ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ/୧୨

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ[edit]

ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ[edit]

ନମଇଁ ନରନାରାୟଣ । ଜ୍ୟୋତିସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ।। ୧
ବୈକୁ= ପୁରୁଷ ପୁରାଣା ଅଖିଳ ପତିତ ପାବନାା ୨
ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିାଁ ବେଦ ଯା' ମହିମା ନ ପାଇାା ୩
ନମଇଁ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀା ଭକତ ହିତେ ଦେହ ବହିାା ୪
ମତ୍ସ୍ୟ କୁରୂମ ଯେ ବରାହା ନୃସିଂହ ରୂପେ ଦେହ ବହାା ୫
ବାମନ ପର୍ଶୁରାମ ରାମା ହଳୀ ଯେ ବୁଦ୍ଧ କଲ୍କୀ ନାମାା ୬
ଏମନ୍ତେ ନାନା ଅବତାରା ଖଣ୍ଡିଲ ଅବନୀର ଭାରାା ୭
ଜୟ ମଙ୍ଗଳ ହେ Cଶ୍ୱରା ମହିମା ନ ଜାଣେ Cଶ୍ୱରାା ୮
ବ୍ରହ୍ମା ଯେ ନ ପାଇଲା ଅନ୍ତା ନମସ୍ତେ ପୁରୁଷ ଅବ୍ୟକ୍ତାା ୯
ଅନନ୍ତ ନିର୍ମଳ ପ୍ରକାଶା ପରମଜ୍ୟୋତି ରବି ତ୍ରାସାା ୧୦
ନମସ୍ତେ ହେ ଭକ୍ତବତ୍ସଳା ଅନାଦି ଆଦି ବିଶ୍ୱମୂଳାା ୧୧
ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗଦ୍ଭୁତା ସୃଷ୍ଟିପାଳକ ହେ ଅଚୁ୍ୟତାା ୧୨
ନମଇଁ ଜୟ ବିଶ୍ୱଦେହା ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସର୍ବପାପ ଦହାା ୧୩
ନିର୍ଗୁଣ ନିରଞ୍ଜନ ରୂପା ତୁ ପଞ୍ଚଭୂତର ସ୍ୱରୂପାା ୧୪
ନମଇଁ ଜୟ କୃଷ୍ଣଶ୍ୟାମା ସକଳଭୂତେ ଆତ୍ମାରାମାା ୧୫
ନମଇଁ ପତିତପାବନା କୃପାବାରିଧି ଭଗବାନାା ୧୬
ନମଇଁ ଗୋପୀପ୍ରାଣପତିା ଶ୍ରୀ ବାସୁଦେବ ଜଗତ୍ଜ୍ୟୋତିାା ୧୭
ଜୟ ଗୋପୀଜନବଲ୍ଲଭା ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସୁଲଭାା ୧୮
ନମଇଁ ନରନାରାୟଣା ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରୂପ ଯେ ନିର୍ଗୁଣାା ୧୯
ନିର୍ମଳ ଜ୍ୟୋତି ରୂପ ପ୍ରଭାା ବଦି୍ରକା ଆଶ୍ରମେ ତୋ' ଶୋଭାାା ୨୦
ହେ ନାରାୟଣ ନରଋଷିା ମହିମା କେ କହୁଁ ବିଶେଷିାା ୨୧
ମହିମା ତୋହର ଅନନ୍ତା ନମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମଭାଗବତାା ୨୨
ଶିରେ କପିଳ ଜଟାଭାରା ତେଜ ବିରାଜେ ଦିବାକରାା ୨୩
ମୂର୍ତ୍ିତିର ଗର୍ଭେ ଦେହବହିା ଧର୍ମର ବୀର୍ଯେ୍ୟ ଜନ୍ମ ହୋଇାା ୨୪
ଭାରତବରଷରେ ପୁଣିା ତୁ ଇଷ୍ଟଦେବତା କାରେଣିାା ୨୫
ଅଖିଳ-ଲୋକ-ପୂଜ୍ୟ ତୁହିା ତୋ ନାମ ଅନ୍ତେ ଯେ ଧରଇାା ୨୬
