મેરો દરદ ન જાણે કોય

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

હે રી મૈં તો પ્રેમ-દિવાની મેરો દરદ ન જાણે કોય |

ઘાયલ કી ગતિ ઘાયલ જાણે જો કોઈ ઘાયલ હોય |

જૌહરિ કી ગતિ જૌહરી જાણે કી જિન જૌહર હોય |

સૂલી ઊપર સેજ હમારી સોવણ કિસ બિધ હોય |

ગગન મંડલ પર સેજ પિયા કી કિસ બિધ મિલણા હોય |

દરદ કી મારી બન-બન ડોલૂં બૈદ મિલ્યા નહિં કોય |

મીરા કી પ્રભુ પીર મિટેગી જદ બૈદ સાંવરિયા હોય |