L'Evangeliu segundu Mattê

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
L'Evangeliu segundu Mattê
by Gioxeppe Oivê
stampou a Lundra d'u 1860
[ 1 ]

U SANTU EVANGELIU

DE

GESÜ CRISTU

SEGUNDU

МАТТÈ.


CAP. I.

LIBBRU da genealogia de Gesü Cristu, figgiu de Davidde, figgiu d’Abrammu.

2 Abrammu u l’ha generòu Isaccu; Isaccu u l’hа generòu Giacobbe; Giacobbe u l’ha generòu Giüdda e i so fræ.

3 Giüdda u l’ha generòu Fares e Zara da Tamar; Fares u l’ha generòu Esron; Esron u l’ha generòu Aram.

4 Aram u l’ha generòu Aminadab; Aminadab u l’ha generòu Naasson; Naasson u l’ha generòu Salmon.

5 Salmon u l’ha avüu Booz da Raab; Booz u l’ha avüu Obed da Rut; Obed u l’ha genаròu Jesse; Jesse u l’ha generòu u re Davidde. [ 2 ]6 U re Davidde u l’ha avüu Salomun da quella che a l’ea stæta muggê d’Uria.

7 Salomun u l’ha generòu Roboamu; Roboamu u l’ha generòu Abia; Abia u l’ha generòu Asa.

8 Asa u l’ha generòu Giosafatte; Giosafatte u l’ha generòu Joram; Joram u l’ha generòu Ozia.

9 Ozia u l’ha generòu Gioatam; Gioatam u l’ha generòu Acaz; Acaz u l’ha generòu Ezechia.

10 Ezechia u l’ha generòu Manasse; Manasse u l’ha generòu Amon; Amon u l’ha generòu Giosia.

11 Giosia u l’ha generòu Geconia e i so fræ ne u tempu du passaggiu di Giüddei in Babilonia.

12 E doppu du passaggiu di Giüddei in Babilonia Geconia u l’ha generòu Salatiel; Salatiel u l’ha generòu Zorobabel.

13 Zorobabel u l’ha generòu Abiud; Abiud u l’ha generòu Eliacim; Eliacim u l’ha generòu Azor.

14 Azor u l’ha generòu Sadoch; Sadoeh u l ha generòu Achim; Achim u l’ha generòu Eliud.

15 Eliud u l’ha generòu Eleazar; Eleazar u l’ha generòu Matan; Matan u l’ha geueròu Giacobbe.

16 Giacobbe u l’ha generòu Giuseppe mariu de Maria, dâ quae l’è nasciüu Gesü ciammòu Cristu.

17 Ghe sun dunque in tüttu da Abrammu fin a [ 3 ]Davidde quattorze generasiuin; da Davidde fin a u passaggiu di Giüddei in Babilonia, quattorze generasiuin, e da u passaggiu di Giüddei in Babilonia fin a Cristu, quattorze generasiuin.

18 Oua a generasiun de Gesü Cristu a l’ha avüu leugu in questu moddu: Maria so muæ avendu spuzòu Giuseppe, primma che füssan andæti a stâ insemme, a s’è trruvâ incinta per opera du Spiritu santu.

19 Giuseppe so marìu, ommu giüstu, nun vuendula infamâ, u l’aveiva decisu de mandâla via segretamente.

20 Ma mentre u pensava a questa cosa, ün angëu du Segnû u gh’è apparsu in seunnu e u g’ha ditu: Giuseppe figgiu de Davidde, n’aggi puia de piggiâ cun ti Maria to muggê, perchè quellu che l’è stætu cuncepìu in lê a l’è opera du Spiritu sаntu.

21 А parturià ün figgieu che ti ghe mettiæ a numme Gesü, perchè u sâ quellu che u liberià u so populu da i so pecchæ.

22 Oua tüttu questu u l’è avvegnüu perchè s’adempisse quellu che aveiva ditu u Segnû per mezu du so prufeta che u dixe:

23 Eccu ünha vergine a cuncepià e a parturià ün figgieu che u ciammiàn Manuellu, che veu dî: u Segnû u l’è cun nui. [ 4 ]24 E Giuseppe essenduse adesciòu u l’ha fætu quellu che l’angëu du Segnû u gh’aveiva cumandòu, e u l’ha piggiòu cun lê so muggê.

25 E u nun aveiva avüu da fâ cun lê, quandu a l’ha parturìu u so figgiu primugenitu a u quæ u g’ha missu a numme Gesü.

CAP. II.

ESSENDU dunque nasciüu Gesü in Betlemme de Giüdda regnandu u re Erode, eccu che i Remaggi sun vegnüi dall’oriente in Gerüsalemme,

2 I quæ dumandavan: duve u l’è u re di Giüddei che è nasciüu? perchè nuì emmu vistu a so stella in oriente e semmu vegnüi pe adorâlu.

3 Essendu questa cosa vegnüa a ê uegge du re Erode, u s’è cuntürbòu e tütta Gerüsalemme cun lê.

4 E avendu radünæ tütti i prinsipi di sacerdoti e i Scribi du populu, u s’è infurmòu da lu duve duveiva nasce u Cristu.

5 E lu g’han rispostu: in Betlemme de Giüdda, perchè cusci l’ è stætu scritu da u prufeta:

6 E ti Betlemme tæra de Giüdda, ti nun è a ciü piccinha tra ê prinsipali sittæ da Giüddea, perchè da ti [ 5 ]sciurtià u cappu che u deve guidâ u mæ populu d’Israele.

7 Allùa Erode u l’ha ciammòu da rescuzu i Remaggi, e u s’è infurmòu precisamente da lu in che tempu gh’ea apparsa a stella.

8 E mandanduli a Betlemme u g’ha ditu: andæ, infurmæve quantu puei du figgieu, e quandu l’aviei truvòu fæmelu savei, perchè mi ascì vadde a adorâlu.

9 I Remaggi avendu sentie queste parolle da u re, sun partii; ma eccu che a stella che aveivan vista in oriente a l’andava avanti a lu, fintantu che arrivà surva u leugu duve stava u bambin, a s’è affermâ.

10 Quandu han vistu a stella, han pruvòu ün grandiscimu piaxeì.

11 E intræ in caza, han truvòu u bambin cun Maria so muæ, e inchinanduse l’han adoròu, e aværti i so tezori, g’han offertu òu, incensu e mirra.

12 E essendu stæti avvisæ in seunnu de nu riturnâ da Erode, se ne sun turnæ a u so paize pe ün’âtra stradda.

13 Quandu sun stæti andæti via, l’angëu du Segnû u l’è apparsu in seunnu a Giuseppe e u g’ha ditu: stà sciü, piggia u bambin e so muæ, scappa in Egittu, e fermite [ 6 ]là fintantu che nu t avvize; perchè Erode u serchià u bambin per fâlu muî.

14 Giuseppe essenduse sveggiòu, u l’ha piggiòu u bambin e so muæ de neutte tempu, e u s’è retiòu in Egittu.

15 E u gh’è stætu fin â morte d’Erode; affinchè füsse adempiu quantu ea stætu ditu da u Segnû per mezu du prufeta che u dixe: ho riciammòu mæ figgiu da l’Egittu.

16 Allùa Erode vedenduse bürlòu da i Remaggi u l’è andætu in fürie, e u l’ha mandòu a ammassâ tütti i figgieu che ean in Betlemme e in tütti i leughi vixin dall’etæ de dui anni in zü, segundu u tempu du quæ u s’ea precisamente infurmòu da i Remaggi.

17 Allùa s’è adempiu quantu è stætu preditu da u prufeta Geremia che u dixe:

18 S’ è sentiu in Rama ünha vuxe, di centi e grandi ürli: Rachele che cianze i so figgieu, nè a l’ha vusciüu riseive cunsulasiun, perchè nu sun ciü.

19 Mortu Erode, eccu che l’angëu du Segnû u l’è apparsu in seunnu a Giuseppe in Egittu,

2O E u g’ha ditu: stà sciü, piggia u figgieu e so muæ, e và ne a tæra d’ Israele; perchè quelli che sercavan a vitta du bambin sun morti. [ 7 ] 21 E lê essenduse sveggiòu u l’ha piggiòu u bambin e so muæ, e u l’è vegnüu ne a tera d’Israele.

22 Ma avendu sentïu che Archelau u regnava ne a Giüddea in leugu d’Erode so puæ, u l’ha avüu puia d’andâ là, e avizòu in seunnu, u s’è retiòu in Galilea.

23 Duve arrivòu u l’è andætu a abitâ ne a sittæ ciammâ Nazaret, perchè füsse adempìu quellu che ea stætu preditu da i prufeti: lê u sâ ciammòu Nazarenu.

CAP. III.

IN quellu tempu Giuvanni Battista u l’è vegnüu a predicâ ne u dezærtu da Giüddea

2 Dixendu: fæ penitensa, perchè u regnu du sê u s’è avvixinòu.

3 Perchè questu u l’æè quellu du quæ ha parlòu u prufeta Isaia quandu u l’ha ditu: a vuхe de quellu cu cria ne u dezærtu; preparæ a stradda du Segnû, e fæ driti i so sentê.

4 Ouа questu mæximu Giuvanni u l’aveiva ün vestî de pelle de camællu e ünha curezza de cheuiu ai fianchi, e u so nütrimentu ean grilli e amê sarvægu.

5 Allùa quelli de Gerüsalemme e de tütta a Giüddea e de tütte ê vixinanse du Giurdan andavan da lê, [ 8 ]6 E cunfessandu i so pecchæ ean da lê battezzæ ne u Giurdan.

7 Ma avendu vistu multi Farizei e Sadducei che vegnivan a u so battæximu u g’ha ditu: razza de vipere, chi v’ha insegnòu a schivâ a raggia che deve vegnî?

8 Fæ dunque früti degni de penitensa.

9 E nu stæ a dî in tu vostru cheu: nui emmu Abrammu per puæ; perchè ve diggu che Diu u peu fâ nasce da queste mæxime prie di figgieu a Abrammu.

10 Perchè u piccossu u le[sic] zà pôsòu â reixe di ærbui. Dunque qualunque ærbu che nu fa frütu bun u sâ taggiòu e cacciòu in tu feugu.

11 In quantu a mi ve battezzu cun ægua pe a penitensa; ma quellu cu[sic] vegnià doppu de mi u l’è ciü forte de mi, du quæ nu sun degnu de pоrtâ ê so scarpe: lê u ve battezzià cû Spiritu santu e cû feugu.

12 Lê u l’ha in ta so man a so paa e u nettezzià ben a so æa, e u radünià u so gran in tu granâ; ma u brüxià, ê pagge cun ün feugu cu nu se peu ammurtâ.

13 Allùa l’è arrivòu Gesü dâ Galilea a u Giurdan da Giuvanni per ese battezzòu da lê.

14 Ma Giuvanni u se ghe oppuneiva dixendu: mi ho bezeugnu d’ese battezzòu da ti e ti vegni da mi?

15 Ma Gesü u g’ha rispostu dixendu: òua lascime [ 9 ]fâ; perchè cuscì ne cunven adempî tütta a giüstisia. Allùa u l’ha lasciòu fâ.

16 Quandu Gesü u l’è stætu battezzòu u l’è sciurtìu sübitu feua de l’øgua, e eccu se ghe sun aværti i sê, e u l’ha vistu u Spiritu de Diu cu discendeiva quaxi cumme ünha Columba e vegnî surva de lê.

17 E eccu ünha vuxe da u sê ch’a l ha ditu: questu u l’è u mæ Figgiu predilættu ne u quæ me sun cumpiaxüu.

CAP. IV.

ALLÙA Gesü u fü cundütu da u Spiritu ne u dezærtu per ese tentòu da u diau.

2 E avendu zazünòu quaranta giurni e quaranta neutte, finalmente gh’ è vegnüu famme. 3 E accustanduseghe u tentatû u g’ha ditu: se ti è u figgiu de Diu, dì che queste prie diventan puen.

4 Ma lê rispundendu u l’ha ditu: l’è scritu: l’ommu u nu vive sulu de pan, ma de qualunque parolla che sciorte dâ bucca de Diu.

5 Allùa u diau u l’ha traspurtòu ne a sittæ santa, e u l’ha pôsòu in simma du tempiu,

6 E u g ha ditu: se ti è u figgiu de Diu, caccite zü; [ 10 ]perchè sta scritu che u l’ha cumandòu a i so angei d'aveì cüa de ti, e lu te portiàn ne ê so muen, perchè ti nu scuntri cu u to pê in quarche pria.

7 Gesü u g’ha ditu: sta anche scritu: ti nu tentiæ u Segnû to Diu.

8 De neuvu u diau u l’ha trasportòu surva ün munte âtu âtu, e u g’ha fætu vedde tütti i regni du mundu, e a gloria de quelli,

9 E u g’ha ditu: te dô tüttu questu, se cacciandute in tæra ti m’adoriæ.

10 Allùa Gesü u g’ha ditu: và via Satanassu, perchè sta scritu: ti adoriæ u Segnû to Diu e ti serviæ a lê sulu.

11 Allùa u diau u l’ha lasciòu: e eccu che i angei se ghe sun accustæ e u servivan.

12 Gesü poi avendu sentìu che Giuvanni u l’ea stætu missu in prexun, u s’è retiòu in Galilea.

13 E lasciâ a sittæ de Nazaret, u l’è andætu a abitâ in Cafarnaum, sittæ de mâ a i cunfin de Zabulon e Neftalim:

14 Аffinchè s’adempisse quellu che ea stætu ditu da Isaia prufeta:

15 A tæra de Zabulon e a tæra de Neftalim, via de mâ de là da u Giurdan, a Galilea de nasiuin, [ 11 ]16 U populu che u l’ea nê tenebre u l’ha vistu ünha gran lüxe, e a lüxe a s’è levâ per quelli che stavan ne u paize e nell’umbra da morte.

17 Da quellu tempu in poi Gesü u l’ha cumensòu a predicâ e a dî: fæ penitensa, perchè u regnu du sê u l’è vixin.

18 E passeggiandu â riva du mâ de Galilea u l ha vistu duì fræ, Scimun, ditu Pietru e Andria so fræ, che cacciavan ê ræ in mâ (perchè ean pescoeì),

19 E u g’ha ditu: vegnî appreuvu a mi, e ve fô diventâ pescoei d’ommi.

2O E lu sübitu abbandunæ ê ræ l’han seguiu.

21 E de là andandu avanti u l’ha vistu duì âtri fræ, Giacumu de Zebedèu e Giuvanni so fræ in t’ünha barca insemme cun Zebedèu so puæ, che davan recattu a ê ræ, e u i ha ciammæ.

22 E lu sübitu abbandunæ ê ræ e u puæ l’han seguitòu.

23 E Gesü u l’andava giandu per tütta a Galilea, insegnandu in tê scinagoghe de quelli e predicandu l’evangeliu du regnu, e sanandu qualunque malattia e qualunque infermitæ ne u populu.

24 E a so fama a s’è sparsa per tütta a Siria, e g’han prezentòu tütti quelli che stavan mâ, affliti da diversi [ 12 ] mæ e duî, e i indemuniæ e i lünatici e i paralitici, e lê u i ha sanæ.

25 E l’ha seguitòu ünha gran türba dâ Galilea, dâ Decapoli, da Gerüsalemme, dâ Giüddea e da u paize de là da u Giurdan.

CAP. V.

GESÜ vedendu quelle türbe u l’è muntòu in sciu munte, e essenduse assettòu, se ghe sun accustæ i so discepuli,

2 E aværta a so bucca u i ammaestrava dixendu:

3 Beati i povei de spiritu, perchè u regnu du sê u l’è u so.

4 Beati i mansueti, perchè questi possediàn a tæra.

5 Beati quelli che cianzan, perchè sân cunsulæ.

6 Beati quelli che han famme e sæ da giüstisia, perchè sân sasiæ.

7 Beati i mizericordiuzi, perchè truviàn mizericordia.

8 Beati quelli che han u cheu püru, perchè vediàn Diu.

9 Beati i pacifici, perchè sân ciammæ figgi de Diu.

10 Beati quelli che sun perseguitæ per amû da giüstisia, perchè de lu l’è u regnu di sê. [ 13 ]11 Beati vuì quandu i ommi ve malediàn e ve perseguitiàn, e calünnianduve diàn de vuì tüttu u mâ per cauza mæ.

12 Rallegræve e giübilæ, perchè grande l’è a vostra ricumpensa ne u sê; perchè cuscì han perseguitòu i prufeti che sun stæti primma de vuì.

13 Vuì seì a sâ da tæra; che se a sâ a diventa inscipida, cun che cosa se purià saâ? А n’è ciü bunha da fâ ninte, se nun da ese da cacciâ via e pestissâ dâ gente.

14 Vuì seì a lüxe du mundu: nu se peu ascunde ünha sittæ scitüâ surva d’ün munte.

15 Nè assendan a lampa e a mettan sutt’a u stâ, ma in sciu candê, perchè a fasse lümme a tütta a gente de caza.

16 Cuscì deve risprende a vostra lüxe davanti a i ommi, perchè possan vedde ê vostre bunhe opere e glorificâ, u vostru Puæ che u l’è ne i sê.

17 Nu stæ a credde che mi segge vegnüu per desfâ a lezze o i prufeti; nu sun vegnüu per abulîla, ma per cumpîla.

18 Perchè in veitæ ve diggu che finchè nu passa u sê e a tæra, nu trapassià ün i o ün puntin da lezze fin a tantu che tüttu nu segge adempìu. [ 14 ]19 Dunque chiunque trasgrediâ a ün de questi picciniscimi cumandamenti, e cuscì u l’insegnià ai ommi, u sâ ciammòu picciniscimu ne u regnu du sê; ma quellu che u i avià ezeguii e insegnæ, questu u sâ ciammòu grande ne u regnu du sê.

2O Perchè ve diggu che se a vostra giüstisia a nu sâ ciü abbundante che quella di Scribi e di Farizei, nun intrieì ne u regnu du sê.

21 Eì sentìu che l’è stætu ditu a i antighi: nun ammassâ, e chiunque avià ammassòu u sâ rèu in giüdisiu.

22 Ma mi ve diggu che chiunque u s’arraggià cuntra so fræ u sâ rèu in giudisiu, e chi avià ditu a so fræ raca sâ rèu ne a radünansa, e chi gh’avià ditu mattu u sâ rèu du feugu dell'infernu.

23 Se dunque ti stæ per fà l’offerta all’artâ, e lì te ven in memoia che u to fræ u l’ha quarche cosa cuntra de ti:

24 Pôsa lì a to offerta davanti all’artâ, e và a fâ paхe primma cun u to fræ e riturna.

25 Aggiüstite fitu cun u to cuntraiu mentre ti è cun lê per stradda; perchè per disgrasia u to cuntraiu u nu te mette in man du giüdise e u giüdise in man du sbiru, e ti seggi missu in prexun. [ 15 ]26 Mi te diggu in veitæ: ti nu ne sciurtiæ finchè ti nu n’aggi pagòu l’ürtimu quattrin.

27 Eì sentiu che l’è stætu ditu a i antighi: ti nu cummettiæ adülteriu.

28 Ma mi ve diggu che chiunque guardià ünha donna per dexiderâla, in tu so cheu u l ha za cummissu adülteriu cun lê.

29 Che se u to euggiu dritu u te scandalizza, câvitòu e caccilu luntan da ti; perchè l’è megiu per ti che ti perdi ün di to membri che ese cacciòu tüttu u to corpu nell’infernu.

30 E se a to man drita a te scandalizza, taggila e caccila luntan da ti; perchè l’è megiu per ti che ti perdi ün di to membri che andâ tüttu u to cоrpu nell’ infernu.

31 L’è stætu anche ditu: chiunque mandià via so muggê ghe dagghe a scritüa du repüdiu.

32 Ma mi ve diggu che chiunque avià mandòu via so muggê, sarvu che per raxun d’adülteriu, u a fa diventâ adültera, e chi spuza a donna repüdiâ u cumette adülteriu.

