Page:東西文化及其哲學.pdf/89

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

用使無直覺則認識此意味者誰乎我們平常觀覽名人書法或繪畫時實非單靠感覺只認識許多黑的筆畫和許多不同的顔色而在憑直覺以得到這些藝術品的美妙或氣象恢宏的意味。這種意味旣不同乎獃靜之感覺且亦異乎固定之槪念實一種活形勢也。至於直覺所認識的境是什麽呢他所認識的即所謂『帶質境』。帶質境是有影有質而影不如其質的。譬如我聽見一種聲音當時即由直覺認識其妙的意味這時為耳所不及聞之聲音即是質妙味即是影但是這種影對於質的關繫與現量及比量皆不同。蓋現量所認識為性境影象與見分非同種生所以影須如其質幷不純出主觀仍出客觀而比量所認識為獨影境影與見分同種生無質為伴所以純由主觀生。至於直覺所認識為帶質境其影乃一半出於主觀一半出於客觀有聲音為其質故曰出於客觀然此妙味者實客觀所本無而主觀之所增不可曰全出客觀不可曰性境只得曰帶質而已。唯識家不承認客觀此特為一時便利暫如此説之。譬如我們聽見聲音覺得甚妙看見繪畫覺得甚美喫糖覺得好喫其實在聲音自身無所謂妙繪畫自身無所謂美糖的自身無所謂好喫所有美、妙、好喫等等意味都由人的直覺所妄添的。所以直覺就是『非量』因為現量對於本質是不增不減的比量亦是將如此種種的感覺加以簡、綜的作用而不增不減得出的抽象的意義故此二者所得皆眞雖有時錯然非其本性唯直覺橫增於其實則本性旣妄故為非量。但是我們所以不用『非量』而用直覺者因為唯識家所謂『非量』繫包括『似現量』與『似比量』而言乃是消極的名詞否定的名詞表示不出於現量比量之外的一種特殊心理作用故不如用直覺為當。又直覺可分為兩種一是附於感覺的一是附於理智的。如