ସକଳ ପାପ କ୍ଷୟ ଯାଇା ବୈକୁ=ପଦ ସେ ଲଭଇାା ୨୭
ଚତୁରାକ୍ଷର ନାମ ତୋ'ରା ମୁଖେ ଉଚ୍ଚାରି ଅଜାମିଳାା ୨୮
ସକଳ ପାପରୁ ତରିଲୋ ତୋ' ଦୂତେ ବୈକୁ=କୁ ନେଲୋା ୨୯
ସେ ନାରାୟଣ ପାଦେ ମୁହିାଁ ଶରଣ ପଶି ଯେ ଅଛଇାା ୩୦
ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧ ଭାଗବତା ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟା ନିର୍ମିତାା ୩୧
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପ୍ରକାଶା କରିତେ ଲୋଡ଼ୁଅଛି ଆଶାା ୩୨
ନାମ ମୋହର ମହାଦେବା ବିପ୍ରର କୁଳେ ମୁଁ ସମ୍ଭବାା ୩୩
କୃଷ୍ଣସଙ୍ଗତେ ଜଗନ୍ନାଥା ଚଳିଲେ ଗୋଲକ ଯେ ପଥାା ୩୪
ମୁଁ ଏହା କରଇ ବିଚାରା ପୁରାଣ ଅଷ୍ଟାଦଶ ସାରାା ୩୫
ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟା ତ୍ରୟୋଦଶା ଯେମନ୍ତ ହୋଇବ ପ୍ରକାଶାା ୩୬
ପୁରାଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରିା ଶୁକ ଯା କହିଲେ ବିଚାରିାା ୩୭
ଭବିଷ୍ୟେ ରାଜାମାନ ଯେତୋ କରିବେ ଭୋଗ ଏ ଜଗତୋା ୩୮
ଶୌନକ କହେ ତୋଷମନୋ ସୂତଙ୍କୁ ବିନୟ ବଚନୋା ୩୯

ଶୌନକ ଉବାଚ

କହ ସେ କଳିଯୁଗ ଗତିା ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟେ ଯେ ନୃପତିାା ୪୦
କେବା କେମନ୍ତ ଭୋଗ କଲାା କି ରୂପ କଳି ବିଶ୍ରାମିଲାାା ୪୧
ଏ ଆଦି ଯେବଣ ଚରିତା କହ ସେ ସୂତ ତପୋବନ୍ତାା ୪୨
ସୂତ ଯେ କହନ୍ତି ଆନନ୍ଦୋ ଚିତ୍ତ ନିବେଶି କୃଷ୍ଣପାଦୋା ୪୩
ନୈମିଷାରଣ୍ୟ ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନୋ ମୋ ପିତା ରୋମହରଷଣୋା ୪୪
ସୂତ ପୌରାଣିକ ତା ନାମା କହିଲେ ଭାଗବତ ଧର୍ମାା ୪୫
ଶୁକଦେବ ଯେ ମହାମୁନିା ପରୀକ୍ଷିତର ଭକ୍ତି ଘେନିାା ୪୬
କହିଲେ ଭାଗବତ ରସା ପିତା ମୋ ଶୁଣି ଉପଦେଶାା ୪୭
ତାହାଙ୍କ ତହୁଁ ଶୁଣି ମୁହିାଁ ତୁମ୍ଭ ଆଗରେ କହିଲଇାଁା ୪୮
ବର୍ତ୍ତମାନ ନନ୍ଦରାଜନା ଭବିଷ୍ୟେ ପୁରଞ୍ଜୟ ନାମାା ୪୯
କଳିଯୁଗ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବେଶା ଯୁଧିଷ୍ଠି ଛତିଶ ବରଷାା ୫୦
ପାଳିଣ ପଞ୍ଚଦେଶ ସୀମାା ଶୁଣିତ ଅଛ ଏ ମହିମାାା ୫୧
ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରାଜ୍ୟ ଦେଇା ହିମାଳେ ଗଲେ ପାଞ୍ଚଭାଇାା ୫୨
ଏକଷଠି ବରଷ ପୁଣା ପରୀକ୍ଷ ହୋଇଲେ ରାଜନାା ୫୩
ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମଶାପ ଫଳୋ ଭସ୍ମ ତକ୍ଷକ ବିଷଜ୍ୱାଳୋା ୫୪