33 Parimente eì sentìu che l’è stætu ditu ai antighi: nun viulâ u züamentu, ma rendi a u Segnû quantu ti hæ züòu. [ 16 ]34 Ma mi ve diggu de nu züâ in nisciün moddu; mancu pe u sê, perchè u l’è u tronu de Diu,

35 Nè pe a tæra, perchè a l’è u banchettin di so pê, nè per Gerüsalemme, perchè a l’è a sittæ du gran re.

36 Ti nu züiæ mancu pe a to testa, perchè ti nu peu fâ giancu o neigru ün di to cavelli.

37 Ma segge u to parlâ: l’è cusci, l’è cusci; nun è cuscì, nun è cusci: perchè u de ciü u ven da u cattivu.

38 Eì sentiu che l’è stætu ditu: euggiu per euggiu, e dente per dente.

39 Ma mi ve diggu de nu stâ a tü per tü cû cattivu; ma se quarchedün u te da ünha mascâ in scia masca drita ti presentighe anche l’âtra.

40 E a quellu che u veu litigâ cun ti e piggiâte u to vestî, cedighe anche u feriollu.

41 E se quarcün u te veu obbligâ a fâ ün miggiu cun lê, e ti và cun lê âtre due miggia.

42 Dà a chi te dumanda, e nu te tiâ inderê da chi veu dumandàte in prestitu quarche cosa.

43 Eì sentiu che l’è stætu ditu: ti amiæ u to proscimu e ti odiæ u to nemigu.

44 Ma mi ve diggu: amæ i vostri nemixi, fæ du ben a quelli che v’odian, e preghæ per quelli che ve perseguitan e ve calünnian; [ 17 ]45 Perchè seggiæ figgi de vostru Puæ che u l’è ne u sê, u quæ u fa lüxî u sû surva i buin e surva i cattivi, е cieuve pe i giüsti e pe i cattivi.

46 Perchè se amæ quelli che v’aman, che premiu avieì vui? nu fan u mæximu i pübblicani?

47 E se salüieì sulu i vostri fræ, cose fæ de ciü di âtri? nu fan a mæxima cosa i gentili?

48 Vuì seggiæ dunque perfetti cumme l’è perfettu u vostru Рuæ che u l’è in sê.

CAP. VI.

AМIÆ de nu fà ê vostre opere bunhe in prezensa di ommi per ese visti da lu, perchè âtrimenti nu saî[sic] premiæ da u vostru Рuæ che u l’è in sê.

2 Dunque quandu ti fæ limoxina nu sünâ a trumba davanti a ti, cumme fan i ipocriti in tê scinagoghe e stradda per ese onuræ da i ommi; in veitæ ve diggu che questi han zà risevüu u so premiu.

3 Ma ti quandu ti fæ limoxina, a to man sinistra a nu sacce quellu che fa a to man drita:

4 De moddu che a to limoxina a segge segretta, e u to Puæ che u vedde ne u segrettu u te ne dâ a ricumpensa. [ 18 ]5 E quandu preghæ, nu fæ cumme i ipocriti che aman de stâ a pregâ in tê scinagoghe e in ti canti dê ciasse per ese osservæ da i ommi; in veitæ ve diggu che han zà risevüu a so ricumpensa.

6 Ma ti quandu ti fæ orasiun intra in ta to càmea, e doppu aveì serròu a porta prega to Puæ in segrettu, e u to Puæ che u vedde quellu che se fa in segrettu u te ricumpensià.

7 E pregandu guardæ de nun üzâ multe parolle cumme fan i pagani, perchè pensan d’ese exaudii cun parlâ multu.

8 Nun vuggiæ dunque assumeggiàveghe, perchè u vostru Puæ u sa quellu che eì de bezeugnu primma che ghe u dumandæ.

9 Preghieì dunque cusci: nostru Puæ che ti è in sê, segge santificòu u to numme.

10 Che vegne u to regnu: segge fætu a to vuentæ, cumme in sê cuscì in tæra.

11 Danne ancheu u nostru pan per sustentamentu.

12 E perdunha a nuì i nostri debiti, cumme nuì i perdunemmu a i nostri debituì.

13 E nu n’indüe in tentasiun ; ma liberane da u mâ е cuscì sia.

14 Perchè se vuì perdunieì a i ommi i so manca[ 19 ]menti, u vostru Puæ celeste u ve perdunià i vostri pecchæ.

15 Ma se vuì nu perdunieì a i ommi i so mancamenti, u Puæ celeste u nu perdunià mancu a vuì i vostri pecchæ.

16 Quandu poi zazünæ, nu vuggiæ fâ da malinconici cumme i ipocriti, perchè questi se desfigüan per dâ a cunusce a i ommi che zazünhan. In veitæ mi ve diggu che han zà risevüu u so premiu.

17 Ma ti quandu ti zazünhi unzite a testa e lavite a faccia,

18 Per nu dâ a divedde a i ommi che ti zazünhi, ma a u to Puæ celeste che u l’è in segrettu; e u to Рuae che u vedde quellu che se fa in segrettu u te ne dâ a ricumpensa.

19 Nu serchæ d’amüggiâ tezori in scia tæra, duve a rüzze e i vermi i cunsümman, e duve i laddri i desutæran e i aroban.

20 Ma fæve di tezori in sê, duve a rüzze e i vermi nu i cunsümman, e duve i laddri nu i desutæran e nu i aroban.

21 Perchè duve l’è u vostru tezoru, li l’è u vostru cheu.

22 A lampa du to corpu u l’è u to euggiu. Se [ 20 ]u to euggiu u l’è semplice, tüttu u to corpu u sâ illüminòu.

23 Мa se u to euggiu u sâ cattivu, tüttu u to corpu u sâ tenebruzu. Se dunque u lümme che u l’è in ti u l’è tenebre, quante sân queste tenebre?

24 Nisciün peu servî a dui padruin; perchè o u purtià odiu a ün e u vurià ben a l’âtru, o u tolerià ün e u desprexià l’âtru: nu pueì servî a Diu e a e ricchesse.

25 Per questu ve diggu: nu v’affanæ pe a vostra vitta de quellu che mangieì, nè du vostru corpu cumme purrieì cruvîlu. Nu vâ ciü a vitta che u nütrimentu, е u corpu ciü che u vestî?

26 Amiæ ün pô i oxelli du sê che nu seminan nè raccheuggian e n’impan i granæ, e u vostru Puæ celeste u i nütrisce. Nu sei furse vuiâtri da ciü de lu?

27 Ma chi gh’è fra vuiâtri che cun tüttu u so pensâ u posse azzunze ün cubitu â so statüa?

28 E perchè ve piggiæ tanta anscietæ du vestî? Amiæ ün pô cumme crescian i gigli da campagna; lu nu travaggian e nu fian.

29 E pü ve diggu che mancu Salomun cun tütta a so gloria u nun è stætu mai vestiu cumme ün de questi. [ 21 ]30 Oua se Diu u veste in questu moddu ün’ærba du campu, che ancheu a gh’è e duman a l’è cacciâ in tu furnu, quantu ciü vuì gente de poca fede?

31 N’aggiæ dunque anscietæ dixendu: cose mangiemo, o cose beviemu, o de cose se vestiemu?

32 Perchè queste cose sun serchæ da i pagani. Oua u vostru Puæ celeste u sa ch’eì bezeugnu de tütte queste cose.

33 Serchæ dunque in primmu leugu u regnu de Diu e a so giüstisia, e avieì de surveciü tütte queste cose.

34 N’aggiæ dunque anscietæ du giurnu de duman, perchè u giurnu de duman u pensià per lê mæximu. Basta a ciascün giurnu u so crüssiu.

CAP. VII.

NU giüdichæ per nun ese giüdichæ.

2 Perchè cumme giüdichiei saî giüdichæ, e saî mezüæ cun quella mezüa ch’avieì mezüòu i âtri.

3 E perchè ti amii ünha büsca che a l è in t’ün euggiu de to fræ, e ti nu veddi u travu che u l’è in tu to euggiu?

4 O cumme ti diæ a to fræ: lascia che te leve ünha [ 22 ]büsca da ün euggiu, mentre ti hæ ün travu ne u to euggiu?

5 Ipocrita, levite primma u travu da u to euggiu, e poi ti amiæ de levâ a büsca dall’euggiu de to fræ.

6 Nun dæ ê cose sante a i chen, e nu cacciæ ê vostre perle davanti a i porchi; perchè peu dâse che ê pestan cu i pê, e che se rivortan per sbranâve.

7 Dumandæ e ve sâ dætu, serchæ e truvieì, picchæ e ve sâ aværtu.

8 Perchè chiunque dumanda riseive, e chi særca treuva, e sâ aværtu a chi picca.

9 E chi è mai fra vuiâtri quellu che se so figgiu u ghe dumanda du pan u ghe porze ün sasciu?

10 O se u ghe dumandià ün pesciu u ghe dâ ün serpente?

11 Se vui dunque cattivi cumme seì seì dâ a i vostri figgieu u ben che v’è dætu, quantu ciü u vostru Puæ che u l’è ne u sê u dâ du ben a quelli che ghe u dumandan?

12 Dunque tütte ê cose che vurieì che ve seggian fæte da i ommi, fæle vuì ascì a lu. Perchè in questu sta a lezze e i prufeti.

13 Intræ pe a porta streita, perchè larga l’è a porta [ 23 ]e spasiuza a stradda che cundüe â perdisiun, e multi sun quelli che intran per questa.

14 Quantu l’è piccinha a porta e streita a stradda che a cundüe â vitta, e quantu pochi sun quelli che a treuvan!

15 Guardæve da i fâsi prufeti che vegnan a vuì vestii da pegue, e drentu sun lui che acciappan e portan via.

16 I cunuscieì da i so früti. S’accheuggian furse i üghe da ê spinhe, e ê fighe da i spinuin?

17 Cuscì ogni ærbu bun u fa früti buin, e ogni ærbu cattivu u fa früti cattivi.

18 L’ærbu bun u nu peu fâ früti cattivi, nè ün ærbu cattivu fâ früti buin.

19 Ogni ærbu che nun fa frütu bun u sâ taggiòu e cacciòu in tu feugu.

20 Vuì i cunuscieì dunque da i so früti.

21 Nun tütti quelli che me dixan: Segnû, Segnû, intriàn ne u regnu du sê; ma quellu cu fa a vuentæ de mæ Puæ che u l’è in sê, lê u l’intrià ne u regnu du sê.

22 Multi me diàn in quellu giurnu: Segnû, Segnû, nun emmu nuì prufetizzòu in to numme, e nun emmu [ 24 ]nuì in to numme scacciòu i demonii, e nun emmu in to numme fætu multi miacui?

23 Е allùa ghe prutestiò dixendu: nu v’ho mai cunusciüu, retiæve da mi tütti vuiâtri che fæ opere d’ini­quitæ.

24 Tütti quelli dunque che sentan queste parolle e ê mettan in pratica, sân assumeggiæ all’ommu sapiente che u l’ha fabbricòu a so caza in sciu scheuggiu,


25 E l’è ciüvüu, e i fiümmi sun vegnüi grosci, e i venti han sciüsciòu infüriandu cuntra quella caza; ma a nun è derüâ, perchè a l’ea stæta fundâ in sciu scheuggiu.

26 E chiunque sente queste mæ parolle e nu ê mette in pratica, u sâ cumme quell’ommu scemmu che u l’ha fabbricòu a so caza in sce l’ænha:

27 E l’è ciüvüu, e i fiümmi han inundòu, e i venti han sciüsciöu infüriandu cuntru quella caza e a l’ è derüâ, e a so ruvinha a l’è stæta grande.

28 E avendu Gesü terminæ questi raxunamenti, ê türbe se mâvegiavan da so duttrinha.

29 Perchè u ê instruiva cumme avendu auturitæ, е

nun cumme i so Scribi e Farizei. [ 25 ]
CAP. VIII.

ESSENDU disceizu da u munte l’han seguitòu multe türbe.

2 Quandu eccu se gh’è accustòu ün lebbruzu e u l’adorava dixendu: Segnû, se ti veu ti me peu guarî.

3 E Gesü, desteiza a man, u l’ha tuccòu dixendu: veuggiu che ti seggi guariu, e sübitu u l’ è stætu mundòu dá so lebbra.

4 E Gesü u g’ha ditu: amìa de nu dîlu a nisciün; ma vanni a fâte vedde da u sacerdote, e prezenta l’offerta prescrita da Muzæ in testimuniansa per lu.

5 E essendu intròu in Cafarnaum, se gh’è prezentòu ün sentüriun pregandulu

6 E dixendu: Segnû, u mæ servitù u l’è in caza paraliticu e gravemente turmentòu.

7 E Gesü u g’ha ditu: vegniò e u guariò.

8 E u sentüriun rispundendu u l’ha ditu: Segnû, mi nu sun degnu che vuì intræ sutt’a u mæ teitu, ma dî sulu ünha parolla, e u mæ servitû u sâ guarìu.

9 Perchè mi sun ün ommu suburdinòu a i âtri e ho suttu de mi di surdatti, e se diggu a ün: và, e lê u va, e [ 26 ]a ün âtru: vegni, e lê u vegne, e a u mæ servitû : fà questa cosa, e lê u а fa.

10 Gesü, sentìe queste parolle, u n’è restòu mâveggiòu e u l’ha ditu a quelli che u seguitavan: in veitæ ve diggu che nun ho truvòu tanta fede in Israele.

11 E mi ve diggu che multi vegniàn da levante e da punente, e ripôziàn cun Abrammu e Isaccu e Giacobbe ne u regnu du sê;

12 Ma i figgi du regnu sân cacciæ nê tenebre de feua, e lì ghe sân centi e ruggiâ de denti.

13 Allùa Gesü u l’ha ditu a u sentüriun: và e te segge fætu cumme ti hæ credüu. Е u servitû u l’è guarìu in quellu mæximu puntu.

14 E essendu andætu Gesü in caza de Pietru, u l’ha vistu so seuxua che a l’ea in lettu cu a freve;

15 E u g’ha tuccòu a man, e a freve a se n’è andæta via, e a seuxua u s’è alsâ e a i serviva.

16 Essenduse fætu seia g’han prezentòu multi indemuniæ, e lê cu a parolla u scacciava i spiriti, e u l ha sanòu tütti i marotti:

17 Perchè s’adempisse quellu che l’ea stætu ditu da Isaia prufeta cu dixe: u l’ha piggiòu surva de lê ê nostre infermitæ, e u l’ha purtòu ê nostre malattie. [ 27 ] 18 Vedendu poi Gesü ünha gran türba inturnu a lê, u l’ha dætu urdine de passâ a l’âtra spunda.

19 Allùa ün Scriba accustanduseghe u g’ha ditu Meistru, mi te seguitiò per tüttu duve ti andiæ.

20 E Gesü u g’ha ditu: ê vurpe han ê so tanhe e i oxelli du sê i so nii, ma u Figgiu dell’ommu u nun ha duve pôsâ a testa.

21 E ün âtru di so discepuli u g’ha ditu: Segnû, damme primma licensa che vadde e che suttære mæ puæ.

22 Ma Gesü u g’ha ditu: seguime, e lascia che i morti suttæran i so morti.

23 E essendu muntòu ne a barca, i so discepuli l’han seguitòu:

24 Quandu eccu s’è levòu in mâ ünha gran burasca, in moddu che a barca a l'ea cuværta da i mauxí, e lê u durmiva.

25 E se ghe sun accustæ i so discepuli e l’han adesciòu dixendughe: Segnû, sarvine, se perdemmu.

26 E Gesü u g’ha ditu: perchè eì puia, ommi de poca fede? Allùa alsanduse u l’ha cumandòu a i venti e a u mâ, e s’è fætu ünha gran bunassa.

27 E a gente a l’è restâ mâvegiâ, dixendu: chi l è mai questu che i venti e u mâ gh’obediscian?

28 E essendu arrivòu all’âtra spunda du lagu ne u [ 28 ]paize di Geraseni, ghe sun vegnüi incuntru dui indemuniæ che sciurtivan da ê sepurtüe, e ean tantu füriuzi che nisciün poeiva passâ per quella stradda.

29 E se sun missi sübitu a sbraggiâ: cose emmu nuì da fâ cun ti, о Gesü figgiu de Diu? ti è furse vegnüu chì avanti tempu per turmentâne?

30 E gh’ea nun luntan da lu ünha mandra de porchi che pasculavan.

3l E i demonii u pregavan dixendu: se ti ne scacci de chì, mandine in quella mandra de porchi.

32 E lê u g’ha ditu: andæ, e quelli sciurtii, sun intræ in ti porchi, e sübitu tütta a mandra cun gran impetu a s’è presipitâ in mâ e sun morti in te l’ægua.

33 E i pastuì sun scappæ, e andæti ne a sittæ, han raccuntòu queste cose, e u fætu de quelli che ean stæti possedüi da i demonii.

34 E sübitu tütta a sittæ a l’è sciurtia incuntru а Gesü, e avendulu vistu, l’han pregòu cu se retiasse da i so cunfin.

CAP. IХ.

EMUNTÒU in t'ünha barchetta, u l’è passòu all’âtra spunda, e u l’è andætu ne a so sittæ. [ 29 ]2 E eccu che g’han prezentòu ün paraliticu accuegòu in lettu. E Gesü vedendu a fede de quelli u l'ha ditu a u paraliticu: figgiu, stà de bun animu, aggi fede, te sun perdunæ i to pecchæ.

3 E eccu che alcüni fra i Scribi han ditu fra lu: quest’ommu u giastemma.

4 E Gesü, vistu quellu che pensavan, u l’ha ditu: perchè pensæ mâ ne u vostru cheu?

5 Cose l’è ciü fassile de dî: te sun perdunæ i to pecchæ o de dî: stà sciü e camminha?

6 Oua perchè sacciæ che u Figgiu dell'ommu u l’ha auturitæ surva a tæra de perdunâ i pecchæ: stà sciü, u l’ha ditu allùa a u paraliticu, piggia u to lettu e và a caza to.

7 E u l’è stætu sciü e u se n'è andætu a caza.

8 Vedendu ê türbe questa cosa han avüu puia, e han glorificòu Diu cu l’ha dætu tale possansa a i ommi.

9 E essenduse Gesü partìu de là u l’ha vistu ün ommu a u teloniu per numme Mattè, e u g’ha ditu: vegni cun mi, e lê u l’è stætu sciü e u gh’è andætu appreuvu.

10 E essendu a toa in caza, eccu che vegnüi multi pübblicani e peccatuì, se sun missi a toa cun Gesü e i so discepuli. [ 30 ]11 E i Farizei vedendu questa cosa dixeivan a i so discepuli: perchè vostru Meistru u mangia cu i pübblicani e cui peccatui?

12 Ma Gesü avendu sentìu u g’ha ditu: quelli che stan ben nun han bezeugnu du megu, ma quelli che sun marotti.

13 Ouа andæ e imparæ che cose segge: mi veuggiu a mizericordia e nun u sacrifisiu; perchè nu sun vegnüu a ciammà i giüsti ma i peccatuì.

14 Allùa se sun accustæ a lê i discepuli de Giuvanni dixendu: perchè nuì e i Farizei zazünemmu de spessu, e i to discepuli nu zazünhan?

15 Gesü u g’ha ditu: peuan furse i cumpagni du spuzòu ese in lüttu scinchè u spuzòu u l’è cun lu? ma vegnià u tempu che ghe sâ piggiòu u spuzòu e allùa zazüniàn.

16 Nisciün attacca ün pessu de pannu neuvu a ün vestî vegiu, perchè quella zunta a porta via quarche cosa a u vestî, e u strassu diventa ciü grande.

17 Nè mettan u vin neuvu in tê pelle vegie, âtrimenti se pertüzan ê pelle e se versa u vin, e ê pelle van in malùa; ma se mette u vin neuvu in tê pelle neuve e tütti duì se cunservan.

18 Mentre u parlava a lu de queste cose, eccu che se gh’è accustòu ün di cappi, e u l’adorava dixendu: Segnû, [ 31 ]in questu mumeutu l è morta mæ figgia; ma vegni, metti a to man surva de lê, e a vivià.

19 E Gesü essenduse alsòu, u gh’è andætu appreuvu cu i so discepuli.

20 E eccu ünha donna che da duzze anni a pativa d’ünha perdita de sangue, a se gh’è accustâ de dietru, e a l’ha tuccòu ün pissu du so vestî.

21 Perchè a dixeiva fra lê: sulu che mi tucche u so vestî sô guarìa.

22 Ma Gesü essenduse vurtòu e vedendula u g’ha ditu: stà de bun animu, figgia, a to fede a t’ha salvòu, e da quellu mumentu a donna a l’è guarìa.

