Page:2010-215-alb.pdf/10

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

KREU V ORGANI I PAVARUR PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE

Neni 17 Institucioni i Avokatit të Popullit

1. Institucioni i Avokatit të Popullit është organ i pavarur, i cili ndihmon qytetarët për realizimin e së drejtës për qasje në dokumentet e nevojshme të cilat u janë refuzuar.

2. Detyrë e Institucionit të Avokatit të Popullit është që të kujdeset për realizimin e papengueshëm të së drejtës për qasje në dokumente publike, e sidomos:

2.1. të ndërmerr masat e nevojshme për të promovuar dhe përkrahur të drejtat themelore për qasje në dokumente, dhe

2.2. t’ia paraqesë Kuvendit raportet e rregullta për zbatimin e së drejtës për qasje në dokumente zyrtare, nga institucionet publike.

3. Institucioni i Avokatit të Popullit shërbimet për qytetarët i kryen pa pagesë.

4. Pala e pakënaqur në procedurën e realizimit të së drejtës në qasje në dokumente publike, mund ti drejtohet me ankesë edhe institucioneve të tjera publike.

KREU VI ZBATIMI

Neni 18 Gjuhët

Qytetarët, ashtu siç është e përcaktuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës, i ushtrojnë të drejtat e tyre të përcaktuara në këtë ligj, në gjuhën e tyre përkatëse.

Neni 19 Informimi i publikut mbi të drejtat e tij për qasje në dokumente

1. Institucionet publike duhet të informojnë publikun për të drejtat e tij për qasje në dokumente zyrtare dhe mënyrën në të cilën kjo e drejtë mund të ushtrohet. Gjithashtu duhet të ndërmarrin masat e nevojshme për të:

1.1. përmbushur detyrat dhe obligimet e tyre lidhur me zbatimin e kësaj të drejte;

1.2. ofruar informata mbi çështje apo aktivitetet për të cilat janë përgjegjëse;

10