Мам тӹлäт келесӹшäш

From Wikisource
Jump to navigation Jump to search

Кариотакис Костас

Мам тӹлäт келесӹшäш, шӹжӹ, кынам
пӹл вӹлецӹн чонгештет дä
мардежеш ӱпет халан сотыштыжы выльгыжеш?

Гимнвлä, тамгавлä, лыдышвлä,
молнам яратымы кӹлмӹш пеледӹшвлä
ӹлӹштäшвлäштӹм вӹкет вилäт.

Онар дä кугижä гань ӹмӹлет дон
лепкäэшет шӹдӹрвлäм пышкылын, мокш йылатымы дä
шанымаш корны дон тӹньӹ кеет.
Выргемет шӧртньӹ лакан ӹлӹштäшвлä дон йӹлгӹжеш.

Мадын колтымы суксы тӹнь ылат, колымашын хозажы,
кого ашкылвлä дон ашкедшӹ фантазиäн ӹмӹл.
Шылдырвлäэтӹм олен лыпшет
дä пӹлгомышты ядмаш пäлӹквлäм ыдырет...

ӱштӹ шӹжӹ, ик мäгäлӹм, шӹргӹ
пушäнгӹвлäм, ик портретӹм ойхырем.
Валгыды виэтӹм коден,
укшвлä дон кӹцкӹвлä начкы рок вӹкӹ вилӹт.