23 E essendu Gesü arrivòu â caza de quellu cappu, e avendu vistu i sünoei e ünha türba de gente che a fasseiva multu rümù, u dixeiva:

24 Retiæve, perchè a figgieua a nun è morta, ma a dorme : e lu se rieivan de lê.

25 E quandu l’è stætu missu de feua а gente, u l’è intròu e u l’ha piggiâ pe a man, e a figgieua a s’è alsâ.

26 E se n’è divulgòu a vuxe per tüttu quellu paize.

27 E Gesü partindu de là, duì orbi u seguitavan criandu e diхendu: figgiu de Davidde, aggi pietæ de nui.

28 Quandu poi u l’è arrivòu a caza, i orbi se ghe [ 32 ]sun prezentæ, e Gesü u g’ha ditu : credeì vuì che mi ve posse fâ questa cosa? e ghe dixan: scì Segnû.

29 Allùa u l ha tuccòu i euggi de quelli orbi dixendu: ve segge fætu segundu a vostra fede.

30 E se sun aværti i so euggi; e Gesü u g’ha ditu minaccianduli: amiæ che nisciün u sacce.

31 Ma quelli essendu sciurtii de feua han divulgòu a so fama per tüttu quellu paize.

32 Partii questi g’han prezentòu ün müttu indemuniòu.

33 E avendu scacciòu u demoniu, u müttu u l’ha parlòu, e ê türbe ne sun restæ mâveggiæ e dixeivan: nu s’è mai vistu ünha cosa pægia in Israele.

34 Ma i Farizei dixeivan: u scaccia i demonii per mezu du prinsipe di demonii.

35 Е Gesü u l’andava giandu per tütte ê sittæ е i castelli, insegnandu in tê scinagoghe de quelli e predicandu l’evangeliu du regnu, e guarindu qualunque mаlattia e infermitæ.

36 E vedendu quelle türbe ghe n’è fætu mâ, perchè ean stanchi e accucciæ in tæra cumme pegue sensa pastû.

37 Allùa u l’ha ditu a i so discepuli: a raccolta a l è grande, ma i operai sun pochi. [ 33 ]38 Preghæ dunque u padrun da raccolta cu mande di lavoranti in ta so villa.

CAP. X.

Е CIАММÆ a lê i duzze so discepuli, u l’ha dætu a lu a possansa surva i spiriti immundi, perchè i scacciassan, e de cürâ qualunque malattia e tütte ê infermitæ.

2 Oua i nummi di duzze Apostuli sun questi: u primmu, Scimun, ciammòu Pietru, e Andria so fræ,

3 Giacomu figgiu de Zebedèu, e Giuvanni so fræ, Filippu, e Bertumè, Tumaxu, e Mattè u pübblicanu, Giacomu de Alfèu, e Taddèu,

4 Scimun Cananèu, e Giüdda Iscariotte, quellu che poi anche u l’ha tradìu.

5 Questi duzze Gesü u i ha mandæ dandughe questi urdini e dixendu: nun andieì tra i gentili, e nun intrieì nê sittæ di Samaritani;

6 Ma andæ ciütostu da ê pegue perse da caza d’Israele.

7 E andandu predichæ, dixendu: u regnu du sê u l’ è vixin.

8 Sanæ i infermi, resciüscitæ i morti, mundæ i leb[ 34 ]bruzi, scacciæ i demonii, dæ per ninte quellu che per ninte eì risevüu.

9 Nu vuggiæ avei nè òu, nè argentu, nè dinæ in tê vostre ventree;

10 Nè bisacca pe u viaggiu, nè duì vestî, nè scarpe, nè bastun; perchè l’operaiu u l’è degnu d’ese nütrìu.

11 E in qualunque sittæ o castellu intrieì infurmæve chi gh’è chi segge degnu, e affermæveghe fin tantu che nun ve n’andæ.

12 E intrandu in caza, salüæla dixendu: segge paxe in questa caza.

13 E se veamente a ne sâ degna, vegnià surva de quella a vostra paxe; ma se a nu ne sâ degna, a vostra paxe a riturnià a vuì.

14 E se quarchedün nu ve vurrià riseive, nè sentî ê vostre parolle: sciurtindu feua de caza o da quella sittæ, sbatteì a püa da i vostri pê.

15 In veitæ mi ve diggu, ne u giurnu du giüdisiu sâ menu pünìa Soduma e Gomorra che quella sittæ.

16 Eccu mi ve mandu cumme pegue in mezu a i lui. Seggiæ dunque prüdenti cumme i serpenti, e semplici cumme columbe.

17 Guardæve però da i ommi; perchè ve mettiàn ne [ 35 ]ê muen de so radünanse, e ve battiàn cu a frusta in tê so scinagoghe,

18 E per cauza mæ saî cundüti davanti ai prescidenti e a i re cumme testimonii cuntru de lu e cuntru ê nasiuin.

19 E quandu saî missi ne ê so muen, nu ve piggiæ anscietæ, nè cumme parlieì, o de quellu che dieì; perchè in quellu puntu ve sâ dætu quellu che avieì da dî.

20 Perchè nu seì vuì che parlæ, ma u Spiritu de vostru Puæ cu parla in vuì.

21 Oua u fræ u cunsegnià u fræ â morte, e u puæ u figgiu, e se sulleviàn i figgieu cuntru i puæ e a ê muæ e i fân muî:

22 E saî odiæ da tütti per cauza du mæ numme; ma chi avià perseveròu scin â fin u se sarvià.

23 Ma quandu ve perseguitiàn in questa sittæ, scappæ in t’ün âtra. In veitæ mi ve diggu che nu saî andæti per tütte ê sittæ d’Israele, che u Fggiu dell’ommu u nu segge vegnüu.

24 U sculau u nun è da ciü du meistru, e u servitû da ciü du padrun.

25 Basta a u sculau d’ese cumme u meistru, e a u servitù d’ese cumme u padrun. Se han ciammòu Berzebü u padrun de caza, quantu ciü i so de caza? [ 36 ]26 Nun aggiæ dunque puia de lu; perchè nun è ninte d’ascuzu che u n’agge da ese scuværtu, e ninte che nu se sacce che nu s’agge da vegnî a saveì.

27 Quellu che mi diggu ne ê tenebre vuì dîlu ne а lüxe, e predichæ in sci teiti quellu che v’è stætu ditu in te l’uegia.

28 E nu temeì quelli che ammassan u corpu, e nu peuan ammassâ l’anima; ma ciütostu agiæ puia de quellu cu peu mandâ in perdisiun e l’anima e u corpu all’infernu.

29 Nun è furse vèu che due passue se vendan ün quattrin, e ünha sula de queste a nu cazzià in tærа sensa a vuentæ de vostru Puæ?

30 E scin i cavelli da vostra testa sun stæti cuntæ.

31 Nu temeì, vuì seì da ciü che multe passue.

32 Tütti quelli dunque che me ricunusciàn davanti a i ommi, anche mi i ricunusciò davanti a mæ Puæ che u l’è in sê:

33 E tütti quelli che me rineghiàn davanti a i ommi, e mi i rineghiò davanti a mæ Puæ cu l’è in sê.

34 Nu pensæ che segge vegnüu a mette a paxe in scia tæra: nu sun vegnüu a mettighe a paxe, ma а guæra. [ 37 ]35 Perchè sun vegnüu a separâ u figgiu da u puæ, e a figgia dâ muæ, e a neua dâ seuxua:

36 E i nemiхi dell’ommu sun a gente da so caza.

37 Chi amma u puæ o a muæ ciü che mi, nun è degnu de mi; e chi amma u figgiu o a figgia ciü che mi, nun è degnu de mi.

38 E chi nu piggia a so cruxe e me ven appreuvu, nun è degnu de mi.

39 Chi ten cuntu da so vitta, u a perdià; e chi avià persu a vitta pe amù mæ, u a truvià.

40 Chi riseive vuì, riseive mi; e chi riseive mi, riseive quellu che u m’ha mandòu.

41 Chi riseive ün prufeta cumme prufeta, risevià u premiu du prufeta; e chi risevià ün giüstu a titulu de giüstu, u l’avià u premiu du giüstu.

42 E chiunque avià dætu da beive ün sulu gottu d’ægua fresca a ün di ciü piccin de questi, cumme a ün

discepulu, in veitæ mi ve diggu cu nu perdià u so premiu. [ 38 ]
CAP. XI.

DOPPU che Gesü u l’ha avüu finìu de dâ questi insegnamenti a i so duzze discepuli, u l’è partìu de là per andâ a insegnâ e predicâ in tê so sittæ.

2 Ма. Giuvanni avendu sentìe in prexun ê opere de Cristu, u l’ha mandòu duì di so discepuli

3 A dîghe: ti è ti quellu che u l’ha da vegnî, o se n’ha da aspettâ ün âtru?

4 E Gesü rispundendu u g’ha ditu: andæ e ripurtæ a Giuvanni quellu che eì vistu e sentìu.

5 I orbi veddan, i ranghi van, i lebbruzi sun mundæ, i surdi sentan, i morti resciüscitan, l’è annunsiòu l’evangeliu a i povei:

6 E l’è beatu quellu cu nu piggia in mi mutivu de scandalu.

7 E quandu quelli sun stæti andæti via, Gesü u l’ha cumensòu a parlâ de Giuvanni a ê türbe: cose seì vui andæti a vedde ne u dezærtu? ünha canna sbattüa da u ventu?

8 Ma cose seì andæti a vedde? ün ommu vestiu de roba finha? Eccu quelli che sun vestii de roba finha stan in ti palassi di re. [ 39 ]9 Ma cose seì andæti a vedde? furse ün prufeta? Següu mi ve diggu anche ciü che ün prufeta.

10 Perchè questu u l’è quellu du quæ l’è scritu: eccu mi mandu u mæ angëu davanti â to faccia, che u preparià a stradda davanti a ti.

11 In veitæ mi ve diggu che fra quanti sun nasciüi da ê donne, nisciün è vegnüu a lüxe ciü grande che Giuvanni Battista; ma u ciü piccin ne u regnu di sê u l’è ciü grande che lê.

12 Oua da u tempu de Giuvanni Battista scin a u giurnu d’ancheu, u regnu du sê u s’acquista cu a forsa, e se u piggian quelli che fan viulensa.

13 Perchè tütti i prufeti e a lezze han prufetizzòu fin a Giuvanni:

14 E se vuì vueì capîla, u l’è u mæximu Elia che duveiva vegnî.

15 Chi ha uegge da sentî, che sente.

16 Ma a chi assumeggiò mi questa razza d’ommi? A s’assumeggia a quelli figgieu che stan assettæ in sce ciasse, e crian a i so cumpagni

17 E dixan: nui emmu sünòu, e vuiâtri nun eì ballòu; emmu cantòu cansuin malinconiche, e nun eì dætu segnu de malincunia. [ 40 ]18 Perchè l’è vegnüu Giuvanni che u nu mangiava e nu beveiva, e dixan cu l’è indemuniòu.

19 L’è vegnüu u Figgiu de l’ommu cu mangia e u beive, e dixan: eccu ün mangiun e ün bevitû, amigu di pübblicani e di peccatuì: ma a sapiensa a l’è stæta giüstificâ da i so figgieu.

20 Allùa u l’ha cumensòu a rimpruverâ ê sittæ nê quæ ean stæti fæti da lê multi miraculi, perchè nun aveivan fætu penitensa.

21 Guai a ti, о Corozain, guai a ti, o Betsaida; perchè se in Tiro e in Sidone füssan stæte fæte quelle mâvegge che sun stæte fæte pressu de vuiâtri, zà da gran tempu avieivan fætu penitensa cû silisiu e cu a senee.

22 Per questu ve diggu che Tiro e Sidone ne u giurnu du giüdisiu sân trattæ menu rigurusamente de vuì.

23 E ti, Cafarnaum, ti t’alsiæ furse fin a u sê? ti sæ abbassà fin all’infernu: perchè se in Soduma füssan stæti fæti i miraculi che sun stæti fæti pressu de ti, furse Soduma a ghe saiva ancun â giurnâ d’ancheu.

24 Oua ve diggu che a tæra de Soduma ne u giurnu du giüdisiu a sâ trattâ menu severamente de ti.

25 In quellu tempu Gesü u l’ha ditu: te ringrasiu, [ 41 ]o Puæ, Segnû du sê e da tæra, perchè ti hæ tegnüe ascuze queste cose a i sapienti e a i prudenti, e ti hæ rivelæ a i piccin.

26 L’è cusci, o Puæ, perchè cusci t’è piaxüu.

27 Tüttu m’è stætu dætu da mæ Puæ, e nisciün cunusce u Figgiu feua che u Puæ, e nisciün cunusce u Рuæ feua che u Figgiu, e quellu a u quæ u Figgiu u l’avià vusciüu fâgòu cunusce.

28 Vegnî tütti a mi vuiâtri che seì affadighl e che seì aggravæ, e mi ve sulleviò.

29 Piggiæ surva de vuì u mæ zuvu, e imparæ da mi che sun mansuetu e de cheu ümile, e truvieì ripozu a ê anime vostre.

30 Perchè u mæ zuvu u l’è suave, e u mæ peizu u l’è leggieru.

CAP. XII.

IN quellu tempu Gesü in giurnu de sabbu u passava per ün campu de gran, e i so discepuli avendu famme se sun missi a streppâ di spighi e a mangiâli.

2 E i Farizei, vista questa cosa, g’han ditu: eccu i to discepuli fan quellu che nu se peu fâ in giurnu de sabbu. [ 42 ]3 Ma lê u g’ha ditu: nun eì lættu quellu c’ha fætu Davidde quandu u l’ha avüu famme, e quelli che ean cun lê:

4 Cumme u l’è intròu ne a caza de Diu, e u l’ha mangiòu i puen da proposisiun, che nun ea lesitu de mangiâ nè a lê nè a quelli che ean cun lê, ma sulu a i sacerdoti?

5 O nun ei lættu ne a lezze che ne i giurni de sabbu i sacerdoti ne u tempiu rumpan u sabbu, e nu fan peccòu?

6 Oua ve diggu che chì gh’è ün che u l’è ciü grande che u tempiu.

7 Se vuì savesci cose veu dî: veuggiu a mizericordia e nun u sacrifisiu, nun aviesci mai cundannòu i innucenti;

8 Perchè u Figgiu dell’ommu u l’è padrun anche du sabbu.

9 E essendu partìu de là u l’è andætu ne a scinagоga de quelli.

10 E eccu ün ommu che u l’aveiva ünha man disseccà, e l’interrugavan dixendughe: l’è lesitu cürâ in giurnu de sabbu? per accüzâlu.

11 Ma lê u g’ha rispostu: chi ghe sâ fra vuiâtri che avendu ünha pegua, se questa a cazzià in giurnu de sabbu in t’ünha fossa, u nu а piggià e u nu a cavià feua? [ 43 ]12 Ma quantu è da ciü ün ommu che ünha pegua? Dunque l’è lesitu fà du ben in giurnu de sabbu.

13 Allùa u l’ha ditu a quell’ommu: destendi a to man; e lê u l’ha desteiza, e a gh’è stæta reiza sanha cumme l’âtrа.

14 E i Farizei, sciurtii de feua, han tegnüu cunseggiu cuntru de lê du moddu de levâlu da u mundu.

15 Ma Gesü savendulu u s’è retiòu de là, e multi l’han seguitòu, e lê u i ha guarii tütti;

16 E u g’ha cumandòu de nu dîlu.

17 Perchè s’adempisse quellu che ea stætu ditu da u prufeta Isaia cu dixe:

18 Eccu u mæ servitû che mi mæximu ho sceltu, u mæ cau ne u quæ a mæ anima a s’è multu cumpiaxüa. Mi mettiò u mæ spiritu surva de lê, e lê u l’annunsià a giüstisia a ê nasiuin.

19 U nu dispütià, u nu crià, e nisciün sentià a so vuxe nê ciasse:

20 U nu rumpià a canna spaccâ, u nun amurtià u stuppin cu fümma aucun, fintantu che u nu fasse triunfâ u giüdisiu:

21 E a gente a sperià ne u so numme.

22 Allùa gh’è stætu prezentòu ün indemuniòu orbu e müttu, e u l’ha sanòu in moddu cu parlava e u vedeiva. [ 44 ] 23 E tütte e türbe se mâveggiavan e dixeivan: u nun è furse questu u figgiu de Davidde?

24 Ma i Farizei sentindu questa cosa han ditu: questu u nu scaccia i demonii se nun per opera de Berzebü prinsipe di demonii.

25 E Gesü cunuscendu i so penscei u g’ha ditu: qualunque regnu divizu in partii cuntrai u sâ distrütu, e qualunque sitæ o famiggia diviza in partii cuntrai a nu peu düâ.

26 E se Satanassu u scaccia Satanassu, u l’è in discordia cun lê mæximu; cumme dunque peu düâ u so regnu?

27 E se mi scacciu i demonii per mezu de Вerzebü, per mezu de chi i scaccian i vostri figgieu? Sân dunque lu i vostri giüdisi.

28 Che se mi scacciu i demonii per mezu du spiritu de Diu, l’è dunque særtu che l’è arrivòu a vuì u regnu de Diu.

29 O cumme peu ün intrâ in caza d’ün forte per arobâghe a so mubilia, se primma u nun avià ligòu u forte per poi sacchezzâghe a caza?

30 Chi nun è cun mi, l’è cuntru de mi; e chi nun raccheugge cun mi, discipa.

31 Per questu ve diggu che qualunque peccatu e [ 45 ]qualunque giastemmaa sâ perdunâ a i ommi; ma a giastemma cuntra u Spiritu a nu sâ perdunâ.

32 E chiunque avià parlòu cuntra u Figgiu dell’ommu, ghe sâ perdunòu; ma chiunque avià parlòu cuntra u Spiritu santu, nun ghe sâ perdunòu nè in questu seculu, nè in quellu che ha da vegnî.

33 O dæ per bun l’ærbu e per bun u so frütu, o dæ per cattivu l’ærbu e per cattivu u so frütu; perchè da u frütu se cunusce l’ærbu.

34 Razza de vipеre, cumme pueì dî cose bunhe vuì che sei cattivi? A bucca a dixe quellu che suvrabunda ne u cheu.

35 L’ommu bun da ün bun tezoru cava feua du ben, e l’ommu cattivu da ün cattivu tezoru u cava feua du mâ.

36 Oua mi ve diggu che i ommi ne u giurnu du giüdisiu rendiàn cuntu de qualunque parolla ossiuza che aviàn ditu.

37 Perchè da ê to parolle ti sæ giüstificòu, e da ê to parolle ti sæ cundannòu.

38 Allùa quarchedün di Scribi e di Farizei g’han rispostu dixendu: Meistru, nuì voriescimu vedde da ti quarche miraculu.

39 Ma lê u g’ha rispostu: questa generasiun cattiva e adültera a va sercandu ün miraculu, e nu ghe sâ [ 46 ]concessu âtru miraculu feua che quellu du prufeta Giona.

40 Perchè sciccumme Giona u l’è stætu trei giurni e træ neutte ne a pansa da balenha, cuscì u Figgiu dell’ommu u stâ treì giurni e træ neutte ne u senu da tæra.

41 I ommi de Ninive ne u giurnu du giüdisiu se sulleviàn cuntru questa generasiun e a cundanniàn, perchè lu han fætu penitensa ne a predicasiun de Giona. Ed eccu chì ün che u l’è ciü de Giona.

42 A reginha du mezugiurnu se sullevià ne u giurnu du giüdisiu cuntru questa razza d’ ommi e a i cundannià, perchè a l’è vegnüa dall’estremitae da tæra a sentî a sapiensa de Salomun, e eccu chì ün che u l’è ciü che Salomun.

43 Oua quandu u spiritu immundu u l’è sciurtìu dall’ommu, u se ne va atturnu per leughi sciüti sercandu riposu, e u nû treuva.

44 Allùa u dixe: riturniò in caza mæ de duve sun sciurtìu, e quandu u gh’è arrivòu u a treuva veua, spassâ e ben missa.

45 Allùa u va e u piggia sette âtri spiriti pezu de lê, e gh’intran a abitâla; e l’ürtima cundisiun de quest’ommu a diventa pezu da primma. Cuscì succediâ a questa pescima generasiun. [ 47 ] 46 Mentre lê u parlava ancun a ê türbe, eccu che so muæ e i so fræ stavan de feua sercandu de parlâghe.

