Page:東西文化及其哲學.pdf/164

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

『忽忽乎餘未知生之為樂也願脫去而無因。安得長翮大翼如云生我身乘風振奮出六合絶浮塵。死生哀樂兩相棄是非得失付閒人。』

這那裏有點儒家的樣子若稍能得力於儒家何至説這種話然自退之而外更無人矣。以擁護孔子之人尙且如此可見其時孔家的精神簡直沒有人理會了。五代亂世更無可説經過此非常沉寂時代到了宋朝慢慢産生所謂宋學。宋學雖不必為孔學然我們總可以説宋人對於孔家的人生确是想法去尋的所尋得者且不論他是與不是即此想法去尋也已經是千年來未有的創舉了況且我們看去他們對於孔子的人生生活還頗能尋得出幾分呢在旁人從形迹上看他們總喜説不是孔子本來的東西而參取道家佛家的思想為多。例如宋學要以周濂溪開頭而周濂溪之太極圖據他們考證即受自釋老者。宋元學案黃晦木太極圖辨云『考河上公本圖名無極圖魏伯陽得之以著參同契鍾離權得之以授呂洞賓洞賓後與陳圖南同隱華山而以授陳陳刻之華山石壁陳又得先天圖於麻衣道者皆以授種放種放以授穆修與僧壽涯修以先天圖授李挺之挺之以授邵天叟天叟以授子堯夫修以無極圖授周子周子又得先天地之偈於壽涯。』這似乎證據确鑿很難為諱其實我看即使如此也不甚要緊。因為孔子的人生出於那一套形而上學是很明的此種形而上學原不可以獃講且與道家的形而上學本就相似相通在道家或孔家均不得獨自據為己有即使其果受自道家正亦不妨由是而生出孔家的人生思想。不但受自與孔家一個源頭之道家不足為異即使與孔老俱不相干而能有見於此道—此種形而上學—也未嘗不可産出孔子的人生。此種形而上的道理與此種人生的