Page:Лилия Хакмар БАЛАПАН.pdf/57

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.

Äqðòåíñå êqðåíåø Ðàäèîíàí òàóûø: «Ðtñté õjêqìtòå Ìàðñ ïëàíåòàhûíäà òåðåêëåê áóëûóûí òèêøåðåqptð jñjí êîñìîñòû òèêøåðåq qptãåít 500 ìèëëèîí hóì àrñà áqëåðãt ràðàð èòòå. Áûë òèêøåðåíåqptð Ðtñté õàërû jñjí áèê ìjhèì». Ðåãèíà êèëåï èít. Êàðàóàòòàuû áóø óðûíäû êqðåï ràëà. Òèìóð pà þr.

Ð å ã è í à . Òèìóð! Òèìóð! Hèí ràépà? (Èïëtï êåít áàðûï àø áqëìthå ÿuûí ràðàé.) Òèìóð?! Àé Àëëàì, tëët... àëûï ñûuûï êèòêtí! Áóðàíáàépûy ôóôàéêàhûí êåéåï èíãtñ òt hûíûì òåéìtãtéíå. Óíûhû ëà áåð, jépt ãåít óëòûðìàé, róÿíuà òîpàr róÿì òèãtí áóëûï, òàó ÿuûíà ñûuà ëà êèòt. Åítétòñå åítétòñå èíäå óë. Êåøå àéûðûï òîðìàé. Áóðàíáàé pà, ràðòûì äà tðtì ãåít áóëäû. (Éthtò êåít êèëåï èøåêòåy êåëthåí ýët.) Èíìté òîðhîí tëå. Áåp óëàé ó wtf Áåðtéhåít õàò ÿpûï åátðåðãt êtðtê. Òûøòàí èøåê ràuàëàð. Òèìóð òàóûøû: «Ðåãèíà, áûë íè rûëàíûóûy? Àñ èøåêòå?» Ðåãèíà òèp ãåít èøåêêt éqãåðt.

Ð å ã è í à . Òèìóð? Òèìóð! Hèí qpåy ãåítìå? Ò è ì ó ð . Þr, Ïèòåð ìåítí. Íèìt áóëäû? Ð å ã è í à . T óë... óë áåpãt çûÿí èòìtcìå? Ò è ì ó ð . Íèñåê çûÿí èòhåí? Óë áèò àÿuûíäà ñàr áàcûï òîðà. Àñ òèpåðtê. Ðåãèíà èøåêòå àñà. Òèìóðpû rîñàrëàï àëà.

Ð å ã è í à . Òèìóð! Hèí ìèíå òàøëàï êèòìt èíäå? Áûë àóûëäà ájòjíëté ÿyuûp ràëûópàí róðràì. Ò è ì ó ð . Hàé, Ðåãèíàràéûì! Íèøëtï òàøëàéûì òè ìèí hèíå? Ïèòåð óëàðuà êjëjìhjðtï ràðàï òîðà.

Ð å ã è í à . Hàóìû... hûuûp! Ìèí Ðåãèíà áóëàì. Ï è ò å ð . Ïèòåð. Èçâèíèòå, êèñt ècëtìtéåì... àpàøòûì. Òîp ýpëtðãt ñûrràéíûì... Ò è ì ó ð . Ðåãèíà, Ïèòåð Àìåðèêàíàí êèëãtí ãåîëîã. Òóðèñò. Óëàð èêtq. Äócû óðìàíäà ràëuàí. Ïèòåð òîp àëûðuà òèï àóûë ýpëtï ñûuûï êèòêtí. Àpàøûï áåpãt êèëåï þëûrràí... Ðóññà àyëàé. Áàørîðòñà þr. 57