47 E ün u g'ha ditu: to muæ e i to fræ sun de feua e te sercan.

48 Ma u l’ha rispostu a chi ghe parlava: chi a l’è mæ muæ e chi sun i to fræ?

49 E desteiza a man versu i so discepuli: questi, u l’ha ditu, sun a muæ e i fræ che mi ho.

50 Perchè chiunque fa a vuentæ de mae Puæ cu l’è in sê, questu u l’è mæ fræ, mæ seu e mæ muæ.

CAP. XIII.

IN quellu giurnu Gesü, sciurtìu d’in caza, u stava assettòu â riva du mâ.

2 E se sun radünæ multe türbe inturnu a lê, de manea che muntòu in t’ünha barchetta u se gh'è assettòu, e tütta a türba a l’è restâ â spiaggia,

3 E u l’ha parlòu a lu de multe cose in parabule dixendu: eccu quellu che semina u l’è sciurtìu a seminâ.

4 E mentre u seminava, ünha parte da semensa a l'è cheita vixin â stradda, e sun vegnüi i oxelli du sê e se l’han mangiâ. [ 48 ]5 Parte a l’è cheita in leughi pin de prie duve a nun aveiva multa tøra, e sübitu a l’è spuntâ feua, perchè a nun aveiva prufunditæ de terren.

6 Ma sciurtìu u sû u l’ha brüxâ, e perchè a nun aveiva reixe a l’è seccâ.

7 Ün’âtra a l’è cheita in tê spinhe, e ê spinhe sun cresciüe e l’han suffucâ.

8 E ün’âtra a l’è cheita surva da bunha tæra, e l’ha frütòu duve sentu per ün, duve sescianta e duve trenta.

9 Chi ha uegge da sentî, che sente.

10 Essenduseghe accustæ i so discepuli g’han ditu: perchè ti ghe parli in parabule?

11 E lê rispundendu u g’ha ditu: perchè a vuiâtri l’è permissu de cunusce i misteri du regnu du sê, ma a lu nun è stætu permissu.

12 Perchè a chi ha sâ dætu, e u sâ nell’abbundansa; ma a chi nun ha ghe sâ anche piggiòu quellu cu l’ ha.

13 Per questu parlu a lu in parabule: perchè vedendu nu veddan, sentindu nu sentan e nun intendan.

14 E se verifica in lu a prufesia d’Isaia cu dixe: sentieì cu ê uegge e nu capieì, e vedendu vedieì e nu vedieì. [ 49 ]15 Perchè u cheu de questu populu u l’è ingrasciòu, e u l’è d’ueggiu düu, e u l’ha serròu i euggi; perchè i euggi nu veddan, e ê uegge nu sentan, e nun intendan cû cheu, perchè u se cunverte e mi u risanhe.

16 Ma beati i vostri euggi, perchè veddan, e ê vostre uegge, perchè sentan.

17 Perchè in veitæ ve diggu che multi prufeti e multi giüsti han dexideròu de vedde ê cose che vedeì vuì, e nu ê han viste, e de sentî ê cose che vui sentî e nu ê han sentìe.

18 Vuiâtri dunque stæ ün pô a sentî a parabula de quellu che semina.

19 Chiunque sente a parolla du regnu e u nu l’intende, vegne u malignu e u porta via quellu che ea stætu seminòu ne u so cheu: questu u l’è quellu che u l’ha risevüu a semensa vixin â stradda.

20 Quellu cu riseive a semensa in mezu a ê prie u l’è quellu cu sente а parolla, e sübitu u ha riseive cun allegressa:

21 Ma a nun ha reixe in lê, e a l’è de poca düata; e vegnüa a tribulasiun e a persecüsiun pe a parolla, sübitu u se scandalizza.

22 Quellu cu riseive a semensa in tê spinhe u l’è quellu cu sente a parolla; ma i pensceì de questu seculu e l’ingannu dê ricchesse suffucan a parolla, e a resta sensa frütu. [ 50 ] 23 Ma quellu cu riseive a semensa in t ün bun terren u l’è quellu cu sente a parolla, e u ghe da a mente, e a fa frütu, e a rende òua u sentu, òua u sescianta, òua u trenta per ün.

24 U g’ha espostu ün’âtra parabula dixendu: u regnu du sê u s’assumeggia a ün ommu cu l’ha seminòu ne u so campu ünha bunha semensa.

25 Ma intantu che i ommi durmivan l’è vegnüu u so nemigu e u l’ha seminòu da zizzania in mezu au gran, e u l’è andaetu via.

26 E essendu cresciüa l’ærba e fætu frütu, l’è cumparsu anche a zizzania.

27 E i servitui du puæ de famiggia accustanduse a lê g’han ditu: о padrun, ti nun hæ seminòu da semensa bunha ne u to campu? cumme dunque gh’è a zizzania?

28 E lê u g ha rispostu: quarche ommu nemigu u l’ha fætu questa cosa: e i servitui g’han ditu: ti veu ti che andemmu a raccheuggila?

29 E lê u l’ha rispostu: nu; perchè raccüggendu а zizzania, nun arranchæ cun lê anche u gran.

30 Lasciæ che ün e l’âtra crescian scin â raccolta, е a u tempu da raccolta diò a quelli che taggian u gran: accüggei primma a zizzania e lighæla in fasci per brüxâla, e radünæ u gran ne u mæ granâ. [ 51 ] 31 U g’ha espostu ün’âtra parabula dixendu: sumeggia u regnu du sê a ünha granha de senapa piggiâ da ün ommu e seminâ ne u so campu.

32 A l’è ben a ciü piccinha de tütte e semense; ma cresciüа che a segge a l’è a ciü âta de tütte i ærbe e a vegne un ærbu, de moddu che i oxelli du sê van a pôsâse in sci so rammi.

33 U g’ha ditu ün’âtra parabula: u regnu du sê u sumeggia a u crescente che piggiòu da ünha donna a l’ascunde in træ stæa de fainha, finchè tütta a fainha a nu segge fermentâ.

34 Gesü a[sic] l’ha ditu a ê türbe tütte queste cose in parabule, nè u parlava mai cun lu sensa parabule;

35 Perchè s’adempisse quellu che ea staetu ditu da u prufeta: arviò a mæ bucca in parabule, manifestiò cose che sun stæte segrette fin dâ fundasiun du mundu.

36 Allùa lîcensiæ ê türbe, u se n’è turnòu a caza, e se ghe sun accustæ i so discepuli e g’han ditu: spieghine a parabula da zizzania du campu.

37 E lê rispundendu u g’ha ditu: quellu che semina а bunha semensa u l’è u Figgiu dell’ommu.

38 U campu u l’è u mundu, а bunha semensa sun i figgi du regnu; a zizzania poi sun i figgi du malignu.

39 U nemigu che l’ha seminâ u l’è u diau, a rаc[ 52 ]colta a cunsümasiun du seculu; quelli che taggian u gran sun i angei.

40 Scicumme dunque se raccheugge а zizzania e a se brüxa, cuscì succedià â fin du seculu.

41 U Figgiu dell’ommu u mandià i so angei che leviàn da u so regnu tütti i scandali, e tütti quelli che cumettan de iniquitæ,

42 E i cacciàn ne a furnaxa du feugu. Là ghe sân centi e ruggiâ de denti.

43 Allùa i giüsti risprendiàn cumme u sû ne u regnu de so Рuæ. Chi ha uegge da sentî, che sente.

44 U regnu du sê u sumeggia a ün tezoru ascuzu in t’ün campu, che quell ommu che u treuva u l ascunde, е per l’allegressa cu n’ha, u va e u vende quantu u possede, e u l’accatta quellu campu.

45 De neuvu u regnu du sê u sumeggia a ün mercante cu serca de belle perle.

46 E avendune truvòu ünha de multu prexu, u va e u vende quantu l’ha e u l’accatta.

47 De neuvu u regnu du sê u sumeggia a ünha ræ cacciâ in mâ, che a raccheugge ogni qualitæ de pesci,

48 E quandu a l’è pinha, i pescoei a tian feua, e essenduse assettæ in scia spiaggia, han sernüu e missi i buin in ti vazi, e han cacciòu via i cattivi. [ 53 ] 49 Cusci succedià ne a cunsümasiun di seculi: sciurtiàn feua i angei, e separiàn i cattivi de mezu a i giüsti,

50 E i cacciàn ne a furnaxa du feugu: là ghe sân centi e ruggiâ de denti.

51 Eì inteizu tütte queste cose? Sci Segnû, g’han rispostu.

52 E u g’ha ditu: per questu qualunque Scriba istruìu pe u regnu du sê u sumeggia a un puæ de famiggia che u tia fеua da u so tezoru roba neuva e roba üzâ.

53 Quandu Gesü u l’ha terminòu queste parabule u l’è partiu de là.

54 E vegnüu ne a so patria, u l'insegnava in tê so scinagoghe, de moddu che restavan mâveggiæ e dixeivan: dunde mai u l'ha questu piggiâ questa sapiensa e i miacui?

55 U nun è questu u figgiu d’ün artexan? so muœ a nun è quella che se ciamma Maria, e i so fræ, quelli che se ciamman, Giacumu, Giuseppe, Scimun, e Giüdda;

56 E ê so seu nu sun tütte pressu de nuì? dunque dunde a questu tütte queste cose sun vegnüe?

57 E ean scandalizzæ de lê. Ma Gesü u g’ha ditu: nun è sensa onû ün prufeta, feua che ne a so patria e in caza so. [ 54 ]58 E u nun ha fætu là multi miraculi pe a so incredülitæ.

CAP. XIV.

IN quellu tempu Erode u tetrarca u l’ha sentìu a fama de Gesü,

2 E u l’ha ditu ai so ministri: questu u l’è Giuvanni Battista cu l’è resciüscitòu dâ morte, e l’è per questu che operan in lê ê virtù di miraculi.

3 Perchè Erode, fætu piggiâ e ligâ Giuvanni, u l’aveiva missu in prexun per caxun d’Erodiade muggê de so frae;

4 Perchè Giuvanni u ghe dixeiva: nu t’è permissu d’aveila.

5 E vuendulu fâ muî, u l’ha avüu puia du populu, perchè u tegnivan per prufeta.

6 Ma ne u giurnu natalisiu de Erode a figgia d’Erodiade a l’ha ballòu in mezu, e a l’è piaxüa a Erode.

7 E cusci u l’ha prumissu cun züamentu de dâghe tüttu quellu che a gh’avesse dumandòu.

8 Ma lê, prevegnüa dâ muæ, a g’ha ditu: damme chì in t’ün bassî a testa de Giuvanni Battista.

9 E u re u s’è cuntristòu; ma per u züamentu, e per [ 55 ]quelli che ean a toa, u l’ha cumandòu ch’â ghe füsse dæta.

10 E u l’ha mandòu a fâ taggiâ a testa a Giuvanni in prexun.

11 E a so testa a l’è stæta purtâ in t’ün bassî, e dætа â figgia, a l’ha purtâ a so muæ.

12 E essenduse avvixinæ i so discepuli, han piggiòu u so corpu e l’han seppelîu, e sun andæti a dâne nutisia a Gesü.

13 Gesü avendu sentìu questa cosa, u se n'è andætu de là in t’ünha barchetta in t’ün leugu sulitariu e dezærtu; e avendulu savüu ê türbe ghe sun andæte appreuvu а pê da ê sittæ.

14 E Gesü, disceizu dâ barchetta, u l’ha vistu ünha gran türba, e u n’ha avüu cumpasciun, e u n’ha guarìu i marоtti.

15 Ma essenduse fætu seia, se sun accustæ a lê i so discepuli, e g’han ditu: u leugu u l’è dezærtu, l’ùa a l’è zà passâ; licensia ê türbe, perchè se ne vaddan ne i villaggi a accattâse da mangiâ.

16 Ma Gesü u g’ha ditu: nun han bezeugnu d’andâsene; dæghe vuiâtri da mangiâ.

17 E lu g’han rispostu: nun emmu chì che sinque puen e duì pesci. [ 56 ]18 E lê u g’ ha ditu: purtæmeli chì.

19 E avendu cumandòu â türba d’ assettâse in sce l’ærba, piggiæ i sinque puen e i dui pesci, alsæ i euggi a u sê u l’ha benedìu e spessòu, e u l’ha dætu i puen ai discepuli, e i discepuli a ê türbe.

20 Е tütti han mangiòu e se sun sasiæ, e han raccüggeitu duzze panee pinhe d’avansi.

21 E quelli che aveivan mangiòu ean in nümeru sinque milla ommi, sensa ê donne e i figgieu.

22 E sübitu Gesü u l’ha obbligòu i so discepuli a muntâ in barca e d’andâlu a aspettâ all’âtra spunda, mentre che lê u licensiava ê türbe.

23 E licensiæ ê türbe, u l’è muntòu sulu in sce ün munte per pregâ ; e essenduse fætu seia u l ea li sulu in quellu scitu.

24 Ma intantu a barchetta a l’ea in mezu a u mâ sbattüa da i mauxi, perchè l’еa u ventu cuntraiu.

25 Ma â quarta vigilia da neutte Gesü u se n’è andætu versu de lu passeggiandu in sciu mâ.

26 E i discepuli vedendulu passeggiâ in sciu mâ, se sun türbæ e dixeivan: questu u l’è ün fantasma, e dâ puia se sun missi a criâ.

27 Ma Gesü u g’ha parlòu sübitu dixendu: fæve du cheu, sun mi, n’aggeì puia. [ 57 ] 28 Ma rispundendu Pietru, u g’ha ditu: se ti è ti, Segnû, cumanda che mi vegne da ti surva i ægue.

29 E lê u g’ha ditu: vegni. E Pietru chinòu zü dâ barca u l’andava in sce l’ægua per vegni da Gesü.

30 Ма vedendu u ventu gagiardu, u l’ha avüu puia, e cumensandu a andâ suttægua, u l’ha criòu dixendu: Segnû, sarvime.

31 E sübitu Gesü desteiza a man, u l’hа piggiòu e u g’ha ditu: ommu de poca fede, perchè ti hæ dübitòu?

32 E essendu muntæ in barca l’è cessòu u ventu.

33 Ma quelli che ean in ta barca se ghe sun accustæ, e l’adoravan dixendu: veamente ti è u Figgiu de Diu.

34 E passæ all’âtra spunda, sun andæti ne a tæra de Genesar.

35 E i ommi de quellu leugu avendulu ricunusciüu han mandòu per tüttu quellu paize, e g han prezentòu tütti i marotti:

36 E u pregavan che puessan sulu tuccâ ün pissu du so vestî; e tütti quelli che l’han tuccòu sun stæti risanæ.

CAP. XV.

ALLÜA se gh’è accustòu i Scribi e i Farizei de Gerüsalemme dixendu: [ 58 ] 2 Perchè raxun i to discepuli trasgrediscian ê tradisiuin di vegi? Nu lavan ê so muen quandu mangian.

3 Ma lê u g ha rispostu: e vuì perchè trasgredî u cumandu de Diu pe a vostra tradisiun? Perchè Diu u l’ha ditu:

4 Onura u puæ e a muæ, e chi maledià u puæ о a muæ segge pünìu de morte.

5 Ma vuiâtri dî: chi avià ditu a u puæ o â muæ: qualunque dunu fætu da mi a Diu u giuvià a ti,

6 U purià nun onurâ so puæ o so muæ: e cu ê vostre tradisiuin eì annüllòu u cumandamentu de Diu.

7 Ipocriti, ha prufetizzòu ben de vuì Isaia dixendu:

8 Questu populu u m’onura cu a bucca; ma u so сheu u l’è luntan da mi,

9 E invanu m’onuran, insegnandu duttrinhe e сumandamenti d’ommi.

10 E ciammæ ê türbe pressu de lê, u g’ha ditu: sentî e amiæ d’intende.

11 Nun è quellu che intra pe a bucca che imbratta l’ommu; ma quellu che sciorte dâ bucca, questu u l’è quellu che imbratta l’ommu.

12 Аllùa essenduseghe accustæ i so discepuli g’han ditu: ti sæ che i Farizei, sentìu questu discursu, se ne sun scandalizzæ? [ 59 ] 13 Ma lê rispundendu u l’ha ditu: qualunque pianta che nun ha acciantòu u mæ Puæ celeste a sâ arrancâ.

14 Nu ghe dæ a mente: sun orbi e guidde d’orbi. Se ün orbu u guidda ün âtru orbu, tütti dui cazzan in ta fossa.

15 Pietru rispundendu u g’ha ditu: spieghime questa parabula.

16 Ma lê u g’ha ditu: e vuiâtri ascì seì sensa intellættu?

17 Nu capî, che tüttu quellu che intra in bucca u se ne va in ta pansa, e poi u l’è cacciòu ne a latrinha?

18 Ma quellu che sciorte dâ bucca u vegne da u cheu, e questu u l’imbratta l’ommu:

19 Perchè da u cheu partan i penscei cattivi, i omicidii, i adülterii, ê furnicasiuin, i ladrunissi, ê fâse testimunianse e ê maldicense.

20 Queste sun ê cose che imhrattan l’ommu; ma u mangiâ sensa lavâse ê muen nun imbratta l’ommu.

21 E Gesü sciurtìu de là u s’è retiòu nê parti de Tiru e de Sidone.

22 E eccu ünha donna cananea sciurtìa da quelli cunturni a l’ha alsòu a vuxe dixendu: Segnû figgiu de Davidde, aggi pietæ de mi; mæ figgia a l’è malamente turmentâ da u demoniu. [ 60 ] 23 Ma lê u nu g’ha rispostu ünha parolla: e essenduseghe accustæ i so discepuli, u pregavan dixendu: spediscila, perchè a cria dietru a nuì.

24 Ma lê rispundendu u l’ha ditu: nu sun mandòu se nun che a ê pegue perse da caza d’Israele.

25 Ma quella a se gh’è avvixinâ e l’ha adoròu dixendu: Segnû, agiüttime.

26 U quæ rispundendu u l’ha ditu: nun è ben fætu piggiâ u pan di figgieu e cacciâlu a i chen.

27 Ma quella a l ha ditu: ti dixi ben, Segnû, perchè anche i cagnetti mangian ê fregügge che cazzan dâ toa di so padruin.

28 Allùa Gesü rispundendu u g’ha ditu: о donna, grande l’è a to fede; te segge fætu cumme ti dexideri. E da quellu mumentu so figgia a l’è guaria.

29 E essendu Gesü partìu de là, u l’è andaetu versu u mâ da Galilea, e muntòu surva ün munte u stava lì assettòu.

30 Е se gh’è accustòu ünha gran türba de populu che a cundüeiva cun lê mütti, orbi, ranghi, struppiæ e multi âtri, e i han cacciæ a i so pê, e u i ha guarii.

31 De moddu che ê türbe restavan mâveggiæ vedendu che i mütti parlavan, i ranghi andavan, i orbi vedeivan e glorificavan u Diu d’Israele. [ 61 ] 32 Ma Gesü ciammæ a lê i so discepuli, u g ha ditu: ho cumpasciun de questu populu, perchè sun trei giurni che nu se destaccan da mi e n’han ninte da mangiâ, e nu ve[u]ggiu mandâli via zazün, perchè nu svegnan pe stradda.

33 E i discepuli g’han ditu: unde pigiemu nuì in t ün dezærtu tanti puen da impî a pansa а tanta gente?

34 E Gesü u g’ha ditu: quanti puen eì vuiâtri? E lu g’han rispostu: sette e pochi pescetti.

35 E u l’ha cumandòu â türba d’assettâse in tæra.

36 E piggiandu i sette puen e i pesci e rendendu grasie, u i ha spessæ e u l’ha dæti a i so discepuli, e i discepuli l’han dæti a u populu.

37 E tütti han mangiòu e se sun sasiæ, e han raccüggeitu sette sporte pinhe d’avansi.

38 E quelli che aveivan mangiòu ean quattru milla persunhe, sensa i figgieu e ê donne.

39 E licensiâ a türba, u l’è muntòu in t’ünha barchetta, e u l’è andætu ne i cunfin de Magedan. [ 62 ]
CAP. XVI.

Е I Farizei e i Sadducei se ghe sun accustæ per tentâlu, e l’han pregòu de fâghe vedde quarche mâveggia da u sê.

2 Ma lê rispundendu u g’ha ditu: â seia vuiâtri di: sâ bun tempu, perchè u sê u l’è russu.

3 E â mattin: ancheu burasca, perchè u sê scüu u russezza.

4 Vuì dunque seì distingue l’apparensa du sê e nu seì da tantu da distingue i segni di tempi? A gente cattiva e adültera a dumanda ün prudigiu, nè âtru prudigiu ghe sâ accurdòu che quellu du prufeta Giona; e avenduli ciantæ lì u se n’è andætu.

