Capi, Copari! cheste sì che è grande

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
Capi, Copari! cheste sì che è grande  (1828) 
by Ermes di Colloredo
Poesie scelte edite ed inedite in dialetto friulano

Ad un suo amico.

CANZONE

CAPI, Copari! cheste sì che è grande:
Sintìt, se 'o sòi vignut mat di lëà:
Al mì è saltat umor' di pöetà,
E di fa viars insume d' ogni bande.

E pur jò cognoss clar, che cui cu ul dì,
Che il chiantà si confasi cu la muart,
Pò anchie ben dì, nè i vignarà dat tuart,
Che il ridi si confàsi cul väì.

La pöesie, che è simpri sûr di amor,
Usade in ta 'l bombas e in ta 'l solaz,
Pensait vo, se vorà mai chest impaz,
Di sta simpri cul nas sul cagador.

Lis Musis che in Parnass bordelizant
Van come il muss di mai fasind Chiavalis,
E no voran vignì fuur des sos stalis
A sintì lu puzzor di chèst miò chiant.

Cùris, servìzïai, e buliltins
, Pastis di vissicanz, botis di fuuc,
Dongie missar Apolo non han luuc,
Nè mai si cordaran cui vïolins.

Se di chiantà donchie no puess, la part
Sostentà no conven e no pàr bon;
Lassarai sta, che no sòì tant minchion,
Di sta ustinat e dà panade a un muart.

Jò vajarai donchie, Copari chiar;
Väìt anchie vo, che ben podès väì,
Väit pur tas, jò us al torni a dì,
Che dopo il dolz al è vignut l'amar.

Lu mond al è distrut a man a man,
E al è in ogni part zà diformat,
E sìn pur trop riduz a di une etat,
Che il zituss puarte di Pandor in man.

La uere, da l'imperi cul Turcat
Mi fàs cun gran rason un mont pensà,
E se des voltis no la lassas sta,
E mi faress alfin deventà mat.

Lu vedè cussì ardit un sol lëon,
Rote la grene, e insanganat il chiaf,
No voltà fazze mai, ma di ver braf,
Ressisti in quintri a plui di un milïon.

Jò mi sgrisùli dut da chiaf a pìs,
Jò il viod e stenti a crèdilu par ver,
Che in ta 'l combati lui sei cussì fier,
Che al pàr un giat zujant cu lis surìs.

La uere, che dai Ress e' fo chiatade
Sol par jevà tante canaje al mont,
Se lìn däur a tignì ben il cont
Nus tajarà duquang come brüade.

..........................................
..........................................
..........................................
..........................................

Lu mond ven ogni dì pluì maladet,
E in pid cul timp di là quistand cerviel,
Fàs a la piès, e no l'impense un pêl,
Come se al foss un frut senze intelet.

La perfidie e rivade al plui no puess,
La caritat in lui non ha plui luuc,
J' ordenaris pechiaz e' si han par zuuc;
Poc plui si stime il mangià chiar o pess

Uceluz, culumbins faz cu l' agreste
Jere stimat un past di gardenal;
Ma cumò al non è piez di basöal,
Cu no ueli mangià di ste mignestre.

E un piez che jò us cognoss tas par giaton,
Tignut d' inzen sutil fin di fantat;
Mi dis sot vòs: e no sta a fa lu mat,
Che alfin ti avrà tochiat qualchi bocon.

Rispuind, che no sòi stat tan gof di man,
Cun vo jò o mi squind, o chiar dotor;
Varès cerchiat anch' vo d' ogni savor;
Che al baste dì che ses stat zarlatan.

Ma ma zà che avès tochiat là che mi dûl,
Us zuri in fede me di galanton,
Cul mal l' etat mi ha fat! alfin tas bon,
Che l'om fàs finalmentri ce che al vùl.

Ma lassìnle pur là; jò torni al fil,
E al mond che in ta 'l bultric al ha il lancuur;
Passat l' è il timp che ognun mostrave il cuur;
Ma cu l' assinz si ha messedat il mil.

Oh puare antighitat! quant mi rincress,
Che plui no sei lu timp, che un sol stival
Ben servive a dut quant il visinal,
E chè l' un l' altri s' imprestave il uess.

Cumò in dut il timp de nestre vite
La vere squele è sol lu malignà,
E al prossim nome il fross stìn a chialà,
E dut ce che al compagn hol in te cite.

