Hikajat Asmara Sri Angga

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search


[ 563 ]

H I K A J A T

NGANGGO DANGDING BASA SOENDA BANTĔN PARAHIJANG, TJARIOS KAÄJAÄN DI KABOEPATEN LĔBAK SARĔNG SERANG, DIDJĔNĔNGKEUN

ASMARA SRI ANGGA.

__________

I.

1. Dangdanggoela anoe djadi kawit, njarioskeun tĕmpat oesoel-asal, damĕlan kandjĕng boepatos, noe djadi toenggoel pajoeng, pangaoeban sadaja abdi, ngĕrehing kota Serang, asmana noe mashoer, awit njĕpĕng padamĕlan, doegi kana ginandjar titel dipati, Raden Soetadiningrat.

2. Djisimabdi geus nampa pilahir, kadawoehan ngarang ijeu tĕmbang, nanging estoe maksa bae, lain koe sĕbab timoe, njarioskeun djeung mawi dangding, ari anoe ditilad basana malajoe, simabdi noe kĕdah njĕrat, ngaran nĕlah poen Hadji Moehamad Bakri, basa eukeur di Mekkah.

3. Titi mangsa keur dikarang dangding, tanggal lima Desember sasihna, poekoel tiloe dintĕn isnen, nja mangsa ijen tahoen, noe katĕlah tahoen masihi, hidjrah djĕng nabi Isa, sewoe dalapan ratoes, djeung salapan poeloeh doewa, doepi babad noe bade dikarang dangding, ijeu kawitannana.

4. Anoe mĕdal tina hate bersih, panĕnĕda ka sakoer noe matja, djeung ka noe ngadangoe bae, tjarita noe kasĕboet, sadajana samoegi-moegi, teu djadi doeka manah, koe margi geus tangtoe, saha2 oge mowal, panggih anoe kĕrsaeun ditjĕla diri, djeung njĕla ka andjeunna.

5. Tina eta koela aja pikir, keur moedjikeun tĕmpat oesoel[ 564 ] asal, rama ibu keur bareto, sarta kula nya kitu, usul-asal ka dunia lahir,galibing paribasa, jalma jalma urang gunung, ĕnya eta kiyeu pokna, usul-asal ngalahir bali ngajadi, nya di apdeling Lĕbak.

6. District Sajra nalika keur leutik, kula ngiring lampah ibu rama, pindah ka liyan afdeling, di dinya bĕbĕl matuh, ĕnya eta dayeuh Caringin, jĕng rama pilĕnggahna, Patih laju tuluy, pindah ka dayeuh Pandeglang, nyandak pangkat pilĕnggah jĕnĕng bupati, ari kula harita.

7. Kira umur dua wĕlas riris, malah bĕngga nyĕkĕl pagaweyan, hanteu pisan-pisan poho, ka lahiran karuhun, masih oge tiyasa nilik, ka tilas ka lahiran, jeung pĕrsanak tĕpung, ingĕt basa keur mangsana, tahun opat puluh lima hĕngga nĕpi, ka opat puluh salapan.

8. Kota Lĕbak kala eta ngalih, ngababakan damĕl kota anjar, ti Lĕbak ngaralih kabeh, ka dajeuh. Waroeng-goenoeng, sadajana para prijai, kantĕnan toewan2, mangsa eta langkoeng, loetjoe djeung leuweung2na, katendjona masih araloes teh teuing, tidinja deui pindah.

9. Damĕl kota ngababakan deui, dajeuh eta harita ditilar, dawoehan kandjĕng Goepĕrmen, ngalih ka Rangkasbitoeng, pirang2 tahoen teu nilik, ka tĕmpat kalahiran, marga rea oedoer, tina tambah2 pangkat, beuki tambah tanggoengan noe djadi wadjib, didjalankeun koe koela.

10. Dina mangsa keur tahoen masihi, toedjoeh poeloeh gĕnĕp pangkat koela, djĕnĕng boepati afdeleng, Pandeglang hidji waktoe, kenging titah djalan ngoemisi, tanah noe sĕboet erfpach, di sahidji goenoeng, di ngaranan Goenoeng Poentang, district Sadjra noe didinja mĕlak kopi, toewan Van Delden teja.

11. Njoehoen tambah arek moeka deui, tanah noe ditĕda rek diboeka, goenoeng Endoet ngarannateh, koela nja soenggoeh-soenggoeh, ngadjoengdjoengkeun timbalan goesti, sapĕrkara mistina, kadoewana woewoeh, tambah sĕnang soeka boengah, bade nilik ka oeroet bali ngadjadi, tidinja koela mijang. [ 565 ]12. Sarĕng toewan controleur Willem Linn, ari dongkap ka Rangkasbitoeng kota, hanteu ladjoe mondok bae, isoekna karek toeloej, kapeutingan nja mondok deui, di kawadanan Sadjra, isoek karek ladjoe, ngadjoegdjoeg ka Goenoeng Poentang, ngandjrĕk deui di toewan Van Delden meuting, doewa wĕngi lilana.