5 E essendu passae i so discepuli all’âtra riva, se sun scurdæ de piggiâ i puen.

6 Gesü u g’ha ditu: amiæ ben, guardæve da u crescente di Farizei e di Sadducei.

7 Ma pensavаn fra lu dixendu: perchè nun emmu piggiòu i puen.

8 E Gesü savendu questu, u l’ha ditu: perchè stæ pensuzi dentru de vuì, gente de poca fede, perchè nun eì i puen? [ 63 ] 9 E nu capî ancun, e nu ve regurdæ di sinque puen pe i sinque milla ommi, e quante panee n’eì raccüggeitu?

10 Nè di sette puen pe i quattrumilla ommi, e quante sporte n’eì raccüggeitu?

11 Cumme nun intendeì che nun per riguardu a u pan v’ho ditu: guardæve da u crescente di Farizei e di Sadducei?

12 Allùa han capìu cu nun aveiva ditu de guardâse da u crescente du pan, ma dâ duttrinha di Farizei e di Sadducei.

13 Gesü poi u l’è vegnüu nê parti de Cesarea de Filippu, e u l’interrugava i so discepuli dixendu: i ommi chi dixan cu segge u Figgiu dell’ommu?

14 E lu g’han rispostu: âtri dixan u l’è Giuvanni Battista, âtri Elia, âtri Geremia o ün di prufeti.

15 E Gesü u g’ha ditu: e vuì chi dî chi segge mi?

16 Rispundendu Scimun Pietru u l’ha ditu: ti, ti è Cristu u Figgiu de Diu vivu.

17 E Gesü rispundendu u g’ha ditu: beatu ti, Scimun Bar-Jona, perchè nun te l’ha rivelòu nè a carne, nè u sangue, ma mæ Puæ cu l’è in sê.

18 E mi diggu a ti che ti è Pietru, che surva questa pria fabbrichiò a mæ gexa, e ê porte dell’infernu nun triunfiàn cuntru de lê. [ 64 ]19 E mi dô a ti ê ciave du regnu du sê; e tüttu quellu che ti aviæ ligòu in scia tærа u sâ ligòu anche in sê; e tüttu quellu che ti aviæ desligòu in scia tæra u sâ anche desligòu in sê.

20 Allùa u l’ha cumandòu a i so discepuli che nu dixessan a nisciün che lê u füsse Gesü Cristu.

21 Da quell’ùa Gesü u l’ha cumensòu a annunsiâ a i so discepuli che ghe bezeugnava andâ a Gerüsalemme, e suffrî multe cose da i ansien e da i Scribi, e dai prinsipi di sacerdoti, e ese ammassòu, e u tersu giurnu resciüscitâ.

22 E Pietru piggiandulu in disparte, u l’ha cumensòu a rimpruverâlu dixendu: nu sâ mai vèu, о Segnû; nu te succedià mai questu.

23 E essenduse vurtòu, u l’ha ditu a Pietru: retîte da mi, Satanassu, ti m’è de scandalu; perchè ti nu t’intendi dê cose che appartegnan a Diu, ma de quelle che appartegnan a i ommi.

24 Allùa Gesü u l’ha ditu a i so discepuli: chi veu vegnî appreuvu a mi, cu rinunsie a lê mæximu, cu pigge a so cruxe e cu me vegne appreuvu.

25 Perchè chi vurià sarvâ l’anima so u a perdià, e chi perdià l’anima so per mi u a truvià.

26 Perchè cose serve all ommu guagnâ tüttu u [ 65 ]mundu, se poi u perde l’anima? о cоse dâ l’ommu in cangiu da so anima?

27 Perchè u Figgiu dell’ommu u vegnià ne a gloria de so Puæ cu i so angei, e allùa u rendià a ciascün segundu ê so opere.

28 In veitæ ve diggu: ghe sun de quelli chì prezenti che nu muiàn scintantuchè nun aggian vistu u Figgiu dell’ommu vegnî ne u so regnu.

CAP. XVII.

Е SEI giurni doppu Gesü u l’ ha piggiòu cun lê Pietru, e Giacumu, e Giuvanni so fræ, e u i a cundüti in disparte surva ün munte âtu;

2 E u s’è trasfiguròu davanti a lu. E a so faccia a l’ha brillòu cumme u sû, e i so vestimenti sun vegnüi gianchi cumme a neive.

3 E eccu ghe sun apparsi Мuzæ e Elia che parlavan cun lê.

4 E Pietru piggiandu a parolla u l’ha ditu a Gesü: Segnû, nuî chì ghe stemmu ben: se ti veu, femmu chì træ tende, ünha per ti, ünha per Мuzæ, е ünha per Elia.

5 Mentre u parlava ancun, eccu che ünha nüvea [ 66 ]lüminuza a i ha cuværti, e eccu dâ nüvea ünha vuxe ch’a dixeiva: questu u l’è u mæ Figgiu predilættu ne u quæ me sun cumpiaxüu; sentîlu.

6 I discepuli avendu sentîu, sun cheiti buccüi per tæra e han avüu multa puia.

7 Ma Gesü u se gh’è accustòu e u i ha tucchæ, e u g’ha ditu: alsæve, e n’aggei puia.

8 E alsandu i euggi n’han ciü vistu nisciün feua che Gesü.

9 E ne u discende da u munte Gesü u g’ha cumandòu dixendu: nu dieì a nisciün quellu ch’eì vistu, finchè u Figgiu dell’ommu u nu segge resciüscitòu dâ morte.

10 E i discepuli l’han interrugòu dixendu: perchè dunque dixan i Scribi che primma bezeugna che vegne Elia?

11 Мa lê rispundendu u l’ha ditu: l’è vèu che Elia u deve vegnî, e u ristabilià tütte ê cose.

12 Ma ve diggu che Elia u l’è zà vegnüu e nun l’han cunusciüu, ma g’han fætu quellu che han vusciüu. Е a u mæximu moddu duvià suffrî da lu u Figgiu dell’ ommu.

13 Allùa i discepuli han capìu cu gh’aveiva parlòu de Giuvanni Battista.

14 E essendu arrivòu duve ean ê türbe, se gh’è аc[ 67 ]custòu ün ommu, e u se gh’è cacciòu davanti in zenugge dixendu: Segnû, aggi pietæ de mæ figgiu, perchè u l’è lünaticu e u soffre multu; perchè spessu u cazze in tu feugu, e spessu in te l’ægua.

15 E l’ho prezentòu а i to discepuli, e nu l’han pusciüu guarî.

16 Ma Gesü rispundendu u l’ha ditu: о genia incredula e perversa, e fin a quandu sô cun vuì? e fin a quandu ve suppurtiò? Purtæmelu chì.

17 E Gesü u l’ha criòu a u demoniu, e u l’è sciurtìu feuа da u figgieu, e da quellu mumentu u l’è guarìu.

18 Allùa i discepuli se sun accustæ in disparte a Gesü e g’han ditu: perchè nuì nun emmu pusciüu scacciâlu?

19 Gesü u g’ha rispostu: pe a vostra incredülitæ; perchè in veitæ ve diggu che se avieì fede quantu ünha granha de senapa, dieì a questu munte: de chì passa là, e u passià; e ninte ve sâ d’impuscibile.

20 Ma questa razza a nu se scaccia che per mezu dell’orasiun e du zazün.

21 Е mentre stavan ne a Galilea Gesü u g’ha ditu: u Figgiu dell’ommu u deve ese dætu nê muen di ommi;


22 E l’ammassiàn, e u tersu giurnu u resciüscitià. Е sun restæ multu affliti. [ 68 ]23 E essendu andæti in Cafarnaum, quelli che riseveivan e dramme se sun avvixinæ a Pietru e g’han ditu: vostru Meistru u nu ê paga ê dramme?

24 E lê u g’ha rispostu de sci. E essendu intròu in caza, Gesü u l’ha prevegnüu dixendu: che te ne pâ о Scimun? i re da tæra da chi riseivan i tribüti о ê tasce? da i so figgieu о da i fuestê?

25 Da i fuestê, u g’ha rispostu. Gesü u g’ha ditu: dunque i figgieu sun ezenti.

26 Ma per nun dâghe mutivu de scandalu, vanni a u mâ, caccia u lammu e piggia u primmu pesciu che vegnià sciü, e aværtu a so bucca, ti ghe truviæ ün statere: piggilu, e paga per mi e per ti.

CAP. XVIII.

IN quellu maeximu tempu i discepuli se sun avvixinæ a Gesü dixendu: chi ti creddi u ciü grande ne u regnu du sê?

2 E Gesü avendu ciammòu ün figgieu piccin u l’ha missu in mezu a lu,

3 E u l’ha ditu: in veitæ ve diggu che se nu ve cunvertieì e nu diventieì cumme i figgieu piccin, nun intrieì ne u regnu du sê. [ 69 ]4 Dunque chiunque se fa piccin cumme questu figgieu, lê u sâ ciü grande ne u regnu du sê.

5 E chiunque u risevià ün figgieu piccin cumme questu in numme mæ, u riseive mi.

6 Ma chi scandalizzià ün de questi piccin che creddan in mi, sæ megiu per lê che ghe füsse appeiza a u collu ünha meua da aze e cacciòu a u fundu du mâ.

7 Guai a u mundu per mutivu di scandali: l’è però necessaiu che ghe seggian i scandali; ma guai all’ommu che per lê vegne u scandalu.

8 E se a to man о u to pê te Servan de scandalu, taggili e caccili luntan da ti: l’è megiu per ti d intrâ ne a vitta struppiòu e rangu, che cun due muen e duì pê ese cacciòu in tu feugu eternu.

9 E se u to euggiu u te serve de scandalu, câvitòu e caccilu luntan da ti: l’è megiu per ti intrâ ne a vitta cun ün euggiu sulu, che avendu duì euggi ese cacciòu in tu feugu dell’infernu.

10 Amiæ de nu desprexâ nisciün de questi piccin; perchè ve diggu che i so angei in sê veddan sempre a faccia de mæ Puæ cu l’è in sê.

11 Perchè u Figgiu dell’ommu u l’è vegnüu a sarvâ quellu che ea persu.

12 Cose ve pâ? se ün u l’avesse sentu pegue, e ünha [ 70 ]de queste a se desperdesse, u nu lascia furse ê nuvanteneuve pe i munti e u nu va a sercâ quella che s’è persu?

13 E se succede cu a treuve, in veitæ ve diggu cu se rallegra ciü de questa che dê nuvanteneuve che nu se sun perse.

14 Cusci nun è a vuentæ de vostru Puæ cu l’è in sê, che se perde ün sulu de questi piccin.

15 Che se to fræ u l’avià cummissu quarche mancansa cuntru de ti, và e curezilu fra ti e lê sulu. Se u te sente ti hæ guadagnòu to fræ.

16 Se poi u nu te sente, piggia cun ti aucun ünha о due persunhe, perchè ogni parolla a segge cunfermâ per bucca de duì o de treì testimonii.

17 Che se u nu i vurrià sentî, fallu saveì â geхa; e se u nu sente mancu a gexa, u segge per ti cumme ün paganu e ün pübblicanu.

18 In veitæ ve diggu che tüttu quellu che lighieì in scia tæra u sâ ligòu anche in sê, e tüttu quellu che dislighieì[sic] in scia tæra u sâ desligòu anche in sê.

19 E ve diggu de neuvu che se duì de vuiâtri s’accurdiàn in scia tæra a dumandâ qualunque cosa, a ghe sâ cuncessa da u mæ Puæ cu l’è in sê.

20 Perchè duve sun due o træ persunhe radünæ in mæ numme, là mi sun in mezu de lu. [ 71 ] 21 Allùa Pietru accustanduseghe u g’ha ditu: Segnû per quante votte mæ fræ peccandu cuntru de mi ghe perduniò? fin a sette votte?

22 Gesü u g’ha rispostu: nun te diggu fin a sette votte, ma fin a settanta votte sette votte.

23 Cuscì u regnu du sê u l’è assumeggiòu a ün re cu l’ha vusciüu fâ i cunti cu i so servituì.

24 E avendu prinsipiòu a fâ i cunti, gh’è stætu presentòu ün che u ghe duveiva dexemilla talenti.

25 E nun avendu da рagâ, u so padrun u l’ha cumandòu cu fusse vendüu lê, so muggê, e i figgieu, e quantu u l’aveiva, e che füsse pagòu u debitu.

26 E u servitû caccianduse in tæerа, û pregava dixendu: aggi ün pô de pasiensa cun mi, e te restituiò tüttu.

27 E u padrun avendu cumpasciun de quellu servitû, u l’ha lasciòu andâ, e u g’ha perdunòu u debitu.

28 Ma essendu sciurtìu feua quellu servitû, u l’ha truvòu ün di so cumpagni cu ghe duveiva sentu dinæ, e tegnindulu û stranguava dixendu: paghime quellu che ti me devi.

29 E u so cumpagnu essenduse cacciòu a i so pê, û pregava dixendu: aggi un pô de pasiensa cun mi, e te restituiò tüttu.

30 Ma lê u nun ha vusciüu, ma u l’è andætu, e u [ 72 ]l’ ha cacciòu in prexun fin a tantu che u l’avesse pagòu u debitu.

31 E i âtri so cumpagni vedendu questu ne sun restæ multu disgüstæ, e sun andæti e han cuntòu u fætu a u so padrun.

32 Allùa u padrun u l’ha ciammòu e u g’ha ditu: servu sceleratu, mi t’ho perdunòu tüttu u to debitu, perchè ti m’hæ pregòu:

33 Ti nu duveivi dunque ti ascì aveì cumpasciun du to cumpagnu cumme mi ho avüu cumpasciun de ti?

34 E u so padrun essenduse arraggiòu u l'ha cunsegnòu a i manigurdi scintantu che u nun avesse pagòu tüttu u debitu.

35 Cuscì u mæ Puæ celeste u fâ a vuiâtri, se de cheu ciascün nu perdunià a so fræ.

CAP. XIX.

GESÜ avendu terminòu questi discursi u l’è partiu dâ Galilea, e u l’è andætu ne i cunfin da Giüddea de là da u Giurdan;

2 E l’han seguitòu multe türbe, e ne u mæximu leugu u i ha guarii.

3 E i Farizei se sun accustæ a lê per tentâlu di[ 73 ]xendughe: l’è permissu all’ommu de mandâ via so muggê per qualunque mutivu?

4 E lê rispundendughe u g’ha ditu: nun ei lættu che quellu che da prinsipiu u l’ha creòu l’ommu u i ha creæ mashciu e femmina? e u l’ha ditu:

5 Per questa raxun l’ommu u lascià u puæ, e a muæ, e u stâ ünìu â so muggê, e sân dui in t’ünha sula carne.

6 Nun sun dunque ciü due, ma sulu ünha carne. Dunque che l’ommu u nu separe quellu che Diu u l’ha ünìu.

7 Ma perchè dunque, han ditu, Мuzæ u l’ha cumandòu de dâ a scrittüa du repüdiu e mandâla via?

8 U g’ha rispostu: Muzæ u v’ha permissu de mandâ via ê vostre muggê pe a düressa du vostru cheu; ma da prinsipiu nun è stætu cuscì.

9 Però ve diggu che chiunque mandiâ via so muggê, feua che рer caxun d’adülteriu, e u ne piggia ün’âtra, u cumette adülteriu; e chi spuzià quella ch’a l’è stæta repüdiâ u cumette adülteriu.

10 I so discepuli g’han ditu: se questa l’è a cundisiun dell’ommu cu a muggê nu cunven mariâse.

11. E lê u g’ha ditu: nun tütti intendan questa parolla, ma quelli a i quæ u gh’è stætu cuncessu. [ 74 ] 12 Perchè ghe sun di eünüchi che sun nasciüi cuscì da u senu da muæ, e ghe sun di eünüchi che sun stæti fæti da i ommi, e ghe ne sun de quelli che se sun fæti eünüchi da lu mæximi pe u regnu du sê. Chi peu capî capisce.

13 Allùa ghe sun stæti prezentæ di figgieu piccin, perchè u mettesse e muen surva de lu e u pregasse; ma i discepuli ghe criavan.

14 Ma Gesü u g’ha ditu: lasciæ quelli figgieu e nu ghe pruibî de vegnî da mi, perchè de questi suli l’è u regnu du sê.

15 E avendu misse e muen surva de lu, u l’è partìu de là.

16 E eccu ün tale avvixinanduseghe u g’ha ditu: bun Meistru, che ben fô mi per aveì a vitta eterna?

17 U quæ u g’ha rispostu: perchè ti m’interrughi inturnu a u ben? Ün sulu u l’è bun, Diu. Ma se ti veu intrâ ne a vitta, osserva i cumandamenti.

18 E quæ sun? u g’ ha rispostu. E Gesü u g’ha ditu: ti nun ammassiæ, ti nu cumettiæ adülteriu, ti nun arobiæ, ti nu fæ fâsa testimuniansa:

19 Onura to puæ, e to muæ, amma u to proscimu cumme ti mæximu.

20 Quellu zuvenu u g’ha ditu: ho osservòu tütte [ 75 ]queste cose fin dâ mæ zuventü; cose me manca anсun?

21 Gesü u g’ha ditu: se ti veu ese perfettu, và, vendi quellu che ti hæ e dallu a i povei, e t’aviæ ün tezoru in sê; e vegni e seguime.

22 Ma u zuvenu avendu sentìa questa parolla, u l’ è andætu via disgüstòu, perchè u pussedeiva multu.

23 E Gesü u l’ha ditu ai so discepuli: in veitæ ve diggu che ün riccu u l’intrià diffisilmente ne u regnu du sê.

24 E ve diggu de neuvu che l’è ciü fassile che ün camællu u passe pe u fuamme d’ün’aguggia, che ün riccu intrâ ne u regnu du sê.

25 E sentìe queste cose, i discepuli ne restavan multu mâveggiæ dixendu: chi se purià dunque sarvâ?

26 Ma Gesü guardanduli u g’ha ditu: questu u l’è impuscibile pressu i ommi, ma pressu Diu l’è puscibile tüttu.

27 Allùa Pietru rispundendu u g’ha ditu: eccu che nui emmu abbandunòu tüttu, e t’emmu seguitòu: cose sâ de nuì?

28 E Gesü u g’ha ditu: in veitæ ve diggu che vuì perchè m’eì seguitòu, ne а rigenerasiun, quandu u Figgiu dell’ommu u sâ assettòu in sciu tronu da so maestæ, [ 76 ]v’assettieì vuì ascì surva duzze troni, giüdicandu ê duzze tribü d’Israele.

29 E chiunque avià abbandunòu a caza, о i fræ, o ê seu, о u puæ, o a muæ, о a muggê, o i figgieu, o ê pussesciuin per u mæ numme, u risevià sentu votte tantu e u pussedià a vitta eterna.

30 E multi primmi sân i ürtimi, e multi ürtimi i primmi.


CAP. XX.

U REGNU du sê u l’è scimile a ün puæ de famiggia che â mattin de bun’ùa u l’è sciurtìu per piggiâ in giurnâ di villen a travaggiâ in ta so vigna.

2 Essenduse missu d’accordu cu i villen d’ün dinâ per ün giurnu, u i ha mandæ in ta so vigna.

3 Sciurtìu versu a tersa ùa, u n’ha vistu di âtri che stavan in scia ciassa sensa fâ ninte,

4 E u g’ha ditu: andæ vuiâtri ascì in ta mæ vigna, e ve dô quellu che sâ de raxun.

5 E quelli sun andæti. U l’è sciurtìu turna versu a sesta e a nоna ùa, e u l’ha fætu u mæximu.

6 U l’è sciurtìu poi versu l’ündecima ùa, e u n’ha truvòu di âtri che stavan all'ossiu, e u g’ha ditu: perchè stæ chì tüttu u giurnu ossiuzi? [ 77 ]7 Quelli han rispostu: perchè nisciün n’ha piggiòu in giurnâ. E lê u g’ha ditu: andæ vuiâtri asci in ta mæ vigna.

8 Essendu vegnüu seia, u padrun da vigna u l’ha ditu a u so fattû: ciamma i ommi che ean in giurnâ, e dagghe u pagamentu, cumensandu da i ürtimi scin a i primmi.