Ognun a plui podè vul fà lu braf
Cul là tajand a chest e a chel zupons,
E no si aquàrzin mai ju puars minchions,
Che in te' lûs plui di ogn'altri han lu so traf.

L' invidie plui che mai in ogni lùc.
D' altri che dal mal d' altris no si giold;
Se qualchi püar om fàs qualchi sold,
A plui di quatri i ven il mal mazzuc.

In Zampis, in Pläìn e par duquant
Jere qualchi vilan tant bon paron;
Sul desc jere il persut e dal vin bon,
Dutis lis fiestis si steve balant.

Cumò in tes giambis han la code strete;
Sruculanju duquang in t' un sacuz,
Stèntin a saltà fuur quatri bezzuz
Par bevi la domenie la bozzete.

E par no m'in lassà schiampà une biele,
No ocor che il püar om fasi lu braf,
Parcè che ogni tantìn che al alzi il chiaf
Lu zintilom j' è aduess cu la mazzuele.

Oh miserie fatal di no' mortai!
Che väìnd e sberland vlgnìn e' lûs;
Nè cussì prest ha scomenzat il fûs
Cloto a filà, che sìn dug p1ens di mai.

Apene sin nassuz, che sin presons,
Apene si movin, che sìn lëaz,
Ju vers solaz e lis felicitaz
Interomp il rigor dai Satrapons,

Lu cors de nestre vite al è un bref sium
Plui prest di ogni tarlup al passe vie,
E' jè une barchie che no fàs mai sie,
E in miez dai vinz ardind jè une gran lum.

Ogni arbossat plui trist, e' jè pur vere,
Di avril rinzoveniss dal ciart ogn' an;
Ma in chest nestri infeliz bref cors uman
Si giold une sol volte Primevere.

Oh quang rancors, oh quantis lis passions
Oh quang son ju travais, quantis lis muarz !
La vite umane è un mar cu non ha puarz,
Nè mai sta senze vinz e senze tons.

Lu cervelat da l'om l'è simpri in mot,
In ajar fàs chischièi sere e doman,
Al strussie, al sude par vanzassi un pan,
Non ha un ore di ben nè dì nè gnot.

Al treme di päure, e simpri lest.
Al sta cun gran timor simpri in avis
Cu no i manchi la tiare sot i pis,
Nè al viod che al mond no sìn, se no ad imprest.

Temerari, arogant cun bref compass
Pretìnd di misurà la tiare e il cil,
E di savè quant è di Batro a Til,
E discori Epicicli e Paralass.

Ben spess par prevedè il ben e il mal
In cil al tèn ju voi fiss scocolaz,
E quand che al crod di vè felicitaz,
Misar! si romp il chiaf in t' un fossal,

Al no sa se al sei vif, o se al sei muart;
Sferis, misuris, riis e canochiai,
No' puèdin prevedè ju nestris mai,
Che no sàn ce cu sei nè dret nè stuart.

An d' è, che i agns intìrs cun un soflet
Stan simpri dongie il fuuc a distilà,
E quand che l' aur crèdin di ciart chiatà,
E' chiàtin robe cu no val un pêt.

Cun cerclis, cun temès e cun curdelis,
Cun laz di forchie e cun mil altris miez,
Pretind ognun savè fa dai strïez;
Sintìt se vès sintut mai di plui bielis.

Cun gran prudenze in ver, cun gran rason
Quatri ospedai al mond e' fòrin faz,
Sol par uarì cheste sorte di maz,
Cu la robe dal mestri di Neron.

L' ultin fo fat par chei che plens di fun,
Ma muarz in pis di fan e dug strazzaz,
No favèlin se no di antighitaz,
E pretìndin vignì di Lïonbrun.

Capi! mo a l' oress vè ben altri in cul
Se chest gran om tornass in cheste etat;
Capi! al si vedaress tas intrigat,
Che l'ultin no faress pa 'l so Frïul.

La robe al dì di uè jè il Giò da l' on;
Ad altri no si pense e no si chiale,
Nè si aquarzin che chest è un zuuc di bale,
Che uè l' ha in man Francesc, doman Simon.

E pur ce no si dìs ce no si fàs ?
Si crod eternamentri di sta al mont,
Di nissun' altre chiosse si ten cont,
Nè si sta un' ore benedete in pas.