ତା ସୁତ ଜନ୍ମେଜୟ ପୁଣା ସର୍ପଯଜ୍ଞ ପିତା ଛଳେଣାା ୫୫
ଶତେବରଷ ରାଜପଣା ତା' ସୁତ ଶତାନୀକ ଜାଣାା ୫୬
ନଉ ବରଷ ସେ ରାଜତ୍ୱା ତା' ସୁତ ଅଶ୍ୱମେଧ ବୃତ୍ତାା ୫୭
ଅଶୀ ବରଷ ରାଜା ଏକା ତା' ସୁତ ହୋଇଲା ରାଜକାା ୫୮
ପଞ୍ଚସ୍ତରୀ ବରଷ ରାଜାା ହୋଇ ପାଳିଲେ ଜନପ୍ରଜାାା ୫୯
ଦେବଳ ତାହାର ତନୟୋ ସତୁରିବର୍ଷ ରାଜା ହୋଏାା ୬୦
ତା'ର ତନୟ ସୁପାରୁଶା ପଞ୍ଚଷଠି ବର୍ଷ ଆୟୁଷାା ୬୧
ତା' ସୁତ ଅଜ ଯେ ପାରୁଶା ପଞ୍ଚପଞ୍ଚାଶ ପାଳେ ଦେଶାା ୬୨
ଶମୀକ ତାହାର ତନୟା ପଞ୍ଚାଶ ବରଷ ସେ ରାୟାା ୬୩
ସୁବଳ ତାହାର ତନୟୋ ପଞ୍ଚଚାଳିଶ ରାଜା ହୋଏାା ୬୪
ତା'ର ତନୟ ଦେବଭାଗା ଚାଳିଷ ବରଷ ସେ ଭୋଗାା ୬୫
ଦେବକ ତାହାର ସନ୍ତତିା ପଞ୍ଚତିରିଶ ଭୋଗ ପୃଥ୍ୱୀାା ୬୬
ତା' ସୁତ ଅଜକର୍ଣ୍ଣ ନାମା ପଞ୍ଚତିରିଶ ସେ ରାଜନାା ୬୭
ଶ୍ୟାମ ଯେ ତାହାର ସନ୍ତତିା ତିରିଶ ବରଷ ନୃପତିାା ୬୮
ତା' ସୁତ ମେଘଶାନ୍ତି ହେଲୋ ଅଠତିରିଶ ଭୋଗକଲୋା ୬୯
ତା' ସୁତ ବିଖ୍ୟାତ ଯେ ନାମା ପଞ୍ଚତିରିଶ ସେ ରାଜନାା ୭୦
ଶୋଭିତ ତାହାର ସନ୍ତତିା ତିରିଶ ବର୍ଷ କ୍ଷିତିପତିାା ୭୧
ତା' ସୁତ ମହାବଳ ରାଜାା ସୁଖେ ପାଳଇ ଜନ ପ୍ରଜାାା ୭୨
ଚାଳିଶ ବରଷ ସେ ହୋଇା ଏଠାରୁ ସୋମବଂଶ ରହିାା ୭୩
ଯୁଧିଷ୍ଠି ଆଦି ଊନବିଂଶା ସହସ୍ରେ ଏକଦଶ ବର୍ଷାା ୭ ୪
ପରୀକ୍ଷ ଆଦି ଅଷ୍ଟାଦଶା ପାଳିଲେ ରାଜା ହୋଇ ଦେଶାା ୭୫
ପୂର୍ବେ ସୋମବଂଶରେ ଜାତା ଇନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନରନାଥାା ୭୬
ଗଙ୍ଗାତୀରରେ ବିଦ୍ୟମାନା ପାଟଳୀ ନଗ୍ରତା'ର ନାମାା ୭୭
ବିଂଶ ବରଷ ରାଜା ହୋଇା ଆନନ୍ଦେ ରାଜ୍ୟ ସେ ପାଳଇାା ୭୮
ତା ସୁତ ଶୂର ଯେ ଅଟଇା ଅଷ୍ଟାଦଶ ବରଷ ହୋଇାା ୭୯
ଶୌର ଯେ ତାହାର ତନୟୋ ଷୋଳ ବରଷ ରାଜା ହୋଏାା ୮୦
ପଦ୍ମ ଯେ ତାହାର ସନ୍ତତିା ଅଠର ବର୍ଷ ରାଜା କ୍ଷିତିାା ୮୧
ମହାପଦ୍ମ ତା'ର ତନୟୋ ସପ୍ତ ବରଷ ରାଜା ହୋଏାା ୮୨
ନନ୍ଦ ଯେ ତାହାର କୁମରା ପଞ୍ଚଦଶ ଏ ନୃପବରାା ୮୩
ଏ ଷଟ ପୁରୁଷ ରାଜନା ଶତେ ପାଞ୍ଚ ବରଷ ପୁଣାା ୮୪
ଏମନ୍ତେ ପଞ୍ଚବିଂଶ ରାଜାା ପାଳିଲେ ଏ ଜନ ପରଜାାା ୮୫
ଏଗାରଶତ ପଞ୍ଚଦଶା ଏଠାରୁ ଶୁଣ ହେ ଭବିଷ୍ୟାା ୮୬

ଶୁକ ଉବାଚ

ମଗଧ ଦେଶରେ ପ୍ରକାଶା ବୃହଦ୍ରଥ ରାଜାର ବଂଶାା ୮୭
ପୁରଞ୍ଜୟ ନାମେ ରାଜନା ହୋଇବ କିଛିଦିନ ପୁଣାା ୮୮
ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁନକ ବ୍ରାହ୍ମଣା ସେ ପୁରଞ୍ଜୟକୁ ମାରିଣାା ୮୯
ଆପଣା ସୁତକୁ ସ୍ଥାପିବା ବଳେ ପୃଥିବୀ ଆକର୍ଷିବାା ୯୦
ତାହାର ନାମ ଯେ ପ୍ରଦ୍ୟୋତା ପାଳକ ତା'ର ନିଜ ପୁତ୍ରାା ୯୧