13. Boemi toewan sakalangkoeng asri, rea-rea pikeun kasĕnangan, imah papan siga tembok, moetoeh pisan araloes, malah sami djeung di Batawi, saĕnggeusna mariksa, ngaran goenoeng Endoet, balik moelang kapeutingan, dina oeroet nja ĕnggon balingadjadi, ingĕt djaman keur boedak.

II

14. Kasmaran pabaoer sĕdih, sadjĕroning pipikiran, nalangsa djaman bareto, oeroet koela ngalih alam, kalahiran didinja, toempah darah kandjĕng iboe, kasondong deui harita.

15. Basa ngalih ka Tjaringin, sĕpoeh pangkat djadi dĕmang, ajeuna ngaranna sedjen, kaganti ngaran wĕdana, sĕpoeh ti pangkat eta, ngalh ka Tjatingin moendjoek, njandak pangkat kapatihan.

16. Nja pandjang ana digoerit, isoekna tidinja angkat, sarĕng toewan kontroleur, ka kota apdeling Lĕbak, teu toeloej powe eta, nja mondok di Rangkasbitoeng, isoek karek balik moelang.

17. Kala eta noe kapanggih, koe koela di dajeuh Lĕbak, teu atjan diatoer sae, malah aloen-aloen kota, eurih noe mantak bala, djeung, djarĕblog rea loempoer, di djalan poetĕran kota.

18. Malah kaso djararadi, leuweung rea noe raroesak, tĕgal angar mereketet, paroetih kĕmbang eurihna, leuweung taja rasmina, lĕmboer paboeliksak koesoet, rea tanah angar bĕra.

19. Mantak djadi sĕdih ati, hamba-hamba oerang desa, kolot boedak pada bongoh, achirna keur dina boelan, Oktober tanggal lima, sarewoe dalapan ratoes, djeung toedjoeh poeloeh dalapan. [ 566 ]20. Koela dikĕrsakeun ngiring, kandjĕng toewan Rĕsident Metman, ka kidoel kĕdah miderek, sĕpeksi afdeeling Lĕbak, angkat ti Pandeglang, wantji djam poekoel sapoeloeh, mondok di kaboepatian.

21. Didinja teh doewa peuting, isoek tanggal toedjoeh angkat, ngiring kandjĕng toewan Rĕsident, djeung toewan Assistent pisan, sarĕng kandjĕng dalĕmna, Toemenggoeng Soeta angoen-angoen, dongkap ka goenoeng Kantjana.

22. Didinja mondok sawĕngi, nganggo imah kawadanan, sarĕng djalan-djalan oge, harita ka goenoeng Dadap, ka boemi toewan tanah. [ 567 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/590 [ 568 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/591 [ 569 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/592 [ 570 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/593 [ 571 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/594 [ 572 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/595 [ 573 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/596 [ 574 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/597 [ 575 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/598 [ 576 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/599 [ 577 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/600 [ 578 ] rikna, kari ingkak-ingkak bae, eureun tjeurik eurih-eurihan ngaranna.

145. Koe indoengna dilahoen diais toeloej, malah ditĕmbangan, bari djeung digeong-geong, boedak sĕnang reup hees dina aisan.

X.

146. Doerma dongkop poetjoeng ajeuna ditilar, eta si boedak tadi, noe malarat badan, arina geus tjageur mah, radangg moesna tjatjing leungit, koemaha rasana, saha noe ngeunah pikir.

147. Badan lintoeh panjakitna moesna ilang, tinggal sĕnang nja diri, sĕnang pipikiran, nja boektina ajeuna, djalma awewe lalaki, pĕriboemi poetra, dina ijeu apdeeling.

148. Kolot boedak awewe lalaki sĕnang, imah boeroewan rĕsik, mahmoer pare bejas, malah ka Pandeglang, saban sĕnen saban chĕmis, ngabroel noe dagang, bejas baratus kampil.

149. Pilĕmboeran rame sarta araloesna, djeung rame dagang tani, koe bidjaksanana, noe agoenng kota Lĕbak, tapi tadina noe leutik, rasana soesah, migawe sĕdih pikir.

150. Oeroet soesah ripoeh ajeuna geus poenah, soesah anoe kaboeri, diparentah poewas, malarat karasana, ajeuna moeling-moeling, tinggal sĕnangna, sakabeh para-abdi.