Cun pochie caritat, manco coscienze
Ognun cumò vul fa lo merchiedant,
Al pizzighe un pocut anch' dal furfant;
Ven dat dal mond a dug buine licenze.

L' usure jè in gran stime cà di no',
An d' è, che senze meti il chiapiel ross,
Par fa assai bez, no stimaran un fross,
Di scomenzà dal trente in non di Giò.

Lu tosà l' agnelut cun discrezion
Jere stimat mistìir di gran cerviel;
Cumò a sbranàlu no si pense un pel;
Cridi pur sin al cil il püar on.

Ognun in conclusion si met e' fuart,
E par fa robe al dopre man e pid;
Ma in tant che di chesg maz il cil s' al rid,
Ven la comedie a disgropà, la muart.

Ma volèso plui stramb, plui prif di ment?
Pretìnd anch' dopo muart jessi paron,
E sol par meti il mond in confusion,
Ha chiatat l'invenzion dal testament.

............................................
............................................
............................................
............................................

Jò no la puess tasè, che mi pàr dure,
Sol par zupà lu sanc dal püar on,
Senze vedè se al ha tuart o reson
L'avocat e il notar fasin congiure.

Jò faveli cun vo, ma no di vo,
Che vo ses ben dotor, ma no avocat,
Vo ses un gran cerviel, un leterat
Tra i majors che mai sein staz cà di no'.

Podès sta sald a ognun cu sei d' inzen,
Vo ses in dut non sol infarinat,
Ma in dutis lis scïenzis ben fondat,
E sore il dut vo ses un om da ben.

Lu miedi è un traditor, boje cuviart;
Che quand che par sïur il puar malat
Al dìs di dalu fra poc liberat,
Ben spess in chiase i fàs vignì la muart.

An d' è cu no cognoss nè unzint nè jarbe,
E pretìnd di uari qual si sei mal,
E chiaminand cun pass pontifical,
Stìmin che il medëà al stei te' barbe.

Ma cu cheste concori a medëà
Pensi e ripensi, alfin no sai parcè,
Che puedi jessi buine, se non jè
Di netassi il martin dopo il cagà.

................................................
................................................
................................................
................................................

Lis sentinelis, rondis, lu squadron
Lis pichis, lu tambur e lu moscbet,
Lis minis, lu canon e il mortalet
Ven stimat un mistir di bon minchion.

Oh ! quant, oh ! quant diviarse da sè stesse
Si viod, ohime! se dai siei biei princìpis
Incontrà pa' l' onor ju precipìzis
Fo dai bogn viei stimat tant che une vesse.

Lu sa la Fiandre cu la basse Olande,
Lu Svedès, lu Todesc pur trop lu sàn,
Che vidut a plovè dal bon Furlan
Han lu sanc glorïos par ogni bande.

Deh ! raviòditi omai, su al gran acquist,
Su su, si eclissi omai l' arme Otomane
A l' arme, a l' arme a plui podè ti clame
La patrie, l' onor to, l' onor di Crist.

Ma zà che lu tignì la spade in man
Poc plui si use, e poc al ven stimat;
Mo almanco si vedess in cheste etat
Un Màntiche, un Otelio, un' Decïan.

Son dos etaz cu ten la lanze in reste
La chiase Caime inver cun gran valor
Ma prest al finirà anch' chest onor,
E dopo chest no' vìn finìt la fieste.

Jò sai, che plui di quatri biei umors
A plui podè e' tignaran cridat:
Ce diaul ustu cu sei plui biel merchiat,
Che al dì di uè di conz e di dotors ?

Jò faveli cun cui cu lia sal in zuche
Cu sàn che il dotorà, rio fàs dotors;
Cui cu ha nas sa distingui dug ju odors,
Cognossi i vers chiavei vie de piruche.

Jò no nomini Pauli over Michel,
An d' è ehe cun gran fum si tìgnjn su,
E discòrin de Chine e dal Perù,
Nè han vidut il Cormor fuur dì Pusquel

No' voress dotoraz, ma dotors vers
Umin di potè sta in taule tonde,
Cerviei di une gran scienze alte, profonde,
Come che avìn il cavalìr di Pers.