ବିଶାଖଯୂପ ତା' କୁମରା ରାଜକ ଜନ୍ମ ତା' ବୀର୍ଯ୍ୟରାା ୯୨
ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ତା' ତନୟୋ ପଞ୍ଚପୁରୁଷ ରାଜା ହୋଏାା ୯୩
ଶଏ ଅଠତି୍ରଂଶ ବରଷା ପାଳିବେ ରାଜାପଣେ ଦେଶାା ୯୪
ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାମା ଶିଶୁନାଗ ତା' ନାମ ପୁଣାା ୯୫
ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନକୁ ସେ ମାରିା ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇବ ଦଣ୍ଡଧାରୀାା ୯୬
ତଦନ୍ତେ ରାଜା ଶିଶୁନାଗା ପୃଥିବୀ କରିବ ସେ ଭୋଗାା ୯୭
ତା' ସୁତ କାକବର୍ଣ୍ଣ ନାମା ତା ପୁତ୍ର କ୍ଷେମଧର୍ମା ଜାଣାା ୯୮
କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଅଟେ ତା'ର ସୁତା ତାହାର ବିଧିସାର ପୁତ୍ରାା ୯୯
ଅଜାତଶତ୍ରୁ ତା' କୁମରା ଦର୍ଭକ ତାହାର ବୀର୍ଯ୍ୟରାା ୧୦୦
ଦର୍ଭକ ବୀର୍ଯ୍ୟରୁ ତନୟା ପ୍ରକାଶ ନାମ ତା' ଅଜୟାା ୧୦୧
ନନ୍ଦିବର୍ଦ୍ଧନ ତା'ର ସୁତା ମହାନନ୍ଦି ତହୁଁ ସମ୍ଭୂତାା ୧୦୨
ଶିଶୁନାଗମନ୍ତ୍ରୀ ବଂଶରୋ ଦଶପୁରୁଷ ରାଜ୍ୟ କରୋା ୧୦୩
ତିନିଶ ଷାଟିଏ ବରଷା ପାଳିବେ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦେଶାା ୧୦୪
ସେହି ମହାନନ୍ଦି ରାଜାରା ଶୂଦ୍ରା ଭାରିଯା ହେବେ ତା'ରାା ୧୦୫
ତା' ଗର୍ଭୁ ହୋଇବ କୁମରା ନନ୍ଦ ନାମ ଯେ ହେବ ତା'ରାା ୧୦୬
ମହାପଦ୍ମପତି ନାମରୋ ରାଜା ହୋଇବ ବାହୁବଳୋା ୧୦୭
ସଇନି ହୋଇବେ ଅପାରା ଯୁଦ୍ଧେ ହୋଇବ ମହାମଲ୍ଲାା ୧୦୮
ସକଳ କ୍ଷତି୍ରୟ ବିନାଶା ସେ ରାଜା କରିବ ଅବଶ୍ୟାା ୧୦୯
ଏହାର ପରେ ହେବେ ପୁଣା ଅପରେ ଯେତେକ ରାଜନାା ୧୧୦
ଶୂଦ୍ରେ ହୋଇବେ ସବୁରାଜାା ଅଧର୍ମେ ପାଳିବେ ପରଜାାା ୧୧୧
ଅଧାର୍ମିକ ପଣେ ରାଜନା କରିବେ ପରଜା କଷଣାା ୧୧୨
ଅଳପଦିନେ ନାଶ ଯିବୋ ସେ ରାଜା ବଡ଼ ବୋଲାଇବୋା ୧୧୩
ଏକଛତ୍ରନନ୍ଦ ରାଜନା ପୃଥିବୀ କରିବ ଶାସନାା ୧୧୪
ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରାୟ ବିଦ୍ୟମାନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଶୁରାମ ସମାା ୧୧୫
ସର୍ବାଧିକାରୀ ରାଜା ହୋଇା ପାଳନ କରିବ ସେ ମହୀାା ୧୧୬
ନନ୍ଦର ଅଷ୍ଟସୁତ ହୋଇା ସୁମାଲ୍ୟ ଆଦି ଅଷ୍ଟଭାଇାା ୧୧୭
ନନ୍ଦ ଯେ ମୃଗୟା ଗମନୋ ପଶିବ ଗହନ କାନନୋା ୧୧୮
ଶତେ ବରଷ ପୃଥ୍ୱୀପତିା ହୋଇ ପାଳିବେ ବସୁମତୀାା ୧୧୯
ଚାଣକ୍ୟ ନାମରେ ବ୍ରାହ୍ମଣା ତାହାକୁ କରିବ ନିଧନାା ୧୨୦