151. Sapi bĕngong barina djeung kĕtjap-kĕtjap, djiga neureujan tjai, kawas baranghakan, toeloej deui ditanja, naon maneh njaho sapi, oesoel-asalna, kandjeng pamasa nagri.

152. Basa eukeur rek njijeun kasadjahtraän, di saloewar afdeeling, sapi pioendjoekna, noen soemoehoen doeka, sim abdi teu pisan ngarti, asal moelana, nanging jen kandjeng mambrih.

153. Katrangan soemangga angkat laksana, djalan-djalan ngoeriling, neangan pasĕpah, tidinja koela mijang, noeroet pitoedoehna Sapi, neangan pasĕpah, hanteu lila kapanggih.

154. Anoe kira-kira aja kanjahona, barang koela papanggih, awit koela nanja, naon pasĕpoeh bisa, ngabedjaän anoe tasdik, asal-asalna, bĕndara ijeu nagri. [ 579 ]155. Ngadjalankeun saniskara kahadejan, dina ijeu apdeeling sebab ĕnggeus njata, tĕrang samata-mata, oepama migawe toelis, njijeunan kitab, sababaraha djilid.

156. Awitna teh eta noelis kitab-kitab, ngan make hoeroef hidji, sĕbab geus karoehan, eukeur dina hĕbĕlna, ti sapoeloeh tahoen leuwih, anoe berdjalan, tambah bĕrtambah deui.

157. Tapi dina sadjĕroning opat lima, tahoen ka ijeu nĕpi, tambah karahardjan, djeung tambah kaaloesan, sadjĕro ijeu apdeeling, lipĕt-balipĕtan, pok mangsoelan kijai.

158. Noen soemoehoen kaoela awon oendjoekan, pangoening noe sapanggih, ti asal moelana, kantĕnan parantos aja, katawis jen diraradjin, apdeeling Lĕbak, nanging teu atjan djadi.

159. Karek nĕmbe aja oge sawatara, malah kalima district, aja sakitoe pisan, karek sakadar chadjat, atjan radjin dirĕrĕsik, noe mangka sĕnang, lambangsari kadangding.

XI.

160. Poepoeh Lambang noe kasĕrat, tiba-tiba saĕnggeus dongkap, kandjĕng asisten ajeuna, toewan Van der Ven djĕnĕngna, ari kandjĕng boepatina dalĕm Suria Nata Ningrat, oenggal tahoen tambah-tambah, rahardja apdeling Lĕbak.

161. Nanging abdi teu tiasa, mioendjoek hiji-hijina, namoeng manawi manawa, tina sĕbab bidjaksana, noe agoeng sadoewana, boektina kijeu djadina, koemaha noe parantosan, kaoeningan pandjĕnĕngan.

162. Ti dinja koela mangsoelan, heh pasĕpoeh ari éta pasal kabidjaksanaän, geus koedoe ka sadajana, jén lahir di alam doenia, paribasa noe bĕrakal, bĕrboedi ingĕtan limpad, djoemlahna opat perkara.

163. Anoe nĕrangkeun boektina, ijeu koela ngabedjaän:

A. mikir dina hatena,
B. ngadoega koe pangarsa,
[ 580 ]c. awas mata kapala,

d. ngintip ku dédéngéan, naon anu kauninga, tangtu wujud di ahirna.

164. Atas kanyataanana, ieu pasepuh teu tiasa, maké nu sakitu éta, kumaha pasebuh bisa, nyebutkeun di alam dunia, angiu sakuliah jagat, ayeuna kula carita, kieu ti asal mulana.

165. Nu jadi pameunang kula, geus tumanya ka sadaya, ka jalma nu ngalampahan, kana nu opat perkara, ieu pasepuh enya suka, nyaho kateranganana, ieu sahiji-sahijina, nu miunjuk ka kaula.

166. Hiji abdi nu geus nyaba, datang, ka ieu nagara, geus nyarita keur mangsana, basa tahun nu kaluwang, dalapan puluh dalapan, keur mula-mula kaasta, ieu di afdeeling Lebak, kangjeng asisten ayeuna.

167. Ngadéngé omong di luar, kangjeng bupati ayeuna, ka kangjeng tuan unjukan, kaayaan imah-imah, di ieu afdeling Lebak, hanteu aya antarana, hiji-hiji jeung lianna, rapet tepung susuhunan.

168. Ngan saeutik palataran di tukang jeung di buruan, najan kangjeng diparéntah, supayana pakarangan, bararesih saheubeulna, mo hasil bisa jadina, sebab migawéna susah, asring jén timu katrangan.

169. Nu kudu meunang hukuman, hanteu timu katrangan, saha anu kudu salah, sebab teu aya watesnya hiji-hiji anu boga, anu kudu ngaresikan, kokotoran pakarangan, da teu aya wates cirina.

