Page:2010-215-alb.pdf/14

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Neni 28
Shfuqizimi
1. Ky ligj shfuqizon:
1.1. Ligjin nr. 2003/12 për qasje në dokumente zyrtare;
1.2. Udhëzimin administrativ nr. 3/2006 për zbatimin e ligjit për qasje në
dokumente zyrtare;
1.3. Udhëzimin Administrativ nr. 05/2006 për organizimin dhe funksionimin e
Zyrave për pranimin e ankesave dhe kërkesave-Tryeza e Komunikimit me
qytetarë.
1.4. Udhëzimin Administrativ nr. 07/2008-MSHP për forcimin e transparencës
dhe standardizimit të faqeve të internetit në Institucionet e Republikës së
Kosovës, dhe
1.5. çdo dispozitë të legjislacionit që bie në kundërshtim me këtë ligj që ka të
bëjë me të drejtën e qasjen në dokumente zyrtare.
Neni 29
Hyrja në fuqi
Ky ligj hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të
Republikës së Kosovës.
Ligji Nr. 03/ L-215
7 tetor 2010
Anëtari i Kryesisë së Kuvendit
Xhavit HALITI