9 Vegnüi dunque quelli che ean andæti versu l’ùа ündecima, han risevüu ün dinâ per ün.

10 Poi vegnüi i primmi, pensavan de riseive de ciü; ma han risevüu anche lu ün dinâ per ün.

11 E risevendulu murmuavan cuntra u puæ de famiggia

12 Dixendu: questi ürtimi han travaggiòu ün’ùa, e t[']i hæ trattæ cumme nuì che emmu purtòu u peizu da giurnâ e du câdu.

13 Ma quellu rispundendu a ün de lu u l’hа ditu: amigu, mi nu te fassu tortu: ti nun hæ cunvegnüu cun mi per ün dinâ?

14 Piggia quellu che l’è to e vattene; ma mi veuggiu dâ a quest’ürtimu quantu a ti.

15 Dunque nu possu fâ quellu che veuggiu? furse u tо euggiu u l’è cattivu perchè mi sun bun?

16 Cuscì i ürtimi sân i primmi e i primmi i ürtimi; perchè multi sun ciammæ ma pochi elætti. [ 78 ]17 E Gesü muntandu a Gerüsalemme, u l’ha piggiòu in disparte i so duzze discepuli, e u g’ha ditu:

18 Eccu muntemmu a Gerüsalemme, e u Figgiu dell’ ommu u sâ dætu in tê muen di prinsipi di sacerdoti e di Scribi, e u cundanniàn â morte,

19 E u cunsegniàn a i gentili per ese missu in derixiun, flagellòu, e missu in cruxe; e u tersu giurnu u resciüscitià.

20 Allùa se gh’è accustòu a muæ di figgieu de Zebedèu cu i so figgieu, adorandulu e dumandandughe quarche cosa.

21 E lê u g’ha ditu: cose ti veu? Cumanda, a g’ha rispostu, che questi duì mæ figgi s’assettan, ün â to drita, e l’âtru â sinistra ne u to regnu.

22 E Gesü rispundendu u g’ha ditu: nu seì quellu che ve dumandæ. Pueì vuiâtri beive u calise che beviò mi? Puemmu, g’han rispostu.

23 U g ha ditu: l’è vèu, bevieì u mæ calise; ma l’assettâse â mæ drita o â sinistra, nu sta a mi u cuncêdivou, ma u sâ per quelli cu gh’è stætu preparòu da mæ Puæ.

24 Sentìu questu i âtri dexe se sun arraggiæ cun quelli duì fræ.

25 Ma Gesü u i ha ciammæ davanti a lê, e u g’ha [ 79 ] ditu: vuì seÌ che i prinsipi di nasiuin ghe cumandan, e che quelli che sun ciü putenti ezærcitan auturitæ surva de lu.

26 Nu sâ cusci fra vuiâtri; ma chiunque vurrià fra vuiâtri ese ciü grande, u sâ vostru servitû:

27 Е chi fra vuiâtri vurrià ese u primmu, u sâ vostru shciavu.

28 Scicumme u Figgiu dell’ommu u nun è vegnüu per ese servìu, ma per servî e dà a so vitta pe a redensiun de multi.

29 E mentre sciurtivan da Gericu gh’è andætu appreuvu ünha gran türba de populu:

30 E eccu duì orbi che ean assettl vixin â stradda, avendu sentìu che passava Gesü, se sun missi a sbraggiâ dixendu: Segnû figgiu de Davidde,aggi cumpasciun de nuì.

31 Ma u populu u ghe criava che taxessan; ma lu criavan ciü forte dixendu: Segnû figgiu de Davidde, aggi cumpasciun de nuì.

32 E Gesü u s’è affermòu e u i ha ciammæ, e u g’ha ditu: cose vueì che ve fasse?

33 Segnû, g’han rispostu, che i nostri euggi seggian aværti.

34 Е Gesü avendune avüu cumpasciun u g’ha tuccòu

i euggi, e sübitu g’han vistu e ghe sun andæti appreuvu. [ 80 ]
CAP. XXI.

Е QUANDU sun stæti vixin a Gerüsalemme, arrivæ a Betfage, da u munte Olivetu, allùa Gesü u l’ha mandòu duì di so discepuli

2 Dixendughe: andæ ne u castellu cu v’è de rimpettu, e sübitu truvieì ün’azeninha ligâ, e cun lê u so azenettu: deslighæli e menæmeli chì:

3 E se quarcün ve dià quarche cosa, dîghe che u Segnû u n’ ha de bezeugnu, e sübitu u i lascià andâ.

4 E tüttu questu u l’è stætu fætu, perchè s’adempisse quantu ea stætu ditu da u prufeta cu dixe:

5 Di â figgia de Sion: eccu che u to re u vegne a ti mansuetu, assettòu in sce ün’azeninha, e a ün azenettu figgiu d’ün aze da züvu[sic].

6 E i discepuli sun andæti, e han fætu cumme Gesü u g’ha cumandòu.

7 E han cundütu l’azeninha e l’azenettu, е g’han missu surva i so vestî, e ghe l’ han fætu assettà addossu.

8 E ünha grandiscima quantitæ de populu u l’ha desteizu i so vestî in scia stradda; e âtri taggiavan e ramme da i ærbui e ê destendeivan in scia stradda :

9 E ê türbe che andavan avanti, e quelle che gh’an[ 81 ]davan appreuvu criavan dixendu: osanna a u figgiu de Davidde: benedettu quellu cu vegne in numme du Segnû: osanna ne u ciü âtu di sê.

10 E essendu intròu in Gerüsalemme, s’è sullevòu tütta a sittæ dixendu: chi u l’è mai questu?

11 Е i populi dixeivan: questu u l’è Gesü u prufeta de Nazaret in Galilea.

12 E Gesü u l’è intròu ne u tempiu de Diu, e u l’ha scacciòu tütti quelli che accattavan e vendeivan ne u tempiu, e u l’ha cacciòu in tæra ê toe di bancaoti e ê carêghe de quelli che vendeivan ê columbe;

13 E u g’ha ditu: l’è scritu: a mæ caza a sâ ciammâ caza d’orasiun: ma vuiätri l’ei fæta sрelunca da laddri.

14 E se ghe sun avvixinæ di orbi e di ranghi, e u i ha guarii ne u tempiu.

15 Ma i prinsipi di sacerdoti e i Scribi vedendu ê mâvegge cu l’aveiva fætu, e i figgieu che criavan ne u tempiu: osanna a u figgiu de Davidde, sun andæti in fürie

16 E g’han ditu: ti senti quellu che questi dixan? E Gesü u g’ha ditu: о scì. Nun eì mai lættu: dâ bucca di figgieu e di bambin che tettan ti hæ perfesiunòu a lode?

17 E avenduli lasciæ lì, u se n’è andætu feua dâ sittæ in Betania, e u s'è affermòu là. [ 82 ]18 E â mattin riturnòu in sittæ u l’ha avüu famme.

19 E vedendu vixin â stradda un ærbu de figu u se gh’ è accustòu, e u nu g’ha truvòu âtru che feugge; e u g’ha ditu: che nu posse mai ciü nasce da ti nisciün frütu, e sübitu u l’è seccòu.

2O E i discepuli, vista questa cosa, se sun mâveggiæ e dixeivan: cumme u l’è seccòu fitu!

21 Ma Gesü rispundendu u g’ha ditu: in veitæ ve diggu che se avieì fede e nu dübitieì, nun sulu faî quellu che è stætu fætu de questu figu, ma se dieì anche а questu munte: levite de chì e caccite in mâ, cuscì sâ fætu.

22 E qualunque cosa dumandieì nell’orasiun, credendu, l’ottegnieì.

23 E essendu vegnüu ne u tempiu, se gh’è avvixinòu i prinsipi di sacerdoti e i ansien du populu mentre u l’insegnava, dixendu: cun che auturitæ ti fæ queste cose? chi t’ ha daætu quest’auturitæ?

24 E Gesü rispundendu u g’ha ditu: ve fô mi ascì ünha dumanda, che se me ghe rispundieì, ve diò anche mi cun che auturitæ fassu queste cose.

25 U battæximu de Giuvanni da duve u pruvegniva? da u sê, o da i ommi? Ma andavan pensandu fra lu e dixeivan: [ 83 ]26 Se diemu da u sê, u ne dià: perchè dunque nu gh’eì credüu? E se diemu da i ommi, emmu puia du populu: perchè tütti stimavan Giuvanni ün prufeta.

27 E rispundendu a Gesü han ditu: nuì nû semmu; e lê asci u g’ha ditu: nè mancu mi ve diggu cun che auturitæ fassu queste cose.

28 Ma cose ve ne pâ? Ün ommu u l’aveiva dui figgieu, e accustanduse a u primmu u g’ha ditu: và, figgieu, travaggia ancheu in ta mæ vigna.

29 Ma lê rispundendu u l’ha ditu: nu ve[u]ggiu; ma poi essenduse pentìu u gh’è andætu.

30 E accustanduse a u segundu u g’ha ditu u mæximu; ma quellu rispundendu u l’ha ditu: vaddu, Segnû, e u nu gh’è andætu.

31 Chi di duì ha fætu a vuentæ du puæ? U primmu, g’han ditu. Gesü u g’ha ditu: in veitæ ve diggu che i pübblicani e ê donne de mundu andiàn avanti a vuì ne u regnu de Diu.

32 Perchè Giuvanni u l’è vegnüu a vuì ne a via da giüstisia, e nun gh’ei credüu: ma i pübblicani e ê donne de mundu g’han credüu, e vuì vedendu questu nu ve seì mancu pentii doppu per credighe.

33 Sentî ün’âtra parabula: Gh’ea ün puæ de famiggia cu l’ha ciantòu ünha vigna, e u g’ha missu inturnu [ 84 ]ünha ciuenda, e u g’ha scavòu ün torciu e fabbricòu ünha ture, e u l’ha appixunâ a di villen, e u l’è andætu in t’ün paize luntan.

34 Essenduse avvixinâ a stagiun di früti, u l’ha mandòu i so sеrvituì da i villen per riseivine i früti.

35 Ma i villen, acciappæ i servituì, ün l’han battüu, ün âtru l’han ammassòu e ün atru lapidòu.

36 U l’ha mandòu turna di âtri servituì ciü tanti che i primmi, e l'han trattæ a u mæximu moddu.

37 Finalmente u g’ha mandòu so figgiu dixendu: mæ figgiu u rispettiàn.

38 Ma i villen vistu u figgiu han ditu tra lu: questu u l’è l’erede, vegnì, ammassemulu e aviemu a so ereditæ.

39 E avendulu piggiòu, l’han cacciòu feua dâ vigna e l’han ammassòu.

40 Quandu u puæ de famiggia u sâ turnou, cose u fâ a quelli villen?

41 G’han rispostu: u mandià in ruvinha i cattivi, e u l’appixunià a so vigna a di âtri villen che ghe rendiàn u frütu a i so tempi.

42 Gesü u g’ha ditu: nun eì mai lættu in tê Scrittüe: a pria che han ricüzòu quelli che fabbricavan a l’è diventâ a pria prinsipale dell’angulu? Questa а l’è [ 85 ] stæta fæta da u Segnû, e a l’è cosa mâveggiuza a i nostri euggi:

43 Per questu ve diggu che ve sâ levòu u regnu de Diu, e u sâ dætu a ün populu cu ne fâ i früti.

44 E chi cazzià surva questa pria sâ fracassòu, e а menissià quellu surva du quæ a cazzià.

45 E i prinsipi di sacerdoti e i Farizei avendu sentìe ê so parabule, han capìu cu parlava de lu.

46 E sercandu de piggiâlu, han avüu puia du populu; perchè u tegniva per prufeta.

CAP. XXII.

GESÜ u l’ha cumensòu a рarlâ cun lu in parabule dixendu:

2 U regnu du sê u sumeggia a ün re cu l’ha fætu u spuzalisiu de so figgiu.

3 E u l’ha mandòu i so servituì a ciammâ quelli che ean invitæ a u spuzalisiu, e nu vueivan vegnî.

4 U l’ha mandòu turna di âtri servituì dixendu: dî a i invitæ: eccu ho appaegiòu u mæ pastu, i mæ tori e ê bestie tegnüe a ingrasciâ sun ammassæ, e tüttu l’è pruntu: vegnî a u spuzalisiu. [ 86 ] 5 Ma quelli nu n’han fætu caxu, e sun andæti chi in ta so villa, chi a u so negosiu;

6 E i âtri han piggiòu i so servituì, e avenduli mâtrattæ, l’han ammassæ.

7 Avendu u re sentiu questa cosa, u s’è arraggiòu; e mandæ i so ezærciti, u l’ha sterminòu quelli assascin e ê so sittæ.

8 Allùa u l’ha ditu a i so servituì: veamente ê nosse sun preparæ, ma quelli che ean stæti invitæ nu ne sun stæti degni.

9 Andæ dunque insimma dê stradde, e quanti truvieì ciammæli a u spuzalisiu.

10 Е i so servituì, andæti pe ê stradde, han radünòu quanti han truvòu, buin e cattivi, e a sala de nosse a s’ è impìa de persunhe invitæ.

11 Ma intròu u re per vedde ê persunhe che ean a toa, u g’ha vistu ün ommu cu nun ea in abitu da nosse.

12 E u g’ha ditu: amigu, cumme ti è intròu chì nun avendu vestimentu da nosse? Ma quellu u l’ha taxüu.

13 Allùa u re u l’ha ditu a i servituì: lighæghe ê muen e i pê, e cacciælu nê tenebre de feua: là ghe san centi e ruggiâ de denti.

14 Perchè multi sun i ciammæ e pochi i elætti. [ 87 ] 15 Allùa i Farizei, essendu andæti via, han tegnüu cunseggiu per piggiàlu in fallu ne ê so parolle.

16 E ghe mandan i so discepuli cun di Erodiani a dîghe: Meistru, nuì semmu che ti dî u vèu, e che t’insegni a via de Diu ne a veitæ, e che ti nun hæ riguardu а nisciün; perchè ti nu amii in faccia a i ommi:

17 Dinne dunque cose te pâ, l’è lesitu scì, o nu, pagâ u tribütu a Cesare?

18 Ma Gesü cunusciüa a so malisia u l’ha ditu: ipocriti, perchè me tentæ?

19 Mustræme a munæa du tribütu; e lu g’han prezentòu ün dinâ.

20 E Gesü u g’ha ditu: de chi a l’è questa figüa e questu scritu?

21 De Cesare, g’han ditu. Allùa u g’ha ditu: rendeì a Cesare quellu che l’è de Cesare e a Diu quellu che l’è de Diu.

22 E sentindu questu, sun restæ mâveggiæ, e avendulu lasciòu lì, sun andæti via.

23 In quellu giurnu sun andæti a truvâlu i Sadducei che nu creddan â resürresiun, e l’han interrugòu

24 Dixendu: Meistru, Мuzæ u l’ha ditu che se ün u meue sensa figgieu, che so fræ u se marìe cun so muggê, e a dagghe discendensa a so fræ. [ 88 ] 25 Oua gh’ean da nuì sette fræ, e u primmu avendu piggiòu muggê, u l’è mortu, e nun avendu figgieu, u l’ha lasciòu so muggê a so fræ.

26 Cusci l’è stætu du segundu e du tersu fin a u settimu.

27 E per l’ürtima de tütti l’è mortu anche a donna.

28 Dunque ne а resürresiun de chi a sâ muggê fra i sette? perchè l’han avüa tütti.

29 Ma Gesü rispundendu u g’ha ditu: vuiâtri sbaliæ, nun savendu e Scrittüe, nè a putensa de Diu.

30 Perchè ne a resürresiun nè i ommi piggiàn muggê, nè e donne marìu; ma sân cumme i angei de Diu in sê.

31 Inturnu poi â resürresiun di morti nun eì lættu quellu che l’è stætu ditu da Diu parlandu a vuiâtri:

32 Mi sun u Diu d’Abrammu, e u Diu d’Isaccu, e u Diu de Giacobbe. U nun è u Diu di morti, ma di vivi.

33 Sentìe queste cose, ê türbe se mâveggiavan da so duttrinha.

34 Ma i Farizei avendu savüu cu l’aveiva tappòu a bucca a i Sadducei, se sun missi d’ accordu;

35 E ün de lu, duttû da lezze, u l’ha interrugòu per tentâlu: [ 89 ] 36 Meistru, quæ u l’è u ciü gran cumandamentu da lezze?

37 Gesü u g’ha ditu: ti amiæ u Segnû to Diu cun tüttu u to cheu, cun tütta a to anima, cun tütta a to mente.

38 Quеstu u l’è u ciü grande, e u primmu cumandamentu.

39 U segundu poi u l’è scimile a questu: ti amiæ u to proscimu cumme ti mæximu.

40 Da questi duì cumandamenti dipende tütta a lezze e i prufeti.

41 E essendu radünæ insemme i Farizei, Gesü u i ha interrughæ

42 Dixendu: cose ve ne pâ du Cristu? de chi u l’è figgiu? Ghe dixan: de Davidde.

43 Lê u g’ha ditu: cumme dunque Davidde in ispiritu u ciamma Segnû dixendu:

44 U Segnû u l’ha ditu a u mæ Segnû: assettite â mæ drita, fin tantu che nu mette i to nemixi per scambellettu a i to pê?

45 Se dunque Davidde û ciamma Segnû, in che moddu u l’è so figgiu?

46 E nisciün pueiva rispunde parolla, nè gh’è stætu

chi agge da quellu giurnu in poi avüu l’ardimentu d’interrugâlu. [ 90 ]
CAP. XXIII.

ALLÙA Gesü u l’ha parlòu a ê türbe e ai so discepuli

2 Dixendu: i Scribi e i Farizei se sun assettæ in scia, cattedra de Muzæ.

3 Dunque tüttu quellu che ve diàn osservælu e fælu, mа, nu stæ a fâ quellu che fan lu, perchè dixan e nu fan.

4 Perchè ligan careghi pezanti e che nu se peuan purtâ, e i mettan in sce spalle di ommi; ma lu nui veuan mancu mesciâli cû dìu.

5 Fan poi tütte ê so opere per ese amiæ da i ommi; perchè allargan ê so filaterie, e fan ciü grandi ê frange di so abiti.

6 E aman i primmi posti a i pransi, e ê primme carêghe nê scinagoghe,

7 E i salüi in ciassa, e d’ese da i ommi ciammæ meistri.

8 Ma vuiâtri nu vuggiæ ese ciammæ meistri, perchè ün sulu u l’è u vostru Meistru, e vuì tütti seì fræ.

9 E nu ciammæ nisciün in scia tæra vostru puæ, perchè ün sulu u l’è vostru Puæ cu l’è in sê. [ 91 ] 10 Nè seggiæ ciammæ meistri, perchè ün sulu l’è vostru Meistru, Cristu.

11 E u maggiû de vuiâtri, u sâ vostru servitû.

12 Е chi s’ezaltià sâ ümiliòu, e chi s’ümilià sâ ezaltòu.

13 Ma guai a vuì, Scribi e Farizei ipocriti: perchè serræ in faccia a i ommi u regnu du sê, perchè nè vuiâtri gh’intræ, nè permetteì che gh’intran quelli che stan per intrâghe.

14 Guai a vuì, Scribi e Farizei ipocriti: perchè divoræ ê caze dê vidue, cû pretestu de fâ lunghe orasiuin: per questu risevieì cundanna ciü grande.

15 Guai a vuì, Scribi e Farizei ipocriti: perchè andæ inturnu per mâ e per tæra per fâ ün prozelitu, e quandu u l’è fætu u fæ figgiu dell’infernu due vоtte ciü che vuì.

16 Guai a vuì, guidde orbe che dî: chiunque avià züòu pe u tempiu l è ninte, e chi avià züòu per l’òu du tempiu u resta obbligòu.

17 Scemmi e orbi: perchè cose l’è da ciü, l’òu, o u tempiu cu santifica l’òu?

18 E chi avià züòu per l’artâ u nun è ohbligòu; ma chi avià züòu per l’offerta ch’a gh’è sciü u resta obbligòu. [ 92 ] 19 Orbi: perchè cose l’è da ciü, l’offerta, o l’artâ ch’a santifica l’offerta?

