Page:읍혈록(泣血錄).pdf/1

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

泣血錄

余初時入闕今幾六十年矣命運險釁經歷無窮抱得千古至動??億萬滄桑無以生為而顧念先王之至誠至孝未忍自訣拖至今日天愈厭我又?庚申之酷禍事當即地溘然從之而頑如土木不能自決又睠戀幼主僅保一縷是豈人理之所 ⋯⋯