Page:馬太福音1882年羊城土話.pdf/3

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has been proofread.

新約全書

馬太福音傳

第一章 一節亞伯拉罕嘅後裔、大闢嘅後裔、耶穌基督族譜。○亞伯拉罕以撒以撒雅各雅各猶太、共埋佢嘅兄弟、猶太大馬氏生法勒士撒拉法勒士以士崙以士崙亞蘭亞蘭亞米拿達亞米拿達拿順拿順撒們撒們喇合氏生波士波士路得氏生阿伯阿伯耶西耶西大闢王、大闢從烏利亞嘅妻生所羅門所羅門羅波暗羅波暗亞比亞亞比亞亞撒亞撒約沙法約沙法約蘭約蘭烏西亞烏西亞約担約担亞哈士亞哈士希西家希西家馬拿西馬拿西亞門亞門約西亞十一百姓被搬去巴比倫個時、約西亞耶哥尼亞、共埋佢嘅兄弟。十二被搬到巴比倫之後、耶哥尼亞撒拉鐵撒拉鐵所羅把伯十三所羅把伯亞比鬱亞比鬱以利亞金以利亞金亞所十四亞所撒鐸撒鐸亞金亞金以律十五以律以利亞撒以利亞撒馬担馬担雅各十六各生約瑟、卽係瑪利亞嘅丈夫、瑪利亞耶穌、稱爲基督十七噉樣自亞伯拉罕起、到大闢、共十四代、自大闢起、到被搬去巴比倫之時、亦係十四代、自搬到巴比倫起、到基督、又係十四代。

十八耶穌基督出世、列名在後、佢母親瑪利亞、係已經許聘約瑟、但未曾成婚、覺得佢受聖神感動嚟懷孕。十九佢個丈夫約瑟、係公義

新約全書【馬太福音傳第一章 一