ତାହାଙ୍କ ଅଭାବରେ ପୁଣା ମଉର୍ଯ୍ୟ ହୋଇବ ରାଜନାା ୧୨୧
ଚାଣକ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୁଣା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହେବ ରାଜନାା ୧୨୨
ତାହାକୁ ଅଭିଷେକ କରିା ବାରିସାର ପୁତ୍ର ଏହାରିାା ୧୨୩
ତା' ସୁତ ଅଶୋକବର୍ଦ୍ଧନା ସୁଯଶା ତାହାର ନନ୍ଦନାା ୧୨୪
ତା' ପୁତ୍ର ନାମ ଯେ ସଙ୍ଗତା ଶାଳିଶୂକ ନାମେ ତା' ସୁତାା ୧୨୫
ତା' ସୁତ ନାମ ସୋମଶର୍ମାା ତା' ସୁତ ହେବ ଶତଧନ୍ୱାାା ୧୨୬
ବୃହଦ୍ରଥ ଯେ ତା' ତନୟୋ ତା' ପୁତ୍ର ଦେବମିତ୍ର ହୋଏାା ୧୨୭
ଭୋଗ ଯେ ଏ ଦଶ ପୁରୁଷା ବରଷ ଶଏସପ୍ତତି୍ରଂଶାା ୧୨୮
ବୃହଦ୍ରଥର ସେନାପତିା ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ନାମେ ବିଖ୍ୟାତିାା ୧୨୯
ରାଜାକୁ ମାରି ରାଜା ହେବା ଶୁଙ୍ଗ ବଂଶରେ ତା' ସମ୍ଭବାା ୧୩୦
ପୁଷ୍ପମିତ୍ରଜ ଅଗ୍ନିମିତ୍ରା ସୁଜ୍ୟେଷ୍ଠ ନାମେ ତା'ର ପୁତ୍ରାା ୧୩୧
ବସୁମିତ୍ର ଯେ ସୁତ ତା'ରା ଭଦ୍ରକ ତାହାର କୁମରାା ୧୩୨
ପୁଳିନ୍ଦ ତାହାର ତନୟୋ ଘୋଷ ତା ତହୁଁ ଜାତ ହୋଏାା ୧୩୩
ତା' ପୁତ୍ର ହେବ ବଜ୍ରମିତ୍ରା ଭାଗବତ ଯେ ତା'ର ପୁତ୍ରାା ୧୩୪
ତା' ସୁତ ହେବ ଦେବଭୂତିା ଶୁଙ୍ଗବଂଶେ ଦଶ ଉକ୍ସଊତ୍ତିାା ୧୩୫
ଏ ଶଏଦ୍ୱାଦଶ ବରଷା ରାଜାପଣରେ ଭୋଗ ଶେଷାା ୧୩୬
ଦେବଭୂତି ରାଜାର ମନ୍ତ୍ରୀା କଣ୍ୱ ନାମରେ ତା' ବିଖ୍ୟାତିାା ୧୩୭
ରାଜାକୁ ମାରି କଣ୍ୱ ରାଜାା ହୋଇ ସେ ପାଳିବ ପରଜାାା ୧୩୮
ତା' ସୁତ ବସୁଦେବ ନାମା ଭୂମିତ୍ର ତାହାର ନନ୍ଦନାା ୧୩୯
ତା' ସୁତ ନାମ ନାରାୟଣା ସୁର୍ଶମା ଏହାର ନନ୍ଦନାା ୧୪୦
ଏ କଣ୍ୱ ପାଞ୍ଚଜଣେ ଯୋଗା ତିନିଶ ପାଞ୍ଚାଳିଶ ଭୋଗାା ୧୪୧
ସୁଶର୍ମା ନାମେ ରାଜ୍ୟ ଏକା ବୃଷଳ ତାହାର ସେବକାା ୧୪୨
ସେ ଆନ୍ଧ୍ରଜାତି ଶୂଦ୍ରାଧମା ରାଜାକୁ ମାରିଣ ରାଜନାା ୧୪୩
ତା' ଅନ୍ତେ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ନାମା ରାଜା ହୋଇବ ବିଦ୍ୟମାନାା ୧୪୪
ଶ୍ରୀକାନ୍ତକର୍ଣ୍ଣ ତାର ସୁତା ପୌର୍ଣ୍ଣମାସ ତା' ତହୁଁ ଜାତାା ୧୪୫
ତା' ସୁତ ନାମ ଲମ୍ବୋଦରା ଚିବିଳକ ଯେ ତା' କୁମରାା ୧୪୬
ତା' ପୁତ୍ର ନାମ ମେଘସ୍ୱାତିା ଅଟମାନ ତା'ର ସନ୍ତତିାା ୧୪୭
ଅନିଷ୍ଠକର୍ମା ତା'ର ପୁଆ ତା' ପୁତ୍ର ନାମ ଯେ ହାଳେୟାା ୧୪୮
ତଳକ ତା'ର ହେବ ସୁତା ପୁରୁଷଭୀରୁ ତା'ର ପୁତ୍ରାା ୧୪୯
ସୁନନ୍ଦନ ଯେ ତା' କୁମରା ତା' ସୁତ ନାମ ଯେ ଚକୋରାା ୧୫୦
ବଟକ ତାହାର ସନ୍ତତିା ତା' ସୁତ ନାମ ଶିବସ୍ୱାତିାା ୧୫୧
ତା' ସୁତ ନାମ ଯେ ଗୋମତିା ପୁରୀମାନ ତା'ର ସନ୍ତତିାା ୧୫୨