170. tina éta asring pisan, kajadian bumi putra, meunang susah panggih bahla, kayaning tahun kaluang, keur dalapan puluh déa, nepi ka tahun hareupna, kabéh sasalad muriang, panas tiris sanget pisan.

171. Babari pisan nularan, ka nu réa reujeung kebat sakabehna jalma-jalma, dina éta hiji désa, keuna ku panyakit panas, tandana dék jalma réa, dina lembur Selapadjan, distrik Rangkasbetung pisan.

172. Cacah jiwana muriang, paraéh kabéh teu aya, [ 581 ]tina panyakit sasalad, jeung di lian-lian désa, masing-masing kajadian, kabarna afdéling Lebak, leuwih kurang nu kabilang, sabelas réwu réana.

173. Sarta kajaba ti dinya, méh baé rék saheubeulna, kajadian lamun aya, hiji imah kahuruan, méakkeun saluar désa, tina sebab baléngkétna, susah metakeun tulungan, temah sumpes sadayana.

174. Saparantos kangjeng tuan, ngadangukeun piunjukna, sakumaha pihaturna, kangjeng bupati harita, najan langkung percanten, tapi tina bijaksana, acan ngajalankeun titah, héngga dimana heulaan.

175. Malah satahun heubeulna, marios jeung ningal-ningal ikumaha hal kaayaan, di tanah afdéling Lebak, niténan ku anjeun pisan, tahun dalapan puluh dalapan, kula meunang béja terang, dina hiji pakumpulan.

176. Berhimpunan sadayana, singgetna enggeus mupakat, peryogi dimimitian, diurus upama aya, hiji lembur kahuruan, kudu diatur sampurna, cara di tanah Priyangan, alus mani katénjona. [ 582 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/605 [ 583 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/606 [ 584 ]200. Halna kapungkur geus bukti, kasusahan bumi putra, nyaéta basa baréto di afdéling Pandéglang, ogé di tahun éta sarébu dalapan ratus, dalapan puluh langkungna.

201. Awéwé reujeung lalaki, keuna panyakit sasalad, kira-kira nu paraéh, leuwih atawana kurang, basa kala harita, tilu puluh genep réwu, ngan aya nu tilu désa.

202. Di gunung tanah miring hanteu beunang diimahan, padeudeukeut rapet ngantét, salamet tina sasalad, ngan aya hiji dua, pribumi di éta lembur, paéh keur mangsa harita.

203. Saenggeusna rérés panyakit, geus leungit hama sasalad, tuluy diunjukkeun baé, repot ka bandara kula, nyuhunkeun kamurahan, kapala désa nu tilu, dipaparin hiji séwang.

204. Nyuhun digaleuhkeun munding, pikeun jadi pertandaan, ati-ati reujeung titén, ngurus ka batur-baturna, jeung di afdéling Sérang, kajadian tilu lembur, tumpes réngsé kahuruan. [ 585 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/608 [ 586 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/609 [ 587 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/610 [ 588 ]Page:Tijdschrift voor Indische Taal- Land- en Volkenkunde, XXXVII.pdf/611 [ 589 ]aja, kabĕrkatan nadjan noe asalna mampoeh, djadi kabawa malarat, lain satjara kiwari.

240. Pindah ka afdeeling Lĕbak, naek toeroen pangkat ti asal tadi, atawa djaba ti kitoe, ladjĕng bae katingal, boengah-boengah djeung sĕnang hatena timboel, sĕbab nendjokeun noe poelang, mawa barang mawa doewit.

241. Atawana mawa pangkat, tina eta panggih djaman kiwari, kadjajan timoe kitoe, sarĕng djeung sadjatina, hate koela kagĕndam djadi mitoeroet, boengah djeung soeka pirĕna, sĕbab oesoel-asal tadi.

242. Oesoel-asal sĕpoeh koela di apdeling Lĕbak bale ngadjadi, naon deui koela poegoeh, kalahiran didinja, di apdeling Lĕbak toempa darah iboe, djeungna deui mowal salah, noe mampoeh reudjeung noe miskin.

243. Di ijeu apdeling Lĕbak, sanak koela atawana famili, ngan tina deukeut djeung djaoeh, dina kapĕrnahan, hanteu sĕpi hidji-hidji district tangtoe, dina lima kawĕdanan, koedoe aja salah hidji.

244. Pasĕpoeh geus njaho inja, pok mangsoelan pasĕpoeh bari seuri, atoeh bĕnĕr atoe poegoeh, kaoela tĕrang pisan, pandjĕnĕngan estoe asal Bantĕn kidoel, nja matja lalhamdoelillah, moedji ka Raboelalamin.


T A M A T.