Page:東西文化及其哲學.pdf/165

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

道理是天下之公物豈能禁人之探討又豈能不許人之探討有得者與古人有合耶如西洋古希臘之黑列克立塔斯Heraclitus其道理頗有與孔家接近處我們試考所以能如此者不外由其講變化的形而上學與此相通故耳。若實際果同斷不容以東西形迹之隔而不許其同。大家不於實際上—生活上—求宋學孔學之差異而只沾沾於其形迹何其淺薄錯謬宋初諸家殆莫不先有其講變化的形而上學者周濂溪、邵康節固然而前乎此者範魏公人稱其泛通六經尤長於易司馬温公則作潛虛人各有其學殊未必同但所硏究對象—變化—同即為此種人生哲學開辟出來之機矣。又或批評他們與佛家有關繫陸象山、楊慈湖被嫌尤重這也是拘泥形迹的看法。當時受佛的影響只是引起反動幷非正面有所承受。其語錄的話有甚似禪家者亦只是社會風氣使然。所説內容仍不相干。然亦竟有徘徊儒釋者此則又有別的原故在。蓋佛教為印度民族之産物與中國之民族性甚多不合故佛教入中國之後殆無不經過中國人之變化。除唯識為印度之舊餘若禪宗、凈土、華嚴、天臺殆悉為中國産。禪宗號稱不立語言文字機鋒話頭無所憑準故形迹上與他家更少扞格又則宋學雖慕孔家卻是所走亦復入偏於是竟使絶相反對之孔子釋迦於後來流裔上迷混難辨此當時徘徊儒釋者所以紛紛也。故宋學即使有近禪學不必執為參和佛家而況宋學禪學眞實內容初非一事所近似者仍在外面一點形式耳。但宋學雖未參取佛老卻是亦不甚得孔家之旨據我所見其失似在忽於照看外邊而專從事於內裏生活而其從事內裏生活又取途窮理於外於是乃更失矣。將來做孔家哲學時將專論之此不多説。元代似只宋人之遺無甚特色。及明代而陽明先生興始祛窮理於外之弊而歸本直覺—他叫良知。然猶忽於