ତା' ସୁତ ନାମ ମେଦଶିରା ତା' ସୁତ ଶିବସ୍କନ୍ଧ ବୀରାା ୧୫୩
ଯଜ୍ଞଶ୍ରୀ ପୁତ୍ର ନାମ ତା'ରା ବିଜୟ ତାହାର କୁମରାା ୧୫୪
ଚନ୍ଦ୍ରବିଜ୍ଞ ତା'ର ସନ୍ତତିା ତା' ଭ୍ରାତା ନାମ ଯେ ଲୋମଧିାା ୧୫୫
ଆନନ୍ଦେ ତିରିଶ ପୁରୁଷା ଚାରିଶ ଛପନ ବରଷାା ୧୫୬
ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ କଥା ଶୁଣା ଅବଭୃତି ନଗରେ ପୁଣାା ୧୫୭
ସପ୍ତ ଆଭୀର ରାଜା ହେବୋ ଦଶ ଗର୍ଦ୍ଧଭୀ ଏହି ଭାବୋା ୧୫୮
ଷୋଡ଼ଶ କଙ୍କ ଏଥି ପରୋ ରାଜା ହୋଇବେ ଏ ସଂସାରୋା ୧୫୯
ଧର୍ମାର୍ଥପଣ ନ କରିବୋ ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗେ ଦିନ ନେବୋା ୧୬୦
ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହେବୋ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଅତିଦୁଃଖ ଦେବୋା ୧୬୧
ମ୍ଳେଛ ଆଚାର ତା'ଙ୍କ କର୍ମା ସଂସାରେ ନ ସ୍ଥାପିବେ ଧର୍ମାା ୧୬୨
ଏ ଯେଣୁ ମେଳଛ ହୋଇବୋ ମ୍ଳେଛେ ଯେ ଭୂମି ଆକର୍ଷିବୋା ୧୬୩
ଏ ଅନ୍ତେ ହୋଇବେ ଯବନା ଆଠପୁରୁଷ ସେ ରାଜନାା ୧୬୪
ଚଉଦପୁରୁଷ ତୁରସ୍କା ରାଜାପଣେ ସେ ଅଭିଷେକାା ୧୬୫
ଏ ଅନ୍ତେ ଗୁରୁଣ୍ଡକ ବଂଶା ହୋଇବେ ସେ ଦଶପୁରୁଷାା ୧୬୬
ଏଣୁ ସକଳ ଧର୍ମ ଯିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଚାର ନ ରହିବାା ୧୬୭
ଏ ଅନ୍ତେ ମଉନ ମୋଗଲା ପୃଥ୍ୱୀକୀ ହୋଇବେ ସେ ଶଲାା ୧୬୮
ଏଗାର ପୁରୁଷ ରାଜନା ହୋଇବେ ମୋଗଲ ବଂଶେଣାା ୧୬୯
ରାଜା ହୋଇବେ ସର୍ବଦେଶା ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସେ ପ୍ରକାଶାା ୧୭୦
ଖୁରୁଷାଣି ଜନମ ଆଦିା ଚାରିଜାତିରେ ସେ ପ୍ରସିଦ୍ଧିାା ୧୭୧
ଛୟାଳିଶ ପୁରୁଷେ ପୁଣା ଏଗାରଶତ ଏକ ଊନାା ୧୭୨
ଏମନ୍ତେ ଏଗାର ପୁରୁଷା ମଉନ ରାଜ୍ୟଭୋଗ ଶେଷାା ୧୭୩
ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ନୃପବରା କିଳିକିଳା ନାମେ ନଗରାା ୧୭୪
ଭୂତନନ୍ଦ ଯେ ରାଜା ହେବା ଦ୍ୱିତୀୟେ ବଙ୍ଗିରି ହୋଇବାା ୧୭୫
ଶିଶୁନନ୍ଦ ନାମେ ରାଜନା କରିବ ପ୍ରଜା ସେ ପାଳନାା ୧୭୬
ତାହାର ଭାଇର ବଂଶରା ଯଶୋନନ୍ଦ ନାମ ତାହାରାା ୧୭୭
ପ୍ରବୀରକ ଯେ ତା'ର ସୁତା ପାଞ୍ଚପୁରୁଷ ସେ ଏମନ୍ତାା ୧୭୮
ଏକଶତ ଛଅ ବରଷା ଏହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଭୋଗ ଶେଷାା ୧୭୯
ଏହାଙ୍କ ତ୍ରୟୋଦଶ ସୁତା ବାହ୍ଲୀକ ନାମେ ହେବ ଖ୍ୟାତାା ୧୮୦
ପୁଷ୍ପମିତ୍ର ନାମେ ଆବରା ହୋଇବ ଏକ ନୃପବରାା ୧୮୧