Dìsi pur lu malign dut ce che al ul
Che si slambri l' invidie il pet e il cuur.
Che dèi a plui podè dal chiaf ta 'l mûr,
Che lui è lu soreli dal Frïul,

Ma sintìmi di grazie; in grazie us prei,
Lassait a chiase un poc ju fantulins,
E fait doi pass fin là dai siors Tunins,
Riverìt a miò non chei doi gran viei.

Lor doi son lis coloniis dal päìs,
Lu f1or, l'estrat de gran cavalarìe;
Jò lu dìs clar, e non è frenesìe,
Lor doi son ju Catons dai nestris dìs.

E vo ce staiso, a fa senze chiantà,
Avind in pöetà salde la vene ?
Su po vie, dait di man e' uestre pene,
E ritiràisi un poc sin a Freelà.

Oh ! quante dolce invidie, che jò us hai
Di no podè sta un mes lassù cun vo,
E fa dai chianz a plui podè fra no',
Fasind te' jarbe tombulis chest maj.

Sinti lu rusignuul e la cisìle,
La favite, lu scriz e il re-pipin,
Lu lujar, lu franzèl e il gardelin,
Là dut il dì chiantand par dut la vile.

Crèdimal, che altri al mond no' vìn di bon,
Che 'sta plui che si pò fuur dai rumors;
Lis grandezziz, la robe e dug ju onors
Son la crôs, lu flagel dal misar on.

Oh !quant gust l'è il gioldè un poc di ortuz,
Avè une vachiuzze e quatri pioris,
Mangià quatri chistìnis sot lis boris,
Un raf, un rati sol cun un miluz,

Altri' cu avè pernìs simpri e fasan,
Ostrighis, granciporos, sturïon,
Stufassi dal vidiel e dal chiapon,
Nè mai savè di cè savor cu è il pan.

E chest è chel cu fàs vignì la fiere,
La smilze, lu catàr, l' idropisìe,
E ogni sorte alfin di malatìe,
La gote, la renele e il mal di piere.

Al stente, al strussie, al sude il puar vilan,
L' Unviar, la Primevere e 'dut l' Istat,
Al ven la sere a chiase squanquassat,
Ma al è san, come un pess in ta 'l doman.

L' è püar sì, ma ogni dì jò impari,
Che al è assai bonat e assai sincer,
Che al è om senze gasi, e a dì lu ver,
Al saress om daben se al no foss lari.

Al va a la buine simpri, al non ha fêl,
Al no, va mai cerchiand divïars savors,
In lui no regnin mai diviars amors,
Ma al mangie la brusàdule cul pêl.
.........................................
.........................................
.........................................
.........................................

Apolo in vile sta simpri chiantand,
In vile sta Diane cu i siei chians,
Amor sta vulintìr fra ju vilans,
E Giove in vile in bò va vie saltand.

Jò us fevèli clar, e us e' dìs nete,
Chel poc, cu manchie di sta in chest mondaz
Jò uei paràlu vie senze vè impaz,
Uei ciart finìlu a sante Margiarete.

Lassù cun poc disturb e pochie spese
L' è simpri il colombin e lu chiapon
Gioldind simpri lu vin fuur dal chialcon,
Senze sta a fa pe' setemane mese,

Un vistìt sol al fàs par plui di un an,
Al è simpri a la mode, e simpri al si use;
Chistìnis e piruz son a rifuse;
Nè mai manchiarà ciart un bez di pan.

E se il cas puartarà che 'o sei malat,
Midisine no uei, nè servizial;
Uei dà une gran tirade di bocal,
Che al stei pur tant che al ul il chiaf lëat

Vadi la speziarìe dute in malore;
Sirops, aghis, cordiai e confezions,
Pìrulis, pitarez, cassie in bocons,
L'è chel cu fàs muri denant da l'ore.

E quand che fuur di cheste aspre preson
L'anime sarà lade al Crëator,
Cun une chiandeluzze e un monsignor
Bastarà dal segrat un sol chianton.

Lis torzis, chiandeloz in quantitat,
Lis archis, catafalcs e lu goton
Son la major pazzìe cu fasi l' on,
E son l' ecess di ogni bestialitat.

Cheste moralitàt, che a vo us mande
La strambe Muse, vo no disdegnat,
Scusaile, che non ha mai plui chiantat,
E atribüìlu a confidenze grande.

E se par sorte fossin dai smurgnons,
Che a chest chiant, e' volessìn alzà il nas,
Faju put tasè là, faju sta in pas,
Che in Parnass si säete anchie i Pitons.