20 Dunque chi züa per l’artâ, züa per l’artа e per tütte e cose che ghe sun sciü.

21 E chiunque züa pe u tempiu, züa pe u tempiu e per quellu cu gh’abita.

22 E chi züa pe u sê züa pè u tronu de Diu e per quellu che ghe sta assettòu sciü.

23 Guai a vuì, Scribi e Farizei ipocriti, che paghæ a decima da menta e dell’anexu e du cumin, e eì lasciòu ê cose ciü importanti da lezze, a giüstisia, a mizericordia e a fede. Bezeugnava fâ queste cose, e nu lasciâ quell’âtre.

24 Guidde orbe che cuæ ünha sinsaa, e cullæ ün camællu.

25 Guai a vuì, Scribi e Farizei ipocriti: perchè lavæ u defeua du gottu e du piattu, e de dentru poi seì pin de ladrunissi e de spurcisia.

26 Orbu de Farizèu, primma lava u de drentu du gottu e du piattu, perchè anche u de feua u divente nettu.

27 Guai a vuì, Scribi e Farizei ipocriti: perchè seì cumme ê sepurtüe ingianchìe che de feua pân belle â gente, ma dentru sun pinhe d’osse de morti e de tütte ê purcaie.

28 Cuscì anche vuiâtri de feua paî giüsti a i ommi, ma dentru sei pin d’ipocrixia e d’iniquitæ. [ 93 ] 29 Guai a vuì, Scribi e Farizei ipocriti, che fabbrichæ Sepulcri a i prufeti, e abbellì i monumenti di giüsti,

30 E dî: se füscimu stæti a i tempi di nostri рuæ, nu sæscimu stæti so cumplici ne u sparze u sangue di prufeti.

31 Cuscì pruvæ cuntru vuì mæximi che sei figgi de quelli che han ammassòu i prufeti.

32 Vuì ascì cumpî a mezüa di vostri puæ.

33 Serpenti razza de vipere, cumme schivieì a cundanna dell’infernu?

34 Eccu che per questu mi ve mandu di prufeti e di sapienti e di Scribi, e de quelli n’ammassieì, ne mettieì in cruxe, e ne fragellieì in tê vostre scinagoghe, e i perseguitieì de sittæ in sittæ;

35 Perchè ve vegne addossu tüttu u sangue giüstu sparsu in scia tæra, da u sangue du giüstu Abele scin a u sangue de Zaccaria figgiu de Barachia, ch’eì ammassòu fra u tempiu e l’artâ.

36 In veitæ ve diggu che tütte queste cose vegniàn surva questa generasiun.

37 Gerüsalemme, Gerüsalemme, che ti ammassi i prufeti e ti lapidi quelli che sun mandæ a ti, quante votte ho vusciüu radünâ i to figgieu cumme a galinha a radünha i so pullin suttu i àe e ti nun hæ vusciüu?

38 Eccu a vostra caza a ve sâ lasciâ dezærta. [ 94 ] 39 Perchè ve diggu, nu me vedieì da òua in poi finchè nu dieì: beneitu quellu cu vegne in numme du Segnû.

CAP. XXIV.

E GESÜ sciurtìu da u tempiu u se n’andava, e se ghe sun accustæ i so discepuli per mustrâghe ê fabbriche du tempiu.

2 Ma Gesü rispundendu u g’ha ditu: ê vedeì tütte queste cose? In veit´æ ve diggu, nu restià chì pria surva pria ch’a nu segge desfæta.

3 E essendu assettòu in sciu munte Olivetu, se ghe sun accustæ in disparte i so discepuli e g’han ditu: dinne un pô: quandu succediàn queste cose? e quæ sâ u segnu da to vegnüa e da fin du mundu?

4 E Gesü rispundendu u g’ha ditu: amiæ ben che nisciün ve sedüe.

5 Perchè vegniàn multi in mæ numme dixendu: mi sun u Cristu, e sedüiàn multi.

6 Perchè sentieì parlâ de guære e d’opiniuin de guære. Amiæ, nu ve stæ a cuntürbâ, perchè bezeugna che queste cose succedan ; ma nu sâ ancun a fin.

7 Perchè se sullevià u populu cuntra u populu e ün [ 95 ] regnu cuntru l'âtru, e ghe sân dê pestilense, e famme, e terremoti in diversi leughi.

8 Ma tütte queste cose sun u prinsipiu di duluri.

9 Allùa ve cacciàn ne a tribulasiun e ve fân muî, e saî odiæ da tütte ê nasiuin per caxun du mæ numme.

10 Allùa multi se scandalizziàn, e se tradiàn ün cun l’âtru, e ün cun l’âtru se purtiàn odiu.

11 E sciurtiàn feua multi fâsi prufeti e sedüiàn multa gente.

12 E perchè l’è suvrabbundòu l’iniquitæ, se refreidià a caitæ de multi.

13 Ma chi perseverià scin a fin, questu u sâ salvu.

14 E questu evangeliu du regnu u sâ predicòu per tüttu u mundu per testimuniansa a tütte ê nasiuin, e allùa vegnià a fin.

15 Dunque quandu vedieì l’abominasiun da desolasiun predita da u prufeta Daniele, missa ne u leugu santu: chi leze amie ben d’intende:

16 Allùa quelli che sun ne a Giüddea, che se ne scappan a i munti;

17 E chi sâ in sciu teitu, cu nu chinhe zü per piggiâ quarche cosa de caza so;

18 E chi sâ in campagna, cu nu riturne a piggiâ u so vestî. [ 96 ]19 Мa guai a ê donne incinte e che aviàn di figgieu a petu in quelli giurni.

2O Preghæ dunque che a vostra füga a nu segge d’invernu о in giurnu de sabbu.

21 Perchè allùa ghe sâ ünha gran tribulasiun, cumme a nu gh’è mai stæta da u prinsipiu du mundu scin â giurnâ d’ancheu, e a nu ghe sâ.

22 E se quelli giurni nu füssan stæti abbreviæ, ommu nisciün se saiva salvòu; ma per caxun di elætti quelli giurni sân abbreviæ.

23 Allùa se quarcün ve dià: eccu Cristu, u l’è chì u l’è là, nu ghe credeì:

24 Perchè sciurtiàn feua di Cristi fâsi e di fâsi prufeti, e fân di gren miraculi e mâvegge, in moddu che seggian ingannæ (se füsse puscibile) anche i elætti.

25 Eccu mi ve l'ho preditu.

26 Dunque se ve diàn: eccu u l’è in tu dezærtu, nu gh’andæ; ecculu in fundu da caza, nu ghe credeì.

27 Perchè scicumme u lampu u sciorte da levante e u se fa vedde scin a punente, cusci sâ a vegnüa du Figgiu de l’оmmu.

28 In qualunque leugu sâ u corpu, là se radüniàn i aquile.

29 E sübitu doppu a tribulasiun de quelli giurni [ 97 ] s’oscürià u sû, e a lünha a nu dâ ciü a so lüxe, e cazziàn ê stelle da u sê, e ê putense di sê sân scrullæ.

30 Allùa cumparià in sê u segnu du Figgiu dell’ommu, e allùa tütte e tribü da tæra se battiàn u petu, e vediàn u Figgiu dell’ommu vegnî in sce nüvee du sê cun gran putensa e maestæ.

31 E u mandià i so angei cu a trumba e gran vuxe, e radüniàn i so elætti da i quattru venti, da ün’estremitæ di sê all’âtra.

32 E dall’ærbu de figu imparæ questu paragun: quandu u rammu u sâ vegnüu tenëu e spuntan ê feugge, vuì seì che a stæ a l’è vixinha.

33 Cuscì anche vuì quandu vedieì tütte queste cose, sacciæ cu l’è vixin â porta.

34 In veitæ ve diggu che nu passià questa generasiun, finchè tütte queste cose nu seggian successe.

35 U sê e a tæra passiàn, ma ê mæ parolle nun peuan preterî.

36 Quantu poi a quellu giurnu e l’ùа nisciün a sa; mancu i angei du sê, feua che u Puæ sulu.

37 E cumme l’è stætu a i tempi de Nuæ, e cuscì sâ a vegnüa du Figgiu dell’ommu.

38 Perchè scicumme ne i giurni avanti a u dilüviu i ommi se ne stavan mangiandu e bevendu, e spuzandu [ 98 ]muggê, e mariandu figge, scin a quellu giurnu che Nuæ u l’è intròu in te l’arca,

39 E nu n’han avüu cunuscimentu, finchè l’ è vegnüu u dilüviu e u i ha purtæ via tütti; cusci sâ da vegnüa du Figgiu dell’ommu.

40 Allùa duì sân in t’ün campu; ün u sâ piggiòu, e l’âtru u sâ abbandunòu.

41 Due donne a u muin a maxinâ; ünha a sâ piggiâ, e l’âtra abbandunâ.

42 Stæ sveggiæ dunque, perchè nu seì in che ùa segge per vegnî u vostru Segnû.

43 Ma sacciæ che se u puæ de famiggia u savesse a che ùa avesse da vegnî u laddru, sensa dübbiu u veggieiva e u nu se lascieiva arvî a caza.

44 Per questu anche vuì stæ preparæ, perchè u Figgiu dell ommu u vegnià in quell’ùa che nu pensæ.

45 Chi ti pensi chi segge u servitû fedele e prüdente che u so padrun u l’ha missu â diresiun da so famiggia per distribuîghe da mangiâ a so tempu?

46 Beatu quellu servitû che vegnindu so padrun û truvià cu fa cusci.

47 In veitæ ve diggu cu gh’affidià a diresiun de tütti i so ben. [ 99 ] 48 Ma se quellu servitû cattivu u dià in tu so cheu: u mæ padrun u tarda a vegnî,

49 E u l’avià cumensòu a batte i so cumpagni, e a mangiâ e a beive cun i imbriaguin;

50 Vegnià u padrun de quellu servitû in giurnu cu nu se l aspeta e in t ün’ùa che lê u nu sa,

51 E û dividià, e u ghe dâ a so parte cun i ipocriti. Là ghe sâп centi e ruggiâ de denti.


CAP. XXV.

ALLÙA u regnu du sê u s’assumeggià a dexe vergini che avendu piggiòu i so lümmi sun andæte incuntru a u spuzòu e â spuzâ.

2 Ma sinque de lu ean scemme e sinque asperte;

3 Ma ê sinque scemme avendu piggiòu i so lümmi, nun aveivan piggiòu dell'euiu cun lu;

4 Ma i asperte han piggiòu cu i lümmi dell’euiu in ti so vazi.

5 E tardandu u spuzòu, tütte han pizaggiòu e se sun addurmìe.

6 E a meza neutte s’è fætu ün criu: eccu che ven u spuzòu; sciurtîghe incuntru. [ 100 ] 7 Allùa se sun alsæ tütte quelle vergini, e han preparòu i so lümmi.

8 Ma ê scemme han ditu a i asperte: dæne du vostru euiu, perchè i nostri lümmi s’ammortan.

9 I asperte g’han rispostu e han ditu: perchè per caxu u nu segge assæ nè per vuiâtre nè per nuì, andæ ciütostu da chi ne vende e accatævene.

10 Ma mentre andavan a accattâne l’è vegnüu u spuzòu, e quelle che ean prunte sun intræ cun lê a ê nosse, e l’è stætu serròu a porta.

11 Е finalmente sun anche vegnüe i âtre vergini dixendu: Segnû, Segnû, arvine.

12 Ma quellu rispundendu u g’ha ditu: in veitæ ve diggu mi nu ve cunusciu.

13 Stæ dunque sveggiæ, perchè nu seì u giurnu nè l’ùa.

14 Perchè cumme ün ommu partindu pe ün paize luntan, u l’ha ciammòu i so servituì e u g’ha cunsegnòu i so ben;

15 Е u l’ha dætu a ün sinque talenti, all’âtru duì e all’âtru ün, a ognün segundu a so capasitæ; e u l’è partìu sübitu.

16 Quellu dunque cu l’aveiva risevüu sinque talenti u l’è andætu, u i ha trafeghæ, e u n’ha guadagnòu àtri sinque. [ 101 ] 17 Parimente quellu cu n’aveiva risevüu duì u n’ha guadagnòu âtri duì.

18 Ma quellu cu n’aveiva risevüu ün u l’è andætu, e u l’ha fætu ün pertüzu in ta tærа, e u l’ha ascuzu u dinâ de so padrun.

19 Ma doppu multu tempu l’è riturnòu u padrun de quelli servituì, e u i a ciammæ a cunti.

20 E avvixinanduse quellu cu l’aveiva risevüu sinque talenti, u ghe n’ha prezentòu âtri sinque dixendu: Segnû, ti m’hæ dætu sinque talenti; eccune sinque de ciü che ho guadagnòu.

21 U so padrun u g’ha ditu: va ben, servitû bun e fedele; perchè ti è stætu fedele ne u pocu t’incumbensiò de multe cose; intra nell’allegressa de to padrun.

22 Se prezentòu poi anche quellu che u l’aveiva risevüu duì talenti e u l’ha ditu: Segnû, ti m’hæ dætu duì talenti; eccu che n’ho guadagnòu âtri duì.

23 U so padrun u g’ha ditu: va ben, servitû bun e fedele; perchè ti è stætu fedele ne u pocu t’incumbensiò de multe cose; intra nell’allegressa de to padrun.

24 Accustanduse poi anche quellu cu l’aveiva risevüu ün talentu u l’ha ditu: padrun, so che ti è ün ommu severu, che ti taggi u gran duve ti nun hæ seminòu, e ti raccheuggi duve ti nun hæ versòu; [ 102 ] 25 E avendu puia sun andætu, e ho ascuzu suttutæra u to talentu; eccu ti hae quellu che l'è to.

26 Ma u so padrun rispundendu u g’ha ditu: servitû cattivu e pôtrun, ti saveivi che mi taggiu u gran duve nun ho seminòu, e raccheuggiu duve nun ho versòu:

27 Ti duveivi dunque dâ u mæ dinâ a i banchieri, e riturnandu avieivu risevüu u mæ cun frütu.

28 Piggiæghe dunque u talentu, e dælu a quellu cu l’ha dexe talenti.

29 Perchè a chiunque ha ghe sâ dætu, e u sâ nell’abbundansa, ma a chi nun ha ghe sâ piggiòu anche quellu che ghe pâ d’aveì.

30 E cacciæ quellu servitû inütile ne ê tenebre de feua: là ghe sân centi e ruggiâ de denti.

31 E quandu vegnià u Figgiu dell’оmmu ne a so maestæ e cun lê tütti i angei, allùa u s’assetttià surva u tronu da so maestæ,

32 E tütte ê nasiuin se radüniàn davanti a lê, e u separià ün da l’âtru, cumme ün pastû u separa ê pegue da i cravetti;

33 E u mettià ê pegue â so drita, e i cravetti â sinistra.

34 Allùa u re u dià a quelli che sân â so drita: [ 103 ]vegnî, benedetti de mæ Puæ, pussedeì u regnu preparòu a vuì scin dâ fundasiun du mundu.

35 Perchè ho avüu famme, e m’eì dætu da mangiâ; ho avüu sæ, e m’eì dætu da beive; sun stætu ramingu, e m’eì dætu allogiu:

36 Nüu, e m’eì rivestìu; marottu, e m’eì vixitòu; ea in prexun, e seì vegnüi da mi.

37 Allùa i giüsti rispundiàn dixendu: Segnû, quandu t’emmu vistu che t’aveivi famme, e t’emmu dætu da mangiâ; che t’aveivi sæ, e t’ emmu dætu da beive?

38 E quandu t’emmu vistu ramingu, e t’emmu allogiòu, o nüu e t’emmu rivestìu?

39 O quandu t’ emmu vistu marottu o in prexun semmu vegnüi da ti?

40 E u re rispundendu u ghe dià: in veitæ ve diggu: quante votte l’eì fætu a ün de questi mæ fræ ciü piccin, l’eì fætu a mi.

41 Allùa u dià anche a quelli che sân â sinistra: andæ via da mi, maledetti, in tu feugu eternu cu l’è preparòu pe u diau e pe i so angei:

42 Perchè ho avüu famme, e nu m’eì dætu da mangiâ; ho avüu sæ, e nu m’eì dætu da beive ;

43 Ea ramingu, e nu m’eì allogiòu; nüu, e nu m’eì rivestìu; marottu e in prexun, e nu m’eì vixitòu. [ 104 ] 44 Allùa rispundiàn anche questi dixendu: Segnû, quandu mai t’emmu vistu affamòu, o che t’aveivi sæ, o ramingu, o nüu, o marottu, o in prexun e nu t’emmu ascistìu?

45 Allùa u ghe rispundià dixendu: in veitæ ve diggu: tütte ê votte che nun l’eì fætu a ün de questi ciü piccin, nu l’eì fætu mancu a mi.

46 E questi andiàn nell'eternu turmentu, e i giüsti ne a vitta eterna.

CAP. XXVI.

Е l’è successu che quandu Gesü u l’ha avüu terminòu tütti questi discursi u l’ha ditu a i so discepuli:

2 Vuì seì che da chì a duì giurni se fà Pasqua, e u Figgiu dell’ommu u sâ tradìu per ese missu in cruхе.

3 Allùa i prinsipi di sacerdoti e i ansien du populu se sun radünæ in tu curtile du prinsipe di sacerdoti cu se ciammava Caifa,

4 E han fætu cunseggiu de piggiâ Gesü cun ingannu e fâlu muî.

5 Ma dixeivan: nun in giurnu de sabbu, perchè nu succede per caxu sullevasiun ne u populu. [ 105 ] 6 E essendu Gesü in Betania in caza de Scimun u lebbruzu,

7 Se gh’è accustòu ünha donna ch’a l’aveiva ün vazu d’inguentu presiuzu, e a ghe l’ha versòu in scia testa cu l’ea a toa.

8 I discepuli, vistu questa cosa, se l’han avüu a mâ e han ditu: perchè raxun questa perdita?

9 Perchè questu inguentu u se sæ pusciüu vende cau e dâ i dinæ a i povei.

10 Ma Gesü savendu questu u g’ha ditu: perchè mulestæ questa donna? A l’ha fætu pü ünha opera bunha versu de mi.

11 Perchè eì sempre di poveì cun vuì, ma nun eì sempre mi.

12 Perchè mettendu questu inguentu in sciu mæ corpu, a l’ha fætu per seppellîme.

13 In veitæ ve diggu che in qualunque leugu sâ predicòu questu evangeliu per tuttu u mundu, se dià anche quellu che questa a l’ha fætu in so memoia.

14 Allùa ün di duzze cu se ciammava Giüdda Iscariote u se n’è andætu da i prinsipi di sacerdoti,

15 E u g’ha ditu: cose me vueì dâ, e mi ve u dô in tê muen. E g’han deliberòu trenta dinæ d’argentu.

16 E doppu d’allùa u sercava l’occaxun de tradîlu. [ 106 ] l7 E u primmu giurnu di azzimi i discepuli se sun accustæ а Gesü dixendughe: duve ti veu che te preparemmu per mangiâ a Pasqua?

18 E Gesü u l’ha ditu: andæ in sittæ da u tale e dîghe: u Meistru u dixe: u mæ tempu u l’è vixin; mi fassu a Pasqua in caza to cu i mæ discepuli.

19 E i discepuli han fætu cumme Gesü u g’aveiva cumandòu, e han appægiòu a Pasqua.

20 E quandu s’è fætu seia u l’ea a toa cu i so duzze discepuli.

21 E mentre lu mangiavan u l’ha ditu: in veitæ ve diggu che ün de vuiâtri u me tradià.

22 E multu disgüstæ: han cumensòu a dî a ün pe ün: sun foscia mi, Segnû?

23 E lê rispundendu u l’ha ditu: quellu cu mette cun mi a man in tu piattu, questu u me tradià.

24 Veamente u Figgiu dell’ommu u se ne va cumme l’è stætu scritu de lê; ma guai a quell’ommu per mezu du quæ sâ tradìu u Figgiu dell’ommu; l’ea ben megiu per lê se quell’ommu u nu fusse mai nasciüu.

25 E rispundendu Giüdda cu l’ha tradìu u l’ha ditu: Meistru, sun furse mi? U g’ha rispostu: ti l’hæ ditu.

26 E mentre lu mangiavan, Gesü u l’ha piggiòu u pan e u l’ha benedìu, u l’ha spessòu e u l’ha dætu a i [ 107 ] so discepuli, e u l’ha ditu: piggiæ e mangiæ; questu u l’è u mæ corpu.