ଦୁର୍ମିତ୍ର ତାହାର ସନ୍ତତିା ସୁଖେ ପାଳିବ ସେହୁ କ୍ଷିତିାା ୧୮୨
ଏ ଅନ୍ତେ ଆନ୍ଧ୍ରଦେଶୀ ପୁଣା ସାତପୁରୁଷ ସେ ରାଜନାା ୧୮୩
ଏମନ୍ତ କୋଶଳ ଦେଶରା ସାତପୁରୁଷ ନୃପବରାା ୧୮୪
ପୁଣି ସେ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ନଗରୋ ସପ୍ତପୁରୁଷ ନୃପବରୋା ୧୮୫
ସାତପୁରୁଷ ହେ ରାଜନା ହୋଇବେ ନିଷଧ ଦେଶେଣାା ୧୮୬
ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳେ ଅଧିପତିା ପାଳିବେ ଏକାବେଳେ କ୍ଷିତିାା ୧ ୮ ୭
ଏ ଅନ୍ତେ ମଗଧ ଦେଶେଣା ବିଶ୍ୱସ୍ପୁର୍ଜି ନାମେ ରାଜନାା ୧ ୮ ୮
ପୁରଞ୍ଜୟ ତା' ନାମ ଆରା ସେ ରାଜା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳାା ୧୮୯
ଏ ଅତି ଅଧାର୍ମିକ ପୁଣା କରିବ ପରଜା କଷଣାା ୧୯୦
ଏକ ଆଚାର ସେ କରିବା ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ସେ ନ ରଖିବାା ୧୯୧
ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ଚାରିବର୍ଣ୍ଣରା କରିବ ସେହୁ ଏକାକାରାା ୧୯୨
ପୁଳିନ୍ଦ ଯଦୁ ଯେ ମଦ୍ରକା ସଙ୍ଗୁ ସେ ନୋହିବ ପୃଥକାା ୧୯୩
ସର୍ବେ ହୋଇବେ ଏକାକାରା ନ ଥିବ ବେଦର ବିଚାରାା ୧୯୪
ମ୍ଳେଛଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବ୍ୟବହାରା ହେବ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ବର୍ଣ୍ଣରାା ୧୯୫
ସବୁଜାତି ଏକତ୍ୱ କରିା ଅଧାର୍ମିକପଣ ଆଚରିାା ୧୯୬
କର୍ମ ଧର୍ମ ସବୁ ଛଡ଼ାଇା ଦୁଷ୍ଟ ଆଚରଣ ବଢାଇାା ୧୯୭
ବିବିଧ ବର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରଚାରା କରିବ ଏହୁ ନୃପବରାା ୧୯୮
ବର୍ଣ୍ଣାତିରିକ୍ତ ମ୍ଳେଛ ପ୍ରଜାା ପାଳନ କରିବ ଏ ରାଜାାା ୧୯୯
ବଳବନ୍ତରେ ଜିଣି ମହୀା ସବୁ କ୍ଷତି୍ରୟ ମାରି ସେହିାା ୨୦୦
ପଦ୍ମାବତୀ ନାମ ନଗରୋ ରାଜା ହୋଇବେ ତେଜଭରୋା ୨୦୧
ହସ୍ତିନା ଦ୍ୱାରକା ମଥୁରାା ପ୍ରୟାଗ ଯାଏ ଗଙ୍ଗାଦ୍ୱାରାାା ୨୦୨
ଏକାଙ୍ଗ ହୋଇବ ନରେନ୍ଦ୍ରା ଅଧର୍ମେ ନାଶି ପ୍ରଜାବୃନ୍ଦାା ୨୦୩
ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ଅବନ୍ତୀ ଆଭୀରା ଅ”ୁର୍ଦ ମାଳବ ଯେ ଶୂରାା ୨୦୪
ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସଂସ୍କାରରେ ହୀନା ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟେକ ଆଚରଣାା ୨୦୫
ତାହାର ସମୟରେ ପୁଣା ନଶିବ ସର୍ବଗୁଣମାନାା ୨୦୬
କରିବେ ଶୂଦ୍ରଧର୍ମ କର୍ମା ବେଦବିଦ୍ୟାରେ ହେବେ ଭ୍ରମାା ୨୦୭
