čig-ŋa, mån-či-ŋa⹀tam du. ŋ dib⹀ma⹀sab-bo læ go ng.


s, š; ʒ, ǯ; c, č.

s, š; ras⹀se, raš⹀še; dam⹀di⹀ti gåln⹀na ras⹀se go raš⹀še læ ja na⹀nos i; sad⹀do, šad⹀do.

ʒ, ǯ; boaʒ⹀ʒe, oaǯ⹀ǯe; boaʒ⹀