27 E piggiandu u calise, u l’ha ringrasiòu, e u l’ha dætu a lu dixendu: beveì tütti de questu.

28 Perchè questu u l’è u mæ sangue du neuvu testamentu, cu sâ versòu per multi in remisciun di peccati.

29 E ve diggu che da chì in là nu beviò ciü de questu frütu da vigna, fin a quellu giurnu quandu u beviò neuvu cun vuiâtri ne u regnu de mæ Puæ.

30 E avendu ditu l’innu, sun sciurtii ne u munte Olivetu.

31 Allùa Gesü u g’ha ditu: vuiâtri tütti questa neutte avieì in mi occaxun de scandalu. Perchè l’è scritu: battiò u pastû, e ê pegue da mandra sân disperse.

32 Ma doppu che sô resciüscitòu v’andiò avanti in Galilea.

33 E Pietru rispundendu u g’ha ditu: ancun che tütti füssan per aveì occaxun de scandalu in ti, mi nu me scandalizziò mai.

34 Gesü u g’ha ditu: in veitæ te diggu che questa neutte primma che cante u gallu ti me neghiæ træ votte.

35 Pietru u g’ha ditu: quantunque duvesse muî cun ti nu te neghiò, e u mæximu han ditu tütti i discepuli.

36 Allùa Gesü u l’è vegnüu cun lu in t’ünha villa [ 108 ] ch’a se ciamma Getsemani, e u l’ha ditu a i so discepuli: assettæve chi finchè vadde là e preghe.

37 E piggiòu сun lê Pietru e i duì figgi de Zebedèu, u l’ha cumensòu a rattristâse e ese afflitu.

38 Allùa u g’ha ditu: a mæ anima a l’è afflita fin â morte: fermæve chì, e veggiæ cun mi.

39 E andætu un pô ciü in là, u s’è chinòu cu a faccia per tæra pregandu e dixendu: о mæ Puæ, se l’ è puscibile, questu calise cu s’alluntanhe da mi; ma peâtru, nun cumme veuggiu mi, ma cumme ti veu ti.

40 E u l’è vegnüu da i so discepuli, e u i a truvæ che durmivan, e u l'ha ditu a Pietru: cuscì nun eì pusciüu veggiâ ün’ùa cun mi?

41 Veggiæ e preghæ, che nun intræ ne a tentasiun; perchè u spiritu u l’è pruntu, ma a carne a l’è debule.

42 De neuvu pe a secunda votta u l’è andætu, e u l’ha pregòu dixendu: o mæ Puæ, se questu calise u nu peu passâ sensa che u beive, segge fætu a to vuentæ.

43 È vegnüu turna, e u i a truvæ che durmivan, perchè i so euggi ean aggravæ.

44 E avenduli lasciæ, u l’è andætu de neuvu, e u l’ha pregòu pe a tersa votta dixendu ê mæxime parolle.

45 Allùa u l’è vegnüu da i so discepuli e u g’ha ditu: [ 109 ]òua durmî e ripuzæve; eccu s’è avvixinòu l’ùa, e u Figgiu dell’ommu u sâ cunsegnòu a i peccatuì.

46 Stæ sciü, andemmu; eccu s’è avvixinòu chi me tradià.

47 Mentre u parlava ancun, eccu l’è arrivòu Giüdda, ün di duzze, e cun lê ünha gran türba cun spæ e bastuin, mandæ da i prinsipi di sacerdoti e da i ansien du populu.

48 E quellu cu l’ha tradìu u g’ha dætu ün segnale dixendu: quellu che baxiò u l’è lê; piggiælu.

49 E sübitu accustanduse a Gesü u l’ha ditu: te salüu, Meistru, e u l’ha baxòu.

50 E Gesüu g’ha ditu: amigu, percose ti è vegnüu? Allùa se sun accustæ, e han missu ê muen adossu a Gesü e l’han arrestòu.

51 E eccu ün de quelli che ean cun Gesü, stendendu a man u l’ha tiòu feua a spâ, e u l’ha culpìu ün servitû du prinsipe di sacerdoti, e u g’ha taggiòu ün’ueggia.

52 Allùa Gesü u g’ha ditu: metti a to spâ a so leugu, perchè tütti quelli che dân de man â spâ muiàn de sрâ.

53 Ti pensi furse che nu posse pregâ mæ Puæ, che sübitu u me mandieiva ciü de duzze legiuin d’angei?

54 Cumme dunque s’adempiàn e Scrittüe, perchè cuscì deve succede? [ 110 ] 55 In quellu mumentu Gesü u l’ha ditu a ê türbe: seì sciurtii cun spæ e cun bastuin cumme cuntru ün laddru per piggiâme: tütti i giurni ea assettòu vixin a vuiâtri insegnandu ne u tempiu, e nu m’eì piggiòu.

56 Ma tüttu questu u l’è successu, perchè s’adempissan e Scrittüe di prufeti. Allùa tütti i discepuli avendulu abbandunòu sun scappæ.

57 Ma quelli piggiandu Gesü l’han cundütu da Caifa prinsipe di sacerdoti, duve i Scribi e i ansien s’ean radünæ.

58 E Pietru u gh’andava appreuvu da luntan scin a u curtile du prinsipe di sacerdoti, e intròu dentru, u stava assettòu cun i servituì per vedde a fin.

59 E i prinsipi di sacerdoti e tüttu u cunseggiu sercavan testimunianse fâse cuntru Gesü per fâlu muî;

60 E nu n’han truvòu, essenduse prezentæ multi fâsi testimonii. Ma finalmente sun vegnüi duì testimonii fâsi,

61 E han ditu: questu chì u l’ha ditu: possu distrüe u tempiu de Diu e in treì giurni rifabbricâlu.

62 E allùa u prinsipe di sacerdoti alsanduse u g’ha ditu: ti nu rispundi ninte a quellu che questi depunhan cuntru de ti?

63 Ma Gesü u taxeiva. E u prinsipe di sacerdoti u [ 111 ]g’ha ditu: te scunzüu pe u Diu vivu che ti ne digghi se ti è u Cristu u figgiu de Diu.

64 Gesü u g’ha rispostu: ti l’hæ ditu. Ansi ve diggu che poi vedieì u Figgiu dell’ommu assettòu â drita da maestæ de Diu e vrgnî in sce nüvee du sê.

65 Allùa u prinsipe di sacerdoti u l’ha strassòu i so vestimenti dixendu: u l’ha giastemmòu; che bezeugnu emmu ciü nuiâtri de testimonii? eccu òua eì sentìu a giastemma;

66 Cose ve ne pâ? Ma quelli rispundendu han ditu: u l’è rèu de morte.

67 Allùa g’han spüòu in ta faccia, e g’han dætu di pügni, e âtri g’han dætu di shciaffi

68 Dixendu: Cristu, induvinha chi t’ha battüu?

69 Pietru poi u stava assettòu de feua i11 tu curtile, e se gh’è accustòu ünha serva dixendu: ti ei anche ti cun Gesü Galilèu.

70 Ma lê u l’ha negòu â prezensa de tütti dixendu: mi nu so quellu che ti dixi.

71 E mentre lê u sciurtiva dâ porta l’ha vistu ün âtra serva, e a l’ha ditu a quelli che ean lì: e questu ascì u l’ea cun Gesü Nazarenu.

72 E u l’ha turna negòu cun züamentu: nu cunusciu quest’ommu. [ 112 ] 73 E pocu doppu se ghe sun accustæ quelli che ean lì, е han ditu a Pietru: veamente anche ti ti è ün de quelli, perchè anche u to parlâ û dimustra.

74 Allùa u l’ha cumensòu a dise dê imprecasiuin e a züâ cu nun aveiva cunusciüu quell’ommu. E sübitu u gallu u l’ha cantòu.

75 E Pietru u s’è suvegnüu da parolla che Gesü u gh’aveiva ditu: primma che cante u gallu ti me neghiæ træ votte. E sciurtìu de feua u l’ha centu amaramente.

CAP. XXVII.

ESSENDUSE fætu giurnu, tütti i prinsipi di sacerdoti e i ansien du populu han tegnüu cunseggiu cuntru Gesü per fâlu muî.

2 E ligòu, l’han cundütu e l’han dætu in te muen de Punsiu Pilatu guvernòu.

3 Allùa Giüdda cu l’aveiva tradìu vedendu cu l’ea stætu cundannòu, pentìu u l’ha ripurtòu ê trenta munæe d’argentu a i prinsipi di sacerdoti e a i ansien

4 Dixendu: ho peccòu avendu tradìu u sangue innucente. Ma quelli g’han ditu: cose importa a nuì? Тi pensighe. [ 113 ] 5 E cacciæ quelle munæe d’argentu ne u tempiu u s’è retiòu, e andætu via u s’è impiccòu.

6 E i prinsipi di sacerdoti avendu piggiòu quelle munæe han ditu: nun è lesitu de mettile in tu tezoru, perchè sun prexu de sangue.

7 E fætu cunseggiu, de quelle han accattòu u campu d’ün de quelli che fan vazi de tæra pe a sepurtüa di fuestê.

8 Per questu quellu campu u se ciamma scin a giurnâ d’ancheu, Aceldama, cioè u campu du sangue.

9 Allùa s’è verificòu quellu che l’è stætu preditu da u prufeta Geremia cu dixe: e han risevüu i trenta dinæ d’argentu, prexu de quellu che han accattòu per prexu da i figgi d’Israele;

10 E i han dæti pe u campu d’ün fabbricante de vazi de tæra, cumme m’ha cummandòu u Segnû.

11 Е Gesü u l’è cumparsu davanti a u guvernòu, e u guvernòu u l’ha interrugòu dixendu: ti è ti u re di Giüddei? Gesü u g’ha ditu: ti u dixi.

12 E essendu accüzòu da i prinsipi di sacerdoti e da i ansien, u nun ha rispostu ninte.

13 Allùa Pilatu u g’ha ditu: ti nu senti quante testimunianse dixan cuntru de ti?

14 E u nu g’ha rispostu a nisciünha parolla, de moddu che u guvernòu u se mâveggiava feua de moddu. [ 114 ] 15 Òua u guvernòu ne u giurnu sulenne u l’ea solitu rilasciâ ün prexunê che avesse vusciüu u populu.

16 E allùa u l’aveiva ün prexunê famuzu ciammòu Barabba.

17 Dunque essendu lu radünæ, Pilatu u l’ha ditu: chi vueì che ve rilasce : Barabba, o Gesü ciammòu u Cristu?

18 Perchè u saveiva che per invidia ghe l’aveivan cunsegnòu.

19 E sedendu in tribünale, so muggê a g’ha mandòu a dî: nu te piggiâ da fà cun quellu giüstu, perchè ancheu ho suffertu multu in seunnu per lê.

20 Ma i prinsipi di sacerdoti e i ansien han persuazu u populu a dumandâ Barabba e fâ muî Gesü.

21 E u guvernòu rispundendu u g’ha ditu: chi di duì vueì che mette in libertæ? Ma quelli han ditu: Barabba.

22 Pilatu u g’ha ditu: cose fô dunque de Gesü ciammòu u Cristu?

23 Tütti han ditu: cu segge missu in cruxe. G’ ha ditu u guvernòu: che mâ u l’ha mai fætu? Ma quelli sempre ciü criavan dixendu: cu segge missu in cruxe.

24 E vedendu Pilatu cu nu fasseiva nisciün prufittu, ansi u rümù u diventava ciü grande, piggiâ dell’ægua, [ 115 ]u s’è lavòu ê muen davanti a u populu dixendu : mi sun innucente du sangue de questu giüstu; vui pensæghe.

25 E rispundendu tüttu u populu u l’ha ditu: u so sangue surva de nuì, e surva di nostri figgieu.

26 Allùa u g’ha rilasciòu Barabba, e u g’ha cunsegnòu Gesü flagellòu, perchè u füsse missu in cruxe.

27 Allùa i surdatti du guvernòu risevendu Gesü in tu pretoriu g’han radünòu inturnu tütta a squaddra,

28 E despüggiandulu g’han missu indossu ün mantu de scarlattu,

29 E intressâ ünha curunha de spinhe ghe l’han missa in scia testa, e ünha canna in ta so man drita. E cegandu u zenuggiu davanti a lê u bürlavan dixendu: te salüu, o re di Giüddei.

30 E spüandughe addossu han piggiòu a canna e ghe batteivan a testa.

31 E doppu d’aveilu bürlòu g’han levòu d’indossu u mantu, e Phan vestìu turna di so abiti, e l’han cundütu a crucifizze.

32 E in tu sciurtî han incuntròu ün ommu de Cirene per numme Scimun, e l’han sfursòu a purtâghe a cruxe.

33 E sun vegnüi ne u leugu ciammòu Golgota, che veu dî, leugu du Craniu. [ 116 ] 34 E g’han dætu da beive du vin cun l’arfê, e avendulu assazòu, u nu l’ha vusciüu beive.

35 E doppu che l’han avüu missu in cruxe, se sun spartii i so abiti, tiandu sciü â sorte: perchè s’adempisse quellu che l’è stætu ditu da u prufeta cu dixe: se sun spartii fra lu i mæ abiti, e han tiòu sciü ä sorte u mæ vestî.

36 Е standu assettæ ghe favan a guardia.

37 E g’han missu scritu surva a so testa u so delittu: questu u l’è Gesü re di Giüddei.

38 Allùa sun stæti missi in cruxe cun lê duì laddruin, ün â drita e l’âtru â sinistra.

39 E quelli che passavan u giastemavan scrullandu a testa

40 E dixendu: oh ti che ti distrüi u tempiu de Diu e ti u turni a fabbricâ in treì giurni, sarva ti mæximu. Se ti è u figgiu de Diu chinha zü dâ cruxe.

41 A u mæximu moddu anche i prinsipi di sacerdoti bürlandulu cu i Scribi e i ansien dixeivan:

42 U l’ha salvòu i âtri, e u nu peu salvâse lê mæximu: se u l’è u re d’Israele, òua cu chiuhe zü dâ cruхe e ghe credemmu:

43 U l’ha cunfidòu in Diu: cû libere òua s’u veu, perchè u l’ha ditu: mi sun u figgiu de Diu. [ 117 ] 44 А mæxima cosa ghe rimpruveravan i laddruin che ean missi in cruхe cun lê.

45 Ma dall’ùa sesta s’è fætu tenebre in sce tütta a tæra scin â nona ùa.

46 E circa l’ùa nona Gesü u l’ha criòu cun gran vuхe: Eli, Eli, lamma sabacthani? che veu dî: Diu miu, Diu miu, perchè ti m’hæ abbandunòu?

47 E quarcün de quelli che ean là prezenti sentìu questu, dixeivan: u ciamma Elia.

48 E sübitu ün de lu caminandu, piggiâ ünha spunza u l’ha inzüppâ in te l’axòu, e missa in simma d’ünha canna u ghe dava da beive.

49 I âtri poi dixeivan: lascia, vedemmu se Elia u vegne a liberâlu.

50 E Gesü criandu de neuvu cun gran vuxe, u l’è spiròu.

51 Е eccu a tendinha du tempiu a s’è strassâ in due parte d’in simma in fundu, e a tæra a l’ha tremòu, e ê prie se sun rutte,

52 E ê sepurtüe se sun aværte: e multi corpi de santi che aveivan durmìu sun resciüscitæ.

53 E sciurtindu da ê sepurtüe doppu a so resürresiun, sun vegnüi in sittæ, e sun cumpаrsi a multi.

54 Ma u sentüriun e quelli che ean cun lê fassendu [ 118 ]a guardia a Gesü, vistu u terremotu e ê cose che succedeivan, han avüu multa puia e dixeivan: veamente questu u l’ea Figgiu de Diu.

55 E gh’ean in luntanansa multe donne che aveivan seguitòu Gesü dâ Galilea e l’aveivan ascistìu:

56 Fra ê quæ gh’ea Maria Maddalena, e Maria muæ de Giacumu e de Giuseppe, e a muæ di figgi de Zebedèu.

57 E essenduse fætu seia, l’è vegnüu ün særtu ommu riccu d’Arimatea per numme Giuseppe, cu l’ea anche lê discepulu de Gesü.

58 Questu u l’è andætu da Pilatu, e u l’ha dimandòu u corpu de Gesü. Allùa Pilatu u l’ha dætu urdine cu ghe füsse dætu.

59 E Giuseppe, piggiòu u corpu, u l’ha ingügeitu in t’ün lenseu nettu.

60 E u l’ha missu in tu so monumentu neuvu cu l’aveiva scavòu ne u scheuggiu, e u l’ha arrübatòu ünha gran pria â bucca du monumentu, e u l’è andætu via.

61 E Maria Maddalena, e l’âtra Maria stavan là assettæ derimpettu a u sepulcru.

62 U giurnu doppu cu l’è quellu doppu a Parasceve, se sun radünæ da Pilatu i prinsipi di sacerdoti e i Farizei

63 Dixendu: Scignur, se semmu regurdæ che quellu [ 119 ]sedüttû u l’ha ditu quandu u l’ea ancun vivu: doppu trei giurni resciüscitiò.

64 Cumanda dunque che segge custudìu u sepulcru scin a u tersu giurnu, perchè per caxu nu vegnan i so discepuli a arobâlu e diggan a u populu: u l’è resciüscitòu dâ morte; e l'ürtimu ingannu u sâ pezu che u primmu.

65 Pilatu u g’ha ditu: eì a guardia, andæ, custudîlu cumme stimæ.

66 E quelli sun andæti, e han assegüòu u sepulcru sigillandu a pria, insemme a ê guardie.


CAP. XXVIII.

ESSENDU zà avansâ a neutte du sabbu, a u spuntâ du primmu giurnu da settimanha, Maria Maddalena e l’âtra Maria sun andæte a vedde u sepulcru.

2 E eccu l’è stætu ün gran terremotu ; perchè l’angëu du Segnû u l’è disceizu da u sê, e accustanduse u l’ha vurtòu a pria, e u ghe stava assettòu addossu.

3 A so faccia a l’ea cumme ün lampu, e u so vestimentu cumme a neive.

4 E per puia de lê ê guardie se sun spaventæ, e sun restæ cumme morte. [ 120 ] 5 Мa l’angëu du Segnû parlandu u l’ha ditu a ê donne: vuiâtre n’aggeì puia, perchè mi so che serchæ Gesü che u l’è stætu missu in cruxe.

6 U nun è chì; perchè u l’è resciüscitòu cumme u l’ha ditu. Vegnî, e amiæ u leugu duve l’è stætu missu u Segnû.

7 Е andæ sübitu, e dî a i so discepuli cu l’è resciüscitòu, e eccu u ve va avanti in Galilea; là u vedieì. Eccu mi v’ho prevegnüu.

8 E sübitu sun sciurtìe da u sepulcru cun puia e grande allegressa, caminandu a dâne neuva a i discepuli.

9 E eccu Gesü u gh’è andætu incuntru dixendu: ve salüu; e lu se sun accustæ, g’han abbrassòu i pê e l’han adoròu.

10 Allùa Gesü u g’ha ditu: n’aggeì puia, andæ, avvisæ i mæ fræ che vaddan in Galilea: là me vediàn.

11 Quelle essendu andæte via, quarcünha dê guardie l’è vegnüa in sittæ, e a l’ha raccuntòu a i prinsipi di sacerdoti tüttu quellu che ea successu.

12 E essenduse radünae cun i ansien e fætu cunseggiu, han dætu multi dinæ a i surdatti

13 Dixendu: dî, i so discepuli sun vegnüi de neutte, e l’han arobòu mentre durmivimu. [ 121 ] 14 E se questu u vegnià a ê uegge du guvernòu, nuì u persuadiemu, e ve mettiemu a u cuværtu.

15 E quelli piggiæ i dinæ, han fætu cumme gh'ea stætu insegnòu, e questa vuxe a s’è divulgâ fra i Giüddei scin â giurnâ d’ancheu.

16 Mai ünze discepuli sun andæti in Galilea ne u munte duve Gesü u gh’aveiva cumandòu.

17 E avendulu vistu, l’han adoròu; ma quarcün ha dübitòu.

18 E Gesü accustanduse u g’ha parlòu dixendu: m’è stætu dætu qualunque facultæ in sê e in tæra.

19 Andæ dunque, instruî tütti i populi, battezzanduli in numme du Puæ, du Figgiu, e du Spiritu santu:

20 Insegnandughe d’оsservâ tütte ê cose che v’ho cumandòu; e eccu che mi sun cun vuiâtri in tütti i giurni scin â fin du mundu.