କ୍ଷତି୍ରୟେ ଶୂଦ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇା ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ିବେ ରାଜା ହୋଇାା ୨୦୮
ଏ ପୁରଞ୍ଜୟ-ବଂଶ ପୁଣା ଚଉଦ ପୁରୁଷ ରାଜନାା ୨୦୯
ସାତଶଅଶୀ ଯେ ବରଷା ରାଜପଣେ ପାଳିବେ ଦେଶାା ୨୧୦
ଏ ଅନ୍ତେ ପୁଣି ସେ ରାଜନା ହୋଇବେ ଯେମନ୍ତ ଭାବେଣାା ୨୧୧
ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଯେ ସିନ୍ଧୁତଟା କୌନ୍ତୀ ଯେ କାଶ୍ମୀର ନିକଟାା ୨୧୨
ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତି୍ର ନାମଧାରୀା ଶୂଦ୍ରେ ହୋଇବେ ଅଧିକାରୀାା ୨୧୩
ମ୍ଳେଛ ଶରୀରେ ରାଜା ହେବୋ ଅଧାର୍ମିକ ପଣେ ବର୍ତ୍ିତିବୋା ୨୧୪
ଗୋରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣାଦି ମାରିବୋ ମିଥ୍ୟାବାଦରେ ଦିନ ନେବୋା ୨୧୫
ହିଂସା-ଗ୍ରାମ୍ୟଧର୍ମ ଆଚରିା ସତ୍ୟ-ଧର୍ମ-ଗୁଣ ପାସୋରିାା ୨୧୬
ଅଳପ ଦାନ ସେହୁ ଦେବୋ ଅଳପେ କ୍ରୋଧ ସେ କରିବୋା ୨୧୭
ଅଦୋଷେ ଦଣ୍ଡିବେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କିା ବିଚାର ନ ଥିବ ତହିଁକିାା ୨୧୮
ସ୍ତିରୀ-ବାଳକ-ଗୋ-ବ୍ରାହ୍ମଣା ମାରି କରିବେ ରଣଭଣାା ୨୧୯
ପରଦ୍ରବ୍ୟ ବଳେ ହରିବୋ ପରଦାରା ଯେ ସେ କରିବୋା ୨୨୦
ଅଳପ ସମ୍ପତ୍ତି ହୋଇବା ଉଦୟ ଅସ୍ତ ପ୍ରାୟ ଯିବାା ୨୨୧
ଅଳପ ଦିନେ ଯିବେ ନାଶା ଅଯଶେ ରଖି ନିଜ ଅଂଶାା ୨୨୨
ଯମ ଭୁବନ ସେ ଦେଖିବୋ ଅନ୍ତେ ସେ ଅଗତିକି ଯିବୋା ୨୨୩
ଅସଂସ୍କାର ଯେ କି୍ରୟାହୀନା ରଜତମରେ ଯୁକ୍ତ ମନାା ୨୨୪
ସେ ମ୍ଳେଛରୂପୀ ରାଜାମାନା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ କରିବେ ପୀଡ଼ନାା ୨୨୫
ସେ ଦିନେ ପ୍ରଜାମାନେ ପୁଣା ଦେଖିଣ ରାଜା ଆଚରଣାା ୨୨୬
ଅବିଦ୍ୟା ଅକର୍ମେ ବର୍ତ୍ିତିବୋ ସେ ରାଜଭାଷା ହିଁ କହିବୋା ୨୨୭
ପ୍ରଜାଏ ଅନ୍ୟୋଅନ୍ୟେ ହୋଇା ଆପଣା ଛାଏଁ ନାଶ ଯାଇାା ୨୨୮
ଏକ ଆରକେ ଗର୍ବ କରିା ମରିବେ ହିଂସାଭାବ ଧରିାା ୨୨୯
ରାଜାଏ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନାଶିବୋ ଗୁହାରି କଲେ ନ ଶୁଣିବୋା ୨୩୦
ସୂତ କହନ୍ତି ତୋଷମନୋ ଶୌନକ ମୁନି ସନ୍ନିଧାନୋା ୨୩୧
କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସା କଳିର ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟାା ୨୩୨

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ[edit]