اومارمیدڭ؟

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

اومارمیدڭ؟
محرری: محمد عاكف

اومارمیدڭ؟{ أوطەمە گیردم؛ قاپی یی قاپادم؛ آغلامایە باشلادم:
او گون آقشامە قدر اسلامڭ غریبلگنە، مسلمانلرڭ انحطاطنە
آغلادم، آغلادم....}
سبیل الرشاد_ شمال مسلمانلرندن عطاءالله بحاءالدین

گورونمز آشنا بر جهرە اولسون رهگذارڭدە؛
نە غربتدر چوكن اسلامە اسلامڭ دیارندە؟
اومارمیدڭ كە: معبدلر، عبادتلر یتیم اولسون؟
اذانلر آرقەسندن آغلاسین بر نسل مأیوسڭ؟
اومارمیدڭ: جماعت بكلەیوب طوردقجە منبرلر،
دیكیلمش دورت دیرك گورسون، سریلمش بر ییغین مرمر؟
اومارمیدڭ: طاوانلر یردە یاتسین، رخنەدن بی تاب؟
اشیكلردن یوسون بیتسین، أورومجك باغلاسین محراب؟
اومارمیدڭ: او، طاش طاش دەوریلن، بنیان مرصوصڭ،
شو ویران قبّەلردن بویلە صوڭ فریادی دم طوتسون؟

ایشیت: اون دورت عصرلق بر جهانڭ انهدامندن،
قوپان رعدڭ، افقلر ایڭلەیور، حالا دوامندن!
جوارڭ، منظرڭ، جّوڭ، محیطڭ، هر یرڭ ماتم؛
قولاق ویر: چارپیور بر ماتمڭ قلبندە بیڭ عالم!
نە خسراندر كە: طولدورسون بوكون توحیدڭ انقاضی،
او، خاكندن نبیلر فیشقیران، اقلیم فیّاضی!
گزركن طور استلا آلوب میداندە بیڭ منكر،
شو میلیونلرجە ایمان {نهیە قالقیشسەم} دیمز، أوركر!
عمرلردر بر آلچاق ظلمە مسكین انقیادندن،
سیلینمش أمر بالمعروفڭ آرتیق اسمی یادندن.
حیا صییریلمش، اینمش: أویلە یوزسزلك كە هر یردە...
نە چیركین یوزلر أورترمش مگر بر اینجەجك پردە!
وفا یوق، عهدە حرمت هیچ، أمانت لفظ بی مدلول؛
یالان رائج، خیانت ملتزم هر یردە، حق مجهول.
یوركلر مرحمتسز، طویغولر سفلی، امللر خوار؛
نظرلردن طاشان معنی عباداللهی استحقار.
بینلر أورپریر، یارب، نە قورقونج انقلاب اولمش:
نە دین قالمش، نە ایمان، دین خراب، ایمان تراب اولمش!
مفاخر قایناسین گیتسین دە، وجدانلر كسیلسین لال...
بو اضمحلال أخلاقی یوروركن، طورماز استقلال!

سن ای بیچارە دینداش، صانكە، بزدن خیر امید ایتدڭ؛
نهایت، یأسە دوشدڭ، آغلادڭ، اغلاتدڭ، ایڭلەتدڭ.
صمیمی یاشلرڭدن جوشدی روحم، هرج و مرج اولدی؛
فقط، ماتم خلاص ایتمز جهنملر صاران یوردی.
جماعت انتباه ایستر، اویانماز گیزلی یاشلرلە!
چالیشمق!.. باشقە یول یوق، هم ناصیل؟ جانلرلە، باشلرلە.
آلینلر ترلەسین، درحال اینر موعود اولان رحمت،
ناصیل خاسر قالیر {توفیقی حق ایتدم} دیین ملت؟
الٓهی! بر مؤید، بر كریم أل یوقمی، طوتسون دە،
چیقارسین شرقی ظلمتدن، گوتورسون فجر مقصودە؟
    استانبول ٢٤ تشرین اول ١٣٣٤

محمد عاكف

Türkçe: tr:Umar mıydın