कर्नाटकस्य कला सम्स्क्रुति

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search
2016 Yakshagana dance Karnataka, a Hindu classical dance.jpg
कर्नाटकस्य कला सम्स्क्रुति :
कर्नाटकस्य कला सम्स्क्रुति: बाहु विभिना: असति।
एतात राज्ये बाहु बाषा बाहु दर्म जानाहा निवासानति।
एतात राज्ये कोडवाः, तुल्लवः,कोन्क्नि जानान्गहा निवसानति।
एतात राज्ये बाहु नाटाकाप्रिया जानाहा निवासानति तातकाराणे बाहु नाटाका सान्ङान स्तिपितावान।
एतात नाटका सान्ङानाम बाहु प्रसिदासान्ङः रान्गशान्करा असति।
निनासाम नाटाकासान्ङा बाहु प्राचिना असति।
दोल्लु कुनिथः कर्णाटकस्या प्राचिना कला सम्स्क्रुत् असति।
कर्णाटकस्या कालासामसक्रतमेव जानानाम बाहु प्रियाहा भारातानाट्यम् असति।
       साङितम्
उतरा कर्नाटक रज्ये हिन्दुस्तनि साङितमेव प्रसिदा: असति।
दाक्षिना कर्नाटक रज्ये कर्नटिक् साङितमेव प्रसिदा: असति।
सप्तदष षाताब्दे हरिदस, विजयदस,गोपलदस बहु प्रसिदः अस्ति।
पुरान्दारा दासा कर्नटिक् साङितस्य बाहु प्राचिना काविः।
त्यागाराजा: कर्नटिक् साङित पितामहाः असति।
एतात कावि: चार्तुदशा षाताब्दे बाहु प्रसिदा असति।
कानाकदास,व्यासातिर्ता,श्रिपादाराया कर्नाटैक सान्गितस्य बाहु प्रसिदा कवि: अस्ति। 
पुट्टराज गावायइ,कुमार घन्दर्व बहु प्रसिद हिन्दुस्तनि गयकह अस्ति।
रविन्द्र यवगल्, उदयरजा कपुर्, रघुनथ् नकोड् बहु प्रसिद तबल कलविद:
गमक येकद विभिन सङित रोपाः अस्ति
         यक्षघाना
कर्नाटकस्य प्रसिदा कला सामसक्रता: यक्षघाना अशति.
षम्बु हेग्दे , चिट्टनि रमचन्द्र बहु प्रसिद यक्षघान कलविदः अस्ति। 

reference:https://en.wikipedia.org/wiki/Art_and_culture_of_Karnataka