Page:東西文化及其哲學.pdf/155

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

以為君子』『樂天知命故不憂』『道之將行也歟命也道之將廢也歟命也』。雖然有孔子罕言命的話其故蓋別有在而命實孔子説話中很著重的。所謂天命原很難講大槪説去就是指那造化流行而言。這個宇宙大的流行他的來路非常之遠惟其遠其力量亦非常之大一直貫注下來成功這個局面很難轉的。除了我當下這一動是未定的其餘周圍種種方面情形都在我之外而屬於已成。這周圍已成的局面都可以叫做機會或機緣—不拘他對於我這一動為順為逆。這最多而有力的機會變化方向殆足以決定我那一動的能否發出接續表現成功故曰有命初不如平常人所謂命定者。樂天者樂夫天機而動知命者即是樂天而無立意強求之私也無私故不憂。墨家非命而孔家知命其對待之根本在用理智與用直覺之不同。在墨子以理智計算則非非命不能鼓天下之動然如此之動不能長久不疲有時而墮矣孔家一任直覺不待鼓而活動不息其動原非誘於外則不管得失成敗利鈍而無時或倦。所謂知其不可而為之在以理智計算者知其不可則不為矣知其不可而為之直覺使然也。此時不慮其不動而轉恐任情所至有失乎中故又不可以不知命也。知命而仍舊奮發其奮發為自然的不容已完全不管得失成敗永遠活潑不厭不倦蓋悉得力於剛。剛者無私欲之謂私欲本即陰滯而私欲不遂活力餒竭頽喪疲倦有必然者無私欲本即陽發又不以所遇而生阻內源充暢挺拔有力亦必然者。易所謂『天行健君子以自強不息』又孟子説浩然之氣『其為氣也至大至剛以直養而無害則塞於天地之間』皆表其剛健的態度。故孔子説知命在他原無弊病而人之以此怠於作為者斯由計算態度而然孔子不任其咎也。