Page:'E scugnizze.djvu/49

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
This page has not been proofread.


T<*hì?o ’st i ccriature tutte scauze,
•( ) pate nun s’ abbusca a fà ’o cucchiere,
•() puvoriello fa ìnimete fauze,
jV dà a magnà ! Marò, a tte tengo fere!
A t to surtanto i’ tengo p’ ’Avucata,
Tu ea si aecussi miraculosa !..
Mannicc a pruverenzia sta jurnata,
Mamma ’e Pumpeie, lànce piglia quaccosa/
l’ tengo eli isti figlie tutt’ annure,
Zi-mò, ogg’ è ’o sapeto d’ "a Maronna !..
Marò, penza ca tengo ’e ccriature !
’Onna Rosa s’ è fatta tonna tonna*.
Se sape ! Chella sta senzapenziere...
Ch’ addà penzà ? Che ttene ’e guaie mieie ?
lamino, zi-mò, sino nzerra ’o pustiere...
Ne tengo cinco e mò... jammo p’ ’e seie !..
’O Signore m’ 9 e mmanna tutt* a mme,
Vuie nce scherzate ?.. Dà a magnà se’ figlie !..
’O pate nun s’ abbusca, addò i’ ’o ppiglie,
I’ puverella, addò i’ ’o ppiglio, neh ?