Lesen MIT

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Hak cipta © <tahun> <pemegang-pemegang hak cipta>

Kebenaran diberikan, tanpa sebarang bayaran, kepada sesiapa yang menerima salinan perisian ini berserta fail-fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian" ini), untuk menggunakan Perisian ini tanpa sebarang had, termasuk had-had hak menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabung, menerbit, mengedar, mensublesen, dan/atau menjual salinan-salinan Perisian ini, serta membenarkan orang lain yang menerima Perisian ini untuk melakukan sedemikian, dengan syarat-syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini disertakan dalam semua salinan atau bahagian-bahagian penting daripada Perisian ini.

PERISIAN INI DIBEKALKAN DALAM KEADAAN "SEDIA ADA", TANPA SEBARANG WARANTI, SAMA ADA SECARA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN KETIDAKLANGGARAN. PENGARANG-PENGARANG DAN PEMEGANG-PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG TUNTUTAN, GANTI RUGI ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM PERBUATAN KONTRAK, TORT ATAU SEBALIKNYA, YANG TIMBUL DARIPADA, LUAR ATAU DALAM HUBUNGAN DENGAN PERISIAN INI ATAU PENGGUNAANNYA ATAU PERLAKUAN-PERLAKUAN LAIN DALAM